Mynediad i Wyddorau Cymdeithasol

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Mynediad at Wyddorau Cymdeithasol yn wych ar gyfer yr unigolion hynny sy'n awyddus i ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r gwyddorau cymdeithasol. Wedi'i lleoli ar Gampws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, dyma raglen i ddysgu sgiliau a gwybodaeth i'r dysgwyr i fynd ymlaen i addysg uwch. Dyma gwrs dwys felly rhaid i'r ymgeiswyr fod yn sicr eu bod yn barod ar gyfer gofynion academaidd a baich gwaith y rhaglen. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd y disgyblion yn ennill y cymhwyster Diploma Mynediad at AU. Dyma gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol sy'n cael ei dderbyn ar gyfer mynediad i gyrsiau Addysg Uwch.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae Cymdeithaseg, y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn cael sylw fel pynciau mawr ar y cwrs hwn. Hefyd bydd yn ofynnol i chi astudio Rhifedd, Cyfathrebu a Sgiliau Astudio fel pynciau craidd gorfodol. Cynhelir tiwtorials personol wythnosol i gefnogi myfyrwyr drwy eu hastudiaethau. Sylwer bod rhai llwybrau gradd yn gofyn am gymwysterau ychwanegol (e.e. Gradd B mewn TGAU Mathemateg/Saesneg), a hefyd y cymhwyster Diploma Mynediad at AU. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru i'r ddapariaeth briodol yn seiliedig ar eich llwybr gadael arfaethedig - gellir trafod hyn gyda ni yn ystod eich cyfweliad os ydych yn dymuno. Os nad oes gennych y cymwysterau TGAU eisoes ac os oes angen y rhain ar gyfer y cwrs prifysgol ydych chi'n ei ffafrio, efallai yr hoffech ystyried ein cwrs cyn Mynediad - Sylfaen Oedolion. Mae amserlen gyflwyno'r cwrs yn rhan hanfodol o'r rhaglen a bydd yn dilyn eich amserlen reolaidd ar gyfer y flwyddyn astudio honno. Fel arfer mae'r wythnos gyflwyno'n dechrau yn ystod wythnos gyntaf mis Medi bob blwyddyn academaidd, ond cofiwch edrych ar wefan y coleg am y wybodaeth ddiweddaraf.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £350.00

Gofynion mynediad

Asesir Llythrennedd a Rhifedd Lefel 2 mewn cyfweliad a TGAU Graddau A* i C mewn Saesneg Iaith. Rhaid i ddysgwyr fod y tu allan i addysg lawn amser am dair blynedd cyn astudio'r Cwrs yma. Fel dewis arall, gall dysgwyr sy'n astudio cwrs Sylfaen Oedolion symud ymlaen i'r Cwrs yma.

Addysgu ac Asesu

  • Asesiadau parhaus ac aseiniadau gwaith cwrs a phrofion sgiliau ymarferol ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed
  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn
  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ACCC3F05
L3

Cymhwyster

Access Higher Education Diploma (Social

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rydw i'n meddwl fy mod i wedi datblygu llawer o hyder ar y cwrs ac wedi dysgu sgiliau sylfaenol nad oedd gen i cynt. Fe adewais i'r ysgol ar ddechrau Blwyddyn 11 felly roedd cael C mewn mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU yn beth mawr i mi ac yn hwb i fy h

Francessca Hill
Wedi astudio Sylfaen a Mynediad Oedolion. Nawr yn astudio Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Gofal yn CAVC.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE