Cemeg - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 14 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Cemeg Safon UG yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae’r cwrs hefyd ar gael fel dosbarth nos.

Nodau'r cymhwyster Cemeg UG hwn yw annog myfyrwyr i:

 • Ddatblygu eu diddordebau yn, a brwdfrydedd tuag at Gemeg, gan gynnwys datblygu diddordeb mewn astudiaeth bellach a gyrfaoedd mewn Cemeg
 • Gwerthfawrogi sut mae cymdeithas yn gwneud penderfyniadau ynghylch materion gwyddonol a sut mae’r gwyddorau yn cyfrannu i lwyddiant yr economi a chymdeithas
 • Datblygu ac arddangos gwell dealltwriaeth o’r sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o ran Sut mae Gwyddoniaeth yn Gweithio
 • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth allweddol o wahanol feysydd o Gemeg a sut maent yn berthnasol i’w gilydd

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r cwrs yn trafod dwy uned:

UNED CH1 – Rheoli a Defnyddio Newidiadau Cemegol (er mwyn gwneud pethau, cynhyrchu egni a datrys problemau amgylcheddol).

Dechreua’r uned hon gyda rhai syniadau sylfaenol pwysig ynghylch atomau a defnyddio’r cysyniad môl mewn cyfrifiadau.

Yna fe astudir y tair egwyddor allweddol sy’n llywodraethu newid cemegol:

 • Safle cydbwysedd rhwng adweithyddion a chynnyrch
 • Y newidiadau egni sy'n gysylltiedig ag adwaith cemegol
 • Y gyfradd ble bydd adweithiau yn digwydd

Yna bydd yr egwyddorion hyn yn cael eu cymhwyso i broblemau pwysig ym meysydd synthesis cemegol, caffael egni a chynnal a chadw’r amgylchedd.

UNED CH2 - Priodweddau, Strwythur a Bondio

Mae’r uned hon yn edrych ar:

 • Bondio Cemegol
 • Grymoedd rhwng molecylau
 • Siapiau molecylau
 • Hydoddedd cyfansoddion mewn dŵr
 • Y Tabl Cyfnodol
 • Tueddiadau ym mhriodweddau’r elfennau
 • Cyfansoddion Organig a’u hadweithiau

Gofynion mynediad

Gofyniad Mynediad Pwnc Unigol: Mathemateg: B B mewn Cemeg neu Uwch neu BB yn y Dyfarniad Dwbl

Addysgu ac Asesu

 • Dau arholiad ysgrifenedig ac asesiad ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F43
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Cemeg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Rydw i wir wedi mwynhau fy amser yn CAVC yn fawr. Rydw i'n teimlo mai hwn oedd y dewis iawn i mi yn bendant. Fe wnes i fwynhau'r rhaglen Ysgolheigion yn fawr iawn - roedd nifer y cyfleoedd gawson ni’n anhygoel, fel mynd i gystadleuaeth STEM a gynhaliwyd gan brifysgol.”

Joanne Koman
Studying A Levels in further Maths, Chemistry and Physics

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Gwyddorau Biofeddygol
 • Biocemeg
 • Peirianneg Gemegol
 • Deintyddiaeth
 • Dieteteg
 • Gwyddorau Daear
 • Gwyddorau Amgylcheddol
 • Daeareg
 • Gwyddorau Meddygol
 • Meddygaeth
 • Optometreg
 • Fferylliaeth
 • Ffisiotherapi

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE