Y Clasuron – A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 7 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r Clasuron yn rhoi cyfle prin a difyr i ddysgwyr astudio’r byd hynafol. Wedi’i anelu at ddysgwyr A2, bydd y cwrs hwn yn adeiladu ar y sgiliau a enillwyd ar lefel UG. Mae’r Clasuron yn cynnig y cyfle i astudio llenyddiaeth, hanes, athroniaeth a gwleidyddiaeth, oll wedi’u cyfuno mewn un pwnc. 

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae’r modiwlau A2 yn cynnwys astudiaeth o naratif Epig o'r byd hynafol a chyfnod o newid a thryblith hanesyddol.

Yn ystod y modiwl Byd yr Arwr, byddwch yn astudio Aeneid gan Virgil. Mae hyn yn adrodd hanes Aeneas, un o oroeswyr cwymp Troy. Â’r ffawd o ddod o hyd i’r hil Rufeinig, rhaid iddo oresgyn gelynion marwol a dwyfol fel ei gilydd er mwyn cyflawni ei dynged.

Yn y modiwl hanes, byddwch yn astudio modiwl Cwymp y Weriniaeth Rufeinig.  Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i astudio prif ffigyrau diwedd y Weriniaeth. Byddwch yn astudio bywydau a gyrfaoedd ffigyrau fel Iwl Cesar, Pompey, a Cicero. Bydd pob testun yn cael ei ddarllen wedi’i gyfieithu felly nid oes angen unrhyw ddealltwriaeth o Ladin na Groeg.

Mae addysgu yn gymysgedd o wersi traddodiadol a thrafodaeth ar arddull seminar.

Mae'r Clasuron yn gwrs y mae galw mawr amdano ac mae galw mawr am y rhai sydd wedi astudio’r Clasuron mewn ystod o wahanol feysydd cyflogaeth. Mae nifer o’r rhai sy’n astudio’r Clasuron ar lefel Safon Uwch yn mynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol.

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

7 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F57
L3

Cymhwyster

OCR TAG Uwch Lefel 3 mewn Dinasyddiaeth Glasurol

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

“Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn lle anhygoel i astudio Safon Uwch – yr athrawon, y gefnogaeth, y cyfleusterau a’r profiad cymdeithasol, maent oll wedi bod mor dda – rwyf yn hynod falch o fod wedi ennill fy ngraddau A yn fy arholiadau UG. Mae’r cymorth parthed gwneud cais ar gyfer y brifysgol a pharatoi ar gyfer prifysgol yn wych, ac rwy’n edrych ymlaen yn arw at ddatblygu wedi’r coleg.

Kuba Lewandowski
Myfyriwr Safon Uwch

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Clasuron
 • Hanes
 • Y Gyfraith
 • Athroniaeth
 • Astudiaethau Crefyddol
 • Diwinyddiaeth 

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE