Bioleg - A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 7 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Bioleg A2 yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser. Mae hyn yn dilyn ymlaen o Safon Uwch Gyfunol Bioleg ac yn cwmpasu Ynni, Homeostasis a’r Amgylchedd, Amrywiad, Etifeddiaeth ac Opsiynau ac arholiad ymarferol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Uned 3: Ynni, Homeostasis a’r Amgylchedd

Arholiad allanol Mehefin - 2 awr o bapur ysgrifenedig (25% o gyfanswm Safon Uwch).

 • ATP a ffotosynthesis
 • Resbiradu
 • Microbioleg
 • Poblogaethau ac Ecosystemau
 • Effaith Dynol
 • Homeostasis a’r Arenau
 • System nerfol

Uned 4: Amrywiad, Etifeddiaeth ac Opsiynau

Arholiad allanol Mehefin - 2 awr o bapur ysgrifenedig (25% o gyfanswm Safon Uwch).

 • Atgenhedliad rhywiol mewn bodau dynol a phlanhigion
 • Etifeddiaeth
 • Amrywiad ac Esblygiad
 • Cymhwysiad Atgenhedlu a Geneteg
 • Opsiwn A: Imiwnoleg a Chlefyd

Uned 5: Arholiad ymarferol

Asesiad allanol o sgiliau ymarferol yn ystod y cwrs (10% o gyfanswm y Safon Uwch).

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Addysgu ac Asesu

 • Dau arholiad ysgrifenedig ac asesiad ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

7 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F31
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Bioleg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?


“Rwy'n edrych ymlaen at y cam nesaf a gwneud cais i astudio yn y brifysgol."

Michael Sung
Myfyriwr Safon Uwch

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Biocemeg
 • Strwythur a Swyddogaeth Celloedd
 • Materion Amgylcheddol
 • Tirwedd a Bioamrywiaeth
 • Ecoleg Cynefinoedd
 • Ffisioleg Ddynol
 • Ecoleg Forol a Daearol
 • Meddygaeth
 • Methodoleg
 • Foleciwlaidd ar gyfer Biolegwyr
 • Gwyddor Planhigion
 • Egwyddorion Geneteg

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE