Iaith Saesneg - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 14 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Saesneg Iaith Safon UG yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Yn ogystal â pharhau i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu, siarad a gwrando, byddwch hefyd yn astudio’r iaith Saesneg ei hun, gan ddysgu am:

 • ei strwythur ac amrywiaeth
 • sut y’i defnyddir yn wahanol ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • sut a pham mae wedi newid ac yn parhau i newid
 • sut ydyn ni'n ei defnyddio mewn gwahanol ffyrdd yn ôl y sefyllfa rydym ynddi

Os ydych chi'n ystyried bod yn athro Cynradd neu Ysgol Iau, bydd y cwrs yn rhoi cychwyn da i chi. Mae hefyd yn ffordd arbennig o baratoi ar gyfer cyrsiau mewn Newyddiaduraeth, Ieithyddiaeth, Cyfathrebu neu Therapi Lleferydd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae UG Saesneg Iaith yn trafod y ddwy uned ganlynol:

Uned 1: Arholiad ysgrifenedig allanol (tymor yr haf): 1awr 45m

Mae dwy adran i'r arholiad hwn: Adran A ac Adran B.

Adran A: Dadansoddi iaith (20%)

Wrth baratoi ar gyfer y cwestiwn hwn, bydd ymgeiswyr yn astudio amrywiaeth o enghreifftiau o destunau llafar ac ysgrifenedig, a fydd yn sicrhau eu bod yn dod yn gyfarwydd â nodweddion iaith lafar ac ysgrifenedig. Mae’n ofynnol i chi ateb un cwestiwn yn ceisio dadansoddi’r modd mae siaradwyr ac ysgrifenwyr yn defnyddio iaith i lunio ystyr, gan ddefnyddio terminoleg a dulliau dadansoddi priodol a gefnogir gan ddyfyniadau addas. Bydd yna o leiaf ddau destun yn gysylltiedig trwy naill ai thema neu genre ble byddwch yn dadansoddi, dehongli ac archwilio’r cysylltiadau rhwng y testunau, gan geisio dehongli’r effeithiau a grëir gan ddefnydd siaradwyr neu awduron o iaith.

Adran B: Saesneg Cyfoes (20%)

Wrth baratoi ar gyfer yr arholiad hwn, bydd ymgeiswyr yn astudio sut y defnyddir iaith yn benodol yn yr 21ain ganrif gan ddysgu i werthfawrogi fod iaith yn esblygu'n barhaus i fodloni anghenion ei ddefnyddwyr. Bydd yna un testun unigol neu set o ddata gyda chwestiwn ffocws. Gall y rhain fod yn destunau ysgrifenedig, yn ogystal â ffocws Cymreig. Mae’r adran hon yn gofyn i ymgeiswyr ysgrifennu ymateb ehangedig (traethawd) ble byddant yn dangos eu dealltwriaeth o gysyniadau a materion iaith cyfoes. Rhaid i ymgeiswyr ystyried effaith ffactorau cyd-destunol (pragmateg), a dadansoddi’r ffordd y defnyddir iaith i greu ystyr. Bydd cysyniadau o'r fath yn cynnwys

 • Ffrydiau cyfathrebu newydd
 • Newidiadau mewn geirfa yn gysylltiedig i dechnoleg
 • Dylanwadau cymdeithasol neu ranbarthol

Bydd angen i ddysgwyr werthuso’n feirniadol sut mae ffactorau cyd-destunol yn effeithio ar ffurf a strwythur, yn dadansoddi sut mae nodweddion iaith yn llunio ystyr a dangos dealltwriaeth feirniadol o gysyniadau a materion sy'n sail i ddefnydd iaith.

Uned 2: Arholiad ysgrifenedig allanol (tymor yr haf): 2 awr

Materion iaith ac Ysgrifennu Gwreiddiol a Beirniadol

Yn yr arholiad hwn ceir dau gwestiwn. Rhaid i ymgeiswyr ddewis cwblhau naill ai Cwestiwn 1 neu Gwestiwn 2. Ym mhob cwestiwn mae tair rhan:

Rhan a: Materion Iaith:

Mae’r rhan hon yn seiliedig ar astudio dau faes pwnc iaith: iaith a phŵer, ac iaith a sefyllfa. Gofynnir i ymgeiswyr ysgrifennu ymateb estynedig (traethawd) ble byddant yn dangos eu gwybodaeth o faterion iaith, gan ddefnyddio terminoleg addas i archwilio sut i greu ystyr. Bydd angen i fyfyrwyr arddangos eu dealltwriaeth o gysyniadau a materion trwy ddadansoddi a gwerthuso sut mae ffactorau cyd-destunol a nodweddion iaith yn llunio ystyr. Mae angen i’r ymateb arddangos defnydd o derminoleg gywir, gyda chefnogaeth gadarn a hefyd yn gallu arddangos mynegiant ysgrifenedig clir mewn ymateb trefnus.

Rhan b: Ysgrifennu gwreiddiol:

Gofynnir i ymgeiswyr gynhyrchu darn gwreiddiol o waith ysgrifennu yn gysylltiedig i bwnc iaith maent wedi ei ystyried yn Rhan a. Mae hyn yn darparu cyfle i fyfyrwyr ysgrifennu'n greadigol yn defnyddio eu gwybodaeth iaith. Felly bydd ymgeiswyr angen ymwybyddiaeth o gynulleidfa, ffurf a diben eu darn creadigol.

Rhan c: Ysgrifennu beirniadol:

Bydd ymgeiswyr yn cynhyrchu sylwebaeth ar eu hysgrifennu. Byddant yn dadansoddi a gwerthuso eu dewisiadau iaith eu hunain i ddangos eu dealltwriaeth o’u maes pwn dewisol. Mae angen i ymgeiswyr ddefnyddio dyfyniadau addas wrth ddadansoddi a gwerthuso eu nodweddion iaith yn feirniadol, er mwyn cyflawni effeithiau penodol.

Gofynion mynediad

Gofyniad Mynediad Pwnc Unigol: Saesneg Iaith, o leiaf: B

Addysgu ac Asesu

 • Un arholiad ysgrifenedig a gwaith cwrs

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F04
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Saesneg Iaith

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Rwy'n edrych ymlaen at y cam nesaf a gwneud cais i astudio yn y brifysgol."


Oscar Griffin
Myfyriwr Safon Uwch

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Ysgrifennu Creadigol
 • Iaith Saesneg
 • Llenyddiaeth Saesneg
 • Hanes
 • Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
 • Ieithoedd
 • Seicoleg 

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE