Peirianneg Awyrenegol - Sgiliau Llaw Sylfaenol

L2 Lefel 2
Rhan Amser
31 Hydref 2022 — 20 Ionawr 2023
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynghylch y cwrs hwn

Drwy astudio ein cwrs Sgiliau Llaw Mecanyddol Sylfaenol Peirianneg Awyrofod, byddwch yn magu'r sgiliau mainc gweithdy er mwyn gallu dod o hyd i waith yn y dyfodol! Yn ystod y cwrs, byddwch yn cwblhau prosiect ymarferol, ac yn dysgu am y ffyrdd diogel o ddefnyddio offer llaw a driliau piler. Wrth gwblhau'r prosiect, byddwch yn dysgu nifer o sgiliau ymarferol megis darllen darluniadau, marcio, llifio, llyfnu, drilio a defnyddio offer torri mewnol ac allanol.

Byddwch yn gwella eich sgiliau mainc ymarferol ac yn dysgu sut i ddefnyddio'r ymarferiad yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Amcanion y cwrs

Wedi cwblhau'r cwrs, byddwch yn gallu:

 • cymhwyso arferion gweithdy diogel wrth berfformio sgiliau a thechnegau sylfaenol
 • darllen a dehongli dyluniadau peirianneg
 • defnyddio offer mesur a marcio allan yn gywir
 • defnyddio offer llaw yn gywir
 • gweithgynhyrchu eitemau o fewn goddefiannau yn defnyddio offer llaw
 • dewis y cyflymderau drilio cywir ar gyfer deunyddiau amrywiol
 • drilio, tapio a lledu tyllau
 • gweithredu dril piler yn ddiogel

Mae'r cwrs wedi'i ddylunio i ategu'r cwrs Sgiliau Llaw Uwch ac mae'n addas i chi, os ydych eisoes yn gwneud gweithgareddau cynnal a chadw.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cwrs Sgiliau Peirianneg yn dechrau gyda sesiwn atgoffa gryno o'r materion Iechyd a Diogelwch sy'n gysylltiedig â gweithio mewn gweithdy peirianneg. Yna dangosir i ymgeiswyr sut mae defnyddio ystod o offer mesur megis prennau mesur dur, caliperau fernier, micromedr a medryddion deial. Mae ymarferion ymarferol wedi cael eu paratoi sy'n gofyn i ymgeiswyr bennu darlleniadau fernier enghreifftiol amrywiol, gan brofi bod yr offer yn cael eu dehongli'n gywir.
Yn ystod y cwrs, edrychir ar ddyluniadau peirianneg ac fe'u gwerthusir i bennu pa system o daflunio dyluniadau sydd wedi cael ei defnyddio (taflunio ongl gyntaf neu daflunio trydedd ongl). Mae'r canlynol yn rhai tudalennau enghreifftiol o'r nodiadau cwrs ar gyfer y cam hwn o'r cwrs gosod, sy'n disgrifio sut mae medryddion arwyneb yn cael eu defnyddio i farcio allan yn gywir, sut mae dyluniadau peirianneg yn darlunio cydrannau mecanyddol yn y tafluniadau amrywiol a sut y dylid marcio tyllau allan ar gyfer manwl gywirdeb:

Enghreifftiau o nodiadau
"Mae hyn yn ein harwain at nifer o ymarferion marcio allan ar gydrannau alwminiwm a dur arian. Rydym yn defnyddio cwmpawdau mesur, medryddion arwyneb a chaliperau (ymhlith offer eraill) ar gyfer hyn.
Mae'n rhaid torri a llyfnhau cydrannau metel gan ddefnyddio offer llaw i greu ymylon datwm. Rydym yn defnyddio sgrifelli, pynsiau, llifiau, morthwylion a rhathellau (ymhlith offer eraill) ar gyfer hyn.
Mae'n rhaid marcio tyllau allan yn gywir a'u drilio a thapio yn ddiweddarach gydag edefion metrig.  Ar ôl rhoi'r cydrannau wedi'u gweithgynhyrchu at ei gilydd, mae'n rhaid lledu rhai tyllau i sicrhau ffit sy'n dda yn beirianyddol â'r hoelbrennau lleoli dur a lifanwyd.  Nod yr ymarfer yw cynhyrchu darn prawf y gall yr ymgeiswyr ei ddefnyddio yn y gweithle ar gyfer alinio siafft.  Bydd gweithgynhyrchu'r darn prawf alinio yn cymryd sawl awr i'w gwblhau, ac mae'n rhoi'r sgiliau dehongli dyluniadau ac offer llaw a enillwyd yn flaenorol ar waith.  Fodd bynnag, mae'n rhaid i bob ymgeisydd gynhyrchu eitem orffenedig sy'n cydymffurfio â'r diagram.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £20.00

Ffi Cofrestru rhan amser: £30.00

Gofynion mynediad

Byddai cefndir mewn Peirianneg yn ddelfrydol. Angen i ymgeisydd fod yn ymrwymedig, uchelgeisiol a chynnal cyfweliad llwyddiannus

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Hydref 2022

Dyddiad gorffen

20 Ionawr 2023

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

AERH2P02
L2

Cymhwyster

CAVC Certificate

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Mae’r tiwtoriaid eisiau eich gweld yn llwyddo, mae pawb mor wybodus ac mae’n amgylchedd gwych i ddysgu a datblygu ynddo. Rwyf wedi dechrau prentisiaeth gyda Boeing i gael fy Nhrwydded A ac erbyn yr adeg hon y flwyddyn nesaf gallaf fod yn gweithio ym Maes Awyr Gatwick yn ogystal ag awyren filwrol. 
Mae cymaint o opsiynau i mi ac ni allwch fyth wybod ble gall hyn fynd â fi. Os ydych yn chwilio am gwrs peirianneg neu os oes gennych ddiddordeb mewn awyrennau, ewch amdani! Daliwch ati a chewch brofiad gwych.

Millie Jones
Cyn-fyfyrwraig Lefel 3 Peirianneg Awyrofod

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP