Bioleg - A2

L3 Lefel 3
Rhan Amser
2 Medi 2024 — 28 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-40. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r cwrs Bioleg A2 yn dilyn ymlaen o Bioleg Safon Uwch Gyfrannol ac yn cwmpasu'r pynciau canlynol:

 • Ynni
 • Homeostasis a’r Amgylchedd
 • Amrywiad
 • Etifeddiaeth ac Opsiynau
 • Arholiad ymarferol

Bydd cwblhau'r ail raglen un flwyddyn yma yn rhoi Safon Uwch lawn i chi mewn Bioleg.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Uned 3: Ynni, Homeostasis a’r Amgylchedd

Arholiad allanol Mehefin - 2 awr o bapur ysgrifenedig (25% o gyfanswm Safon Uwch)

 • ATP a ffotosynthesis
 • Resbiradu
 • Microbioleg
 • Poblogaethau ac Ecosystemau
 • Effaith Dynol
 • Homeostasis a’r Arenau
 • System nerfol

Uned 4: Amrywiad, Etifeddiaeth ac Opsiynau

Arholiad allanol Mehefin - 2 awr o bapur ysgrifenedig (25% o gyfanswm Safon Uwch)

 • Atgenhedliad rhywiol mewn bodau dynol a phlanhigion
 • Etifeddiaeth
 • Amrywiad ac Esblygiad
 • Cymhwysiad Atgenhedlu a Geneteg
 • Opsiwn A: Imiwnoleg a Chlefyd

Uned 5: Arholiad ymarferol

Asesiad allanol o sgiliau ymarferol yn ystod y cwrs (10% o gyfanswm y Safon Uwch)

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £60.00

Ffi Cofrestru rhan amser: £35.00

Ffi Cwrs: £473.00

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen Bioleg AS yn llwyddiannus.

Amseroedd cwrs

17:45-20:45 Dydd Mawrth

Addysgu ac Asesu

 • Dau arholiad ysgrifenedig ac asesiad ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

28 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-40. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

A2CC3E07
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Bioleg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Rwy'n edrych ymlaen at y cam nesaf a gwneud cais i astudio yn y brifysgol."

Michael Sung
Myfyriwr Safon Uwch

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Biocemeg
 • Strwythur a Swyddogaeth Celloedd
 • Materion Amgylcheddol
 • Tirwedd a Bioamrywiaeth
 • Ecoleg Cynefinoedd
 • Ffisioleg Ddynol
 • Ecoleg Forol a Daearol
 • Meddygaeth
 • Methodoleg
 • Foleciwlaidd ar gyfer Biolegwyr
 • Gwyddor Planhigion
 • Egwyddorion Geneteg

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE