Y Clasuron – A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
4 Medi 2023 — 7 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r Clasuron yn rhoi cyfle prin a difyr i ddysgwyr astudio’r byd hynafol. Wedi’i anelu at ddysgwyr A2, bydd y cwrs hwn yn adeiladu ar y sgiliau a enillwyd ar lefel UG. Mae’r Clasuron yn cynnig y cyfle i astudio llenyddiaeth, hanes, athroniaeth a gwleidyddiaeth, oll wedi’u cyfuno mewn un pwnc. 

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae’r modiwlau A2 yn cynnwys astudiaeth o naratif Epig o'r byd hynafol a chyfnod o newid a thryblith hanesyddol.

Yn ystod y modiwl Byd yr Arwr, byddwch yn astudio Aeneid gan Virgil. Mae hyn yn adrodd hanes Aeneas, un o oroeswyr cwymp Troy. Â’r ffawd o ddod o hyd i’r hil Rufeinig, rhaid iddo oresgyn gelynion marwol a dwyfol fel ei gilydd er mwyn cyflawni ei dynged.

Yn y modiwl hanes, byddwch yn astudio modiwl Cwymp y Weriniaeth Rufeinig.  Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i astudio prif ffigyrau diwedd y Weriniaeth. Byddwch yn astudio bywydau a gyrfaoedd ffigyrau fel Iwl Cesar, Pompey, a Cicero. Bydd pob testun yn cael ei ddarllen wedi’i gyfieithu felly nid oes angen unrhyw ddealltwriaeth o Ladin na Groeg.

Mae addysgu yn gymysgedd o wersi traddodiadol a thrafodaeth ar arddull seminar.

Mae'r Clasuron yn gwrs y mae galw mawr amdano ac mae galw mawr am y rhai sydd wedi astudio’r Clasuron mewn ystod o wahanol feysydd cyflogaeth. Mae nifer o’r rhai sy’n astudio’r Clasuron ar lefel Safon Uwch yn mynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £0.00

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

7 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F57
L3

Cymhwyster

OCR TAG Uwch Lefel 3 mewn Dinasyddiaeth Glasurol

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

“Rydw i’n bendant yn credu bod y Coleg wedi fy helpu i gyflawni fy nodau. Mae wedi bod yn amgylchedd dysgu cefnogol a gwych. Rydw i wedi mwynhau astudio fy holl gyrsiau yn fawr. Rydw i'n credu ei fod yn amgylchedd braf iawn i astudio ynddo.”

Oscar Griffin
Astudio cyrsiau Safon Uwch yn y Clasuron, Llenyddiaeth Saesneg a Hanes

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Clasuron
 • Hanes
 • Y Gyfraith
 • Athroniaeth
 • Astudiaethau Crefyddol
 • Diwinyddiaeth 

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE