Seicoleg Gymhwysol BTEC - Tystysgrif

L3 Lefel 3
Llawn Amser
4 Medi 2024 — 14 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cwrs yn gyflwyniad rhagorol i seicoleg gymhwysol, sy’n galluogi myfyrwyr i ystyried ei phwysigrwydd ar draws sawl agwedd ar ein bywydau, gan gynnwys cymwysiadau ymarferol.

Mae cymhwyster seicoleg yn galluogi'r dysgwr i ddatblygu ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy fel meddwl critigol ac ysgrifennu ochr yn ochr â mynediad i ystod eang o yrfaoedd, o gwnsela a therapi i waith fforensig a’r gyfraith.

Cynhelir asesiadau ar ffurf un asesiad mewnol ac un asesiad allanol bob blwyddyn ac mae pynciau a astudir yn cynnwys Dulliau a Chymwysiadau Seicolegol a Seicoleg Droseddol a Fforensig

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Uned 1 – Dulliau a Chymwysiadau Seicolegol

Asesiad allanol: Arholiad ysgrifenedig 1.5 awr o hyd


Mae sawl ffordd o egluro neu ddeall ymddygiad dynol er mwyn ei drin. Mae’r uned hon yn archwilio sut mae pedwar o’r prif ddulliau ym maes seicoleg yn ein helpu i wneud hyn o’u gwahanol bersbectifau nhw: Gwybyddol, Cymdeithasol, Ymddygiadol a Biolegol. Bydd cysyniadau allweddol ac astudiaethau allweddol perthnasol hefyd yn cael eu trafod a’u gwerthuso. Bydd y wybodaeth a ddysgir o bob dull yn cael ei defnyddio i egluro trais mewn cymdeithas, sut mae seicoleg yn cael ei defnyddio i egluro a dylanwadu ar ymddygiad defnyddwyr, a sut all egluro rhywedd.Uned 2 – Cynnal Ymchwil Seicolegol

Asesiad mewnol – Asesiad ysgrifenedig yn cynnwys 3 adroddiad


Yn y bôn, mae gan bob un ohonom elfennau seicolegydd, ond nid yw ymchwil seicolegol wedi’i seilio ar farn, mae’n dilyn proses wyddonol drylwyr. Mae’r uned hon yn adnabod, yn dadansoddi ac yn cymhwyso pwysigrwydd y broses hon. O’i rôl mewn gwella ymarfer a llywio polisi, i ystyriaethau moesegol yn ymwneud ag ymchwil seicolegol, a deall y broses gyfan o’r cysyniad i gwblhau. Mae’r uned yn cyrraedd uchafbwynt gyda myfyrwyr yn cynllunio, paratoi a chwblhau eu hastudiaeth beilot eu hunain.Uned 3 – Seicoleg Iechyd

Asesiad allanol: Arholiad ysgrifenedig 2 awr


Mae gan seicolegwyr iechyd ddiddordeb mewn sut y gall ffactorau seicolegol a ffisegol effeithio ar iechyd ac afiechyd. Mae’r uned hon yn cynnwys dulliau, damcaniaethau ac astudiaethau sy’n archwilio’r rhesymau pam mae unigolion yn ymddwyn mewn ffyrdd penodol, fel mynd yn gaeth, a pham mae unigolion yn profi lefelau uchel o straen a’r effaith mae hyn yn ei chael ar iechyd. Yn ogystal â hyn, mae’r uned yn archwilio sut y gall seicolegwyr iechyd wella ymddygiadau iechyd gan ddefnyddio damcaniaethau seicolegol perswadio a dysgu am driniaethau seicolegol ac ymddygiadol.

Unit 4 – Seicoleg Droseddol a Fforensig

Asesiad mewnol – Asesiad ysgrifenedig yn cynnwys 3 adroddiad


Ydy pobl yn cael eu geni yn droseddwyr neu’n troi yn droseddwyr? Mae’r uned hon yn ystyried nifer o wahanol esboniadau am ymddygiad troseddol, yn cysylltu â’r dulliau o uned 1, ac yn dadansoddi’r ffordd orau o drin ymddygiad troseddol; cosbi neu addasu? Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu am wahanol ffyrdd o greu proffil troseddwr ar-lein a byddant yn creu eu proffil eu hunain fel rhan o’r aseiniad terfynol.

Gofynion mynediad

Gofyniad Mynediad Unigol i’r Pwnc TGAU Mathemateg a Saesneg Gradd C

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2024

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GECC3NF1
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 3 National Certificate in Applied Psychology

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Bydd y cwrs yn galluogi dilyniant i gyrsiau prifysgol megis BA/BSc Seicoleg, Gwyddorau Dynol, Cwnsela, Marchnata neu Droseddeg

Fel opsiwn arall, mae’r cymhwyster yn galluogi dysgwyr i ennill y ddealltwriaeth a’r sgiliau gofynnol er mwyn gallu ystyried cyflogaeth o fewn rhai agweddau ar y system cyfiawnder troseddol, marchnata, addysg a’r gwasanaeth sifil. Cymhwyster sydd ar fryd llawer o gyflogwyr oherwydd datblygiad sgiliau allweddol trosglwyddadwy fel meddwl critigol ac ysgrifennu.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE