Diploma Cyfryngau Digidol - CTEC Safon A

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 23 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cymhwyster lefel 3 BTEC unigryw hwn ar gyfer dysgwyr ôl-16 sydd eisiau parhau â'u haddysg drwy ddysgu cymhwysol gyda'r bwriad o symud at addysg uwch a/neu gyflogaeth. Mae llwybrau cyflogaeth yn y dyfodol yn cynnwys newyddiaduriaeth, cynhyrchu cyfryngau a chyhoeddi. Bydd y cwrs yn cyflwyno arferion cyfryngau digidol ac yn galluogi dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau trosglwyddadwy ac uwch sy’n cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan brifysgolion a chyflogwyr. 
Mae’r cwrs yn gyfwerth â dau gymhwyster Safon Uwch a bydd yn cael ei ddilyn ochr yn ochr â chymhwyster Safon Uwch arall neu gymwysterau BTEC.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae’r Diploma yn cynnwys 13 uned (720 credyd) dros 2 flynedd - mae 5 ohonynt yn orfodol:

 • Uned 1: Cynnyrch Cyfryngau a Chynulleidfaoedd (Arholiad a Asesir yn allanol: 90 GLH)
 • Uned 2: Cyn-gynhyrchu a Chynllunio (Arholiad a Asesir yn allanol: 90 GLH)
 • Uned 3: Cynhyrchu cynnyrch cyfryngau (Asesiad Mewnol: 60 GLH)
 • Uned 4: Cynnyrch Cyfryngau Rhyngweithiol (Asesiad Mewnol: 60 GLH)
 • Uned 6: Cyfryngau Cymdeithasol a Globaleiddio (Arholiad a Asesir yn Allanol: 60 GLH)

Mae pob un o’r unedau opsiynol werth 60 neu 30 GLH. Bydd yr Unedau canlynol yn cael eu hastudio:

 • Uned 7: Newyddiaduraeth a'r diwydiant newyddion (Asesiad Mewnol: 60 GLH)
 • Uned 8: Ffotograffiaeth ar gyfer cynnyrch cyfryngau digidol (Asesiad Mewnol: 60 GLH)
 • Uned 9: Comics ac adrodd straeon drwy nofel graffig (Asesiad Mewnol: 60 GLH)
 • Uned 10: Creu animeiddiad digidol (Asesiad Mewnol: 60 GLH)
 • Uned 13: Dylunio Graffeg ar gyfer cynnyrch cyfryngau digidol (Asesiad Mewnol: 30 GLH)
 • Uned 21: Cynllunio a Chyflwyno Cyflwyniad (Asesiad Mewnol: 30 GLH)
 • Uned 23: Creu proffil cyfryngau personol (Asesiad Mewnol: 30 GLH)
 • Uned 24: Ymwybyddiaeth o ddiwydiant traws gyfryngau (Asesiad Mewnol: 30 GLH)

Gofynion mynediad

Gofyniad Mynediad Unigol i’r Pwnc TGAU Mathemateg a Saesneg Gradd C

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

23 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

9 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GECC3DF6
L3

Cymhwyster

OCR Tystysgrif Estynedig Dechnegol Caergrawnt Lefel 3 yn y Cyfryngau Digidol

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Bydd y cwrs yn darparu cyflwyniad sylfaenol i'r system gyfreithiol, ac yn galluogi dysgwyr i ddatblygu'r sgiliau trosglwyddadwy a threfn uwch sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan brifysgolion a chyflogwyr.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE