E-chwaraeon

L2 Lefel 2
Llawn Amser
2 Medi 2024 — 20 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r diwydiant e-chwaraeon yn ddiwydiant byd-eang sy’n tyfu’n gyflym. Diffinnir e-chwaraeon fel gemau person yn erbyn person cystadleuol a drefnwyd, un ai fel unigolion neu mewn timau. Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys llu o sgiliau trosglwyddadwy sy’n galluogi dysgwyr i brofi e-chwaraeon mewn meysydd gwahanol i gefnogi eu datblygiad tuag at gyflogaeth, un ai’n uniongyrchol neu drwy astudiaeth bellach. Cefnogir y cymhwyster hwn gan Gymdeithas E-chwaraeon Prydain i fod yn addas ar gyfer dysgwyr sydd eisiau mynd i weithio yn y diwydiant. Golygai hyn y bydd yn cael ei adnabod gan gyflogwyr mewn ystod o rolau. Rhaid i ddysgwyr ddefnyddio strategaeth, sgil a gwaith tîm er mwyn llwyddo.

Cyflwynir y cwrs hwn ar Gampws Canol y Ddinas.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae cynnwys y cymhwyster hwn wedi’i ddatblygu mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid allweddol. Mae hyn yn sicrhau bod y cynnwys yn briodol ac yn cyd-fynd ag arfer diwydiant cyfredol er mwyn galluogi dysgwyr i gamu i fyd cyflogaeth neu astudiaethau pellach. Mae hwn yn gymhwyster sy’n canolbwyntio ar yrfa gyda chefnogaeth diwydiant, yn galluogi dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth sylfaenol a sgiliau technegol a throsglwyddadwy sy’n ennill profiad mewn amrywiaeth o feysydd gwahanol yn y diwydiant e-chwaraeon. Bydd y cymhwyster hwn yn cynnwys yr unedau canlynol:

 • Uned 1: Gemau, Timau a Thwrnameintiau E-chwaraeon
 • Uned 2: Sefydlu Sefydliad E-chwaraeon         
 • Uned 3: Ffrydio ar gyfer E-chwaraeon
 • Uned 4: Cynlluniwch Ddigwyddiad E-chwaraeon  
 • Uned 5: Dechrau Menter E-chwaraeon

Gofynion mynediad

4 TGAU A-D gan gynnwys Mathemateg a Saesneg. Mae angen cit gorfodol o tua £80 ar gyfer crysau T a hwdi a brynir gan Macron.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC2F19
L2

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 2 Diploma in Esports

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

8.5%

Mae sector Esports y DU wedi tyfu ar gyfradd flynyddol o 8.5% rhwng 2016 – 2019 (Ukie 2020).

Ar ôl cwblhau’r cwrs E-chwaraeon Lefel 2, gall myfyrwyr symud ymlaen at y cwrs E-chwaraeon lefel 3.

Mwy...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Mae astudio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wedi fy ngalluogi i symud ymlaen at rywbeth nad oeddwn i’n meddwl y gallwn ei wneud. Fe’n helpodd i i astudio cwrs Chwaraeon Cyfrifiadurol ym Mhrifysgol Nottingham Trent, gan ehangu fy ngorwelion ar yr hyn y gallwn ei wneud yn y dyfodol, a’m gosod ar y llwybr cywir i allu gweithio mewn Chwaraeon Cyfrifiadurol a’i ddilyn fel gyrfa, sy’n fy nghyffroi’n fawr. Rwyf yn teimlo’n angerddol iawn ynghylch Chwaraeon Cyfrifiadurol, ac rwyf wedi gallu gwireddu fy mreuddwydion diolch i’r gefnogaeth a dderbyniais gan y Coleg.

Owain Godfrey
Cyn-fyfyriwr Chwaraeon Cyfrifiadurol Lefel 3

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE