Mynediad at Wyddorau Iechyd

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae cwrs Mynediad yn gyfle dysgu dwys, wedi'i anelu at oedolion sy'n dymuno astudio yn y brifysgol ond nad oes ganddynt y cymwysterau i wneud cais. Byddai cwrs Mynediad yn addas i fyfyrwyr hŷn sydd â phrofiadau helaeth o ran gwaith a bywyd ac sydd heb fod mewn addysg ffurfiol ers 3 blynedd neu fwy. Mae cwrs Mynediad Lefel 3 wedi'i ddylunio'n benodol i baratoi myfyrwyr at astudio ar lefel prifysgol.

Byddai'r cwrs hwn yn addas i ddysgwyr sy'n awyddus i ddilyn gyrfa mewn swydd gofal iechyd ac sy'n dymuno astudio un o'r graddau prifysgol canlynol (DS nid yw'r rhestr hon yn gyflawn)

 • Nyrsio
 • Bydwreigiaeth
 • Gwyddoniaeth Barafeddygol
 • Ffisiotherapi
 • Therapi Galwedigaethol
 • Therapi Iaith a Lleferydd
 • Radiograffeg Ddiagnostig
 • Podiatreg
 • Awdioleg

*Gallwch astudio'r cwrs hwn yn rhan-amser hefyd

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â phynciau yn:

 • Cemeg
 • Anatomeg a Ffisioleg
 • Bioleg
 • Gofal Iechyd

Mwy

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £350.00

Gofynion mynediad

3 blynedd neu fwy allan o addysgu ffurfiol Saesneg TGAU C+ (os ydych yn bwriadu dod yn athro yng Nghymru byddwch angen gradd B mewn Mathemateg a Saesneg TGAU) neu IELTS Lefel 6 Cofiwch fod Mathemateg a Saesneg TGAU yn rhan o ofynion mynediad rhai prifysgolion, a Gwyddoniaeth TGAU mewn rhai achosion.  Llwybrau gadael clir, wedi'u hymchwilio'n dda, gwybodaeth am gyrsiau prifysgol a gofynion mynediad. Sgiliau rhifedd lefel 2 sgiliau llythrennedd cryf ar lefel 2 /lefel 3 yn ddelfrydol. *Dylai myfyrwyr wneud gwaith ymchwil a sicrhau eu bod nhw'n bodloni gofynion mynediad cymhwyster y brifysgol o'r dewis. Bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch cymhwyster cyn cofrestru.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus gan gynnwys traethodau, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth ac arholiadau.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed
 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn
 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rydw i'n meddwl fy mod i wedi datblygu llawer o hyder ar y cwrs ac wedi dysgu sgiliau sylfaenol nad oedd gen i cynt. Fe adewais i'r ysgol ar ddechrau Blwyddyn 11 felly roedd cael C mewn mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU yn beth mawr i mi ac yn hwb i fy hyder i.  

Francessca Hill
Wedi astudio Sylfaen a Mynediad Oedolion. Nawr yn astudio Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Gofal yn CAVC.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE