Gofal Cyn Mynediad

L2 Lefel 2
Rhan Amser
9 Medi 2024 — 6 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-40. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs Cyn-Mynediad i Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi'i ddylunio i roi'r sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i fynd ymlaen i'r Cwrs Mynediad i Nyrsio.  Rhoddir cefnogaeth a chyfle i chi sefyll Mathemateg a Saesneg TGAU a byddwch hefyd yn astudio un uned Gofal o gwrs Lefel 3.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Astudir y cwrs hwn un diwrnod yr wythnos am 33 wythnos. Mae wedi'i ddylunio'n fwriadol i'r rheiny sydd eisoes yn gweithio yn y maes Gofal, sy'n awyddus i gael gyrfa mewn Nyrsio/Bydwreigiaeth yn y dyfodol.

Rhoddwn ystyriaeth unigol lawn a gofalus i bob cais. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch i ymuno â'r cwrs hwn ond rydym yn chwilio am gyfnod allan o addysg ffurfiol a sgiliau llythrennedd a rhifedd priodol sy'n dangos eich bod yn barod ar gyfer y cwrs hwn (byddwn yn eich helpu chi i gadarnhau hyn yn y cyfweliad).

Rydym hefyd yn disgwyl gweld sgiliau rhyngbersonol da, ymrwymiad i'r maes astudiaeth a brwdfrydedd a dealltwriaeth o'ch llwybr gyrfa dewisol.

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio ar gyfer y rheiny sydd eisoes mewn cyflogaeth ond rhoddir ystyriaeth i'r rheiny sy'n gobeithio ennill gwaith yn y maes hwn hefyd.

Addysgu ac Asesu

  • Asesiadau parhaus ac aseiniadau gwaith cwrs a phrofion sgiliau ymarferol ac arholiadau

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £100.00

Ffi Cwrs: £75.00

Ffi Cofrestru rhan amser: £40.00

Gofynion mynediad

Rydym yn rhoi ystyriaeth unigol a gofalus i bob cais. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch i ymuno â'r cwrs hwn, ond bydd angen i chi ddangos sgiliau priodol mewn llythrennedd a rhifedd a fydd yn cael eu hasesu yn y cyfweliad. Yn dilyn canlyniadau eich asesiad, efallai y bydd angen gofyn i chi gwblhau cwrs gloywi/uwchsgilio naill ai mewn llythrennedd neu rifedd neu'r ddau. Os yw hyn yn wir, byddai angen darparu tystiolaeth o gwblhau cyn cofrestru ar y cwrs. Rhaid i fyfyrwyr fod yn 19+ oed, L1 Cyfathrebu E3 Mathemateg. Mae angen o leiaf ESOL lefel 1 neu IELTS 5-5.5 ar ddysgwyr sy'n siarad ieithoedd eraill.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Medi 2024

Dyddiad gorffen

6 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

6.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-40. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

ACCC2E06
L2

Cymhwyster

EE22CY095 Equality and Diversity

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Roedd y cyrsiau'n berffaith ar gyfer mynd i'r brifysgol; dosbarthiadau bach, cefnogaeth wirioneddol wych ac amgylchedd gwych i allu dysgu ynddo.

Ceri-Ann Jones-Mathias
Cyn-fyfyriwr Mynediad i Wyddorau Iechyd

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn bydd gan fyfyrwyr y cymhwyster angenrheidiol i wneud cais am ein cymhwyster lefel mynediad i nyrsio a bydwreigiaeth. Ar ôl cwblhau'r cwrs lefel 3 gallwch wneud cais ar gyfer y brifysgol.