Cyfrifiadureg - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 14 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Cyfrifiadureg Safon UG yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser. Mae astudio Cyfrifiadureg yn cwmpasu corff derbyniol sylweddol o wybodaeth, a diben yr arholiadau Safon Uwch ac UG mewn Cyfrifiadureg yw cydnabod hyn gyda chymhwyster parchus sy'n berthnasol i fyfyriwr sy'n bwriadu dilyn gyrfa naill ai yn y Celfyddydau neu Wyddorau, Cyfrifiadura neu Fathemateg.

Mae Cyfrifiadureg yn integreiddio’n dda gyda phynciau ar draws y cwricwlwm, ac yn galw am ddisgyblaeth resymegol a chreadigrwydd llawn dychymyg wrth ddethol a dylunio algorithmau, ac ysgrifennu, profi a chywiro rhaglenni. Mae hefyd yn:

 • yn dibynnu ar ddealltwriaeth o reolau iaith ar lefel syml
 • yn annog ymwybyddiaeth o reolaeth a threfniadaeth systemau cyfrifiadurol
 • yn ymestyn gorwelion y myfyrwyr tu hwnt i amgylchedd yr ysgol neu goleg o ran gwerthfawrogiad o effeithiau rhaglenni cyfrifiadurol ar gymdeithas ac unigolion

Am y rhesymau hyn, mae Cyfrifiadureg mor berthnasol i fyfyrwyr yn astudio pynciau Celfyddydol ag y mae i un sy’n astudio pynciau Gwyddoniaeth. Defnyddir cyfrifiaduron yn helaeth ym mhob agwedd ar lywodraeth, busnes, diwydiant, addysg, hamdden a’r cartref. Yn yr oes gynyddol dechnolegol hon, mae astudiaeth o Gyfrifiadureg ac yn benodol sut y defnyddir cyfrifiaduron i ddatrys amrywiol broblemau, nid yn unig yn werthfawr i’r myfyriwr ei hun, ond hefyd yn allweddol i lesiant y wlad yn y dyfodol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r cwrs yn trafod y ddwy uned ganlynol:

Uned 1 – Hanfodion Cyfrifiadureg

Arholiad ysgrifenedig (2 awr) 100 marc - 25% o'r cymhwyster

Mae’r uned hon yn archwilio pensaernïaeth gyfrifiadurol, cyfathrebu, cynrychiolaeth data, strwythurau data, rhaglenni meddalwedd, rhaglenni, algorithmau, rhesymeg, methodolegau rhaglennu ac effaith cyfrifiadureg ar gymdeithas.

Uned 2 – Rhaglennu ymarferol i ddatrys problemau

Arholiad ar sgrin (2 awr) 60 marc - 15% o’r cymhwyster

Mae’r uned hon yn cynnwys cyfres o dasgau a gwblheir ar sgrin gan ymgeiswyr. Bydd y tasgau hyn yn asesu cymhwysiad ymarferol gwybodaeth a dealltwriaeth ac yn gofyn am ddefnyddio Python fel iaith raglennu.

Gofynion mynediad

Gofyniad Mynediad Pwnc Unigol: Mathemateg: B B mewn TGAU TGCh

Addysgu ac Asesu

 • Arholiad ysgrifenedig ac arholiad ar-lein

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F31
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Cyfrifiadureg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

"Roedd athrawon Coleg Caerdydd a’r Fro a’r cyfleusterau bob amser ar gael i mi a oedd o gymorth mawr yn ystod tymor yr arholiadau, ac fe helpodd fi i ennill y graddau yma.”

Omar Sufer
Astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Cyfrifiadureg, TGCH a Mathemateg

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Cyfrifiadureg
 • Seiberddiogelwch
 • Economeg
 • TGCh
 • Mathemateg
 • Ffiseg

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE