Economeg - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 14 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Economeg Safon UG yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser. Mae’r rhaglen yn cynnwys cyfuniad o ficro-economeg a macro-economeg, a fydd yn datblygu dealltwriaeth o gysyniadau a theorïau economaidd, trwy ystyried materion, problemau a sefydliadau economaidd sy'n effeithio ar fywyd pob dydd yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd eang. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gymhwyso cysyniadau a theorïau economaidd yn defnyddio amrediad eang o gyd-destunau ac i werthfawrogi eu gwerth a chyfyngiadau o ran esbonio ffenomena byd go iawn. Bydd dysgwyr hefyd yn datblygu gwerthfawrogiad o natur gymhleth a rhyngberthynol economeg a sgiliau dadansoddol a meintiol wrth ddethol, dehongli a defnyddio data priodol o amrywiaeth o ffynonellau. Yn ogystal, bydd cyfle i ddisgyblion ddatblygu ymwybyddiaeth o faterion economaidd cyfoes sy'n berthnasol i economi Cymru a chael dealltwriaeth o hanes economaidd diweddar Cymru gan ddefnyddio gwybodaeth sy'n hygyrch i’r cyhoedd. Yn olaf, bydd disgyblion yn astudio rôl marchnadoedd a’r modd mae llywodraethau yn ceisio eu rheoli.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r cwrs yn trafod dwy uned:

UG Uned 1: Cyflwyniad i Egwyddorion Economaidd

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 15 munud (15% o gymhwyster Safon Uwch - 55 marc)
Cwestiynau amlddewis a strwythuredig.

UG Uned 2: Economeg ar Waith

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr (25% o gymhwyster Safon Uwch - 80 marc)
Cwestiynau ymateb data gofynnol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £0.00

Gofynion mynediad

Gofyniad Mynediad Pwnc Unigol: Mathemateg, o leiaf: B Saesneg Iaith, o leiaf: B 

Addysgu ac Asesu

 • Dau arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F03
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Economeg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Rwy'n edrych ymlaen at y cam nesaf a gwneud cais i astudio yn y brifysgol."


Michael Sung
Myfyriwr Safon Uwch

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Rheoli Busnes
 • Economaidd
 • Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
 • TG
 • Mathemateg
 • Arolygu Meintiau

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE