Y Clasuron – UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 14 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Cwrs un flwyddyn yw Gwareiddiad Clasurol Lefel UG, sy’n cynnwys astudio elfen lenyddol ac elfen hanesyddol. Nid yw gwybodaeth flaenorol o’r byd clasurol yn ofynnol a bydd yr holl destunau’n cael eu hastudio wedi eu cyfieithu (Saesneg).

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Yn ystod y cwrs, byddwch yn astudio:

Cynnwys y Cwrs Uned 1: Byd yr Arwr

Dyma elfen orfodol sy’n cynnwys astudiaeth drylwyr o Iliad, Homer wedi ei gyfieithu. Bydd myfyrwyr yn astudio themâu yn ogystal â chyd-destun hanesyddol y naratif, yn benodol ‘realiti hanesyddol’ Rhyfel Caerdroea. Gan fod hwn yn fodiwl llenyddol, bydd themâu allweddol y testun yn cael eu hastudio: Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Bri
 • Y Cod Arwrol a’i effaith ar y rhai hynny o statws uchel ac isel
 • Gorfoledd a Chywilydd
 • Cariad a Pherthnasoedd Teuluol, Pŵer, Dicter a Llid
 • Y berthynas rhwng y Marwolion a’r Anfarwolion
 • Rôl Tynged a Ffawd
 • Marwolaeth a Marwoldeb
 • Merched a’u rôl mewn cymdeithas

Uned 2: Cynnwys Diwylliant a’r Celfyddydau

Mae’r ail fodiwl a elwir yn ‘Delwedd Ymerodrol’ yn canolbwyntio ar y cysyniad o ‘sbin gwleidyddol’.

Wrth ddilyn hynt a helynt gyrfa Octavian, etifedd Julius Caesar, mae’r modiwl hwn yn asesu sut adeiladodd Octavian Ymerodraeth o ddistyw’r Rhyfel Cartref Gweriniaethol. Ymhlith y meysydd astudio mae:

 • Y buddion i Octavian o gysylltu ei hun â Julius Caesar a’r awgrym bod Octavian yn ‘Dduw’.
 • Y peryglon posibl o gysylltu â Julius Caesar a sut aeth Awgwstws ati i bellhau ei hun oddi wrth agweddau problemus delwedd gyhoeddus Julius Caesar.
 • Chwedlau am Gwymp Sadwrn o Olympus Octavian fel Achubwr y Weriniaeth. 

Gofynion mynediad

Gofyniad Mynediad Pwnc Unigol: Saesneg Iaith, o leiaf: B

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F57
L3

Cymhwyster

OCR TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Dinasyddiaeth Glasurol

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

“Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn lle anhygoel i astudio Safon Uwch – yr athrawon, y gefnogaeth, y cyfleusterau a’r profiad cymdeithasol, maent oll wedi bod mor dda – rwyf yn hynod falch o fod wedi ennill fy ngraddau A yn fy arholiadau UG. Mae’r cymorth parthed gwneud cais ar gyfer y brifysgol a pharatoi ar gyfer prifysgol yn wych, ac rwy’n edrych ymlaen yn arw at ddatblygu wedi’r coleg.

Kuba Lewandowski
Myfyriwr Safon Uwch

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Clasuron
 • Hanes
 • Y Gyfraith
 • Athroniaeth
 • Astudiaethau Crefyddol
 • Diwinyddiaeth 

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE