Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg yn berffaith ar gyfer yr unigolion hynny sy'n awyddus i wella eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o gyfrifeg. Gan astudio yn ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau pwrpasol y coleg, mae'r cymhwyster hwn yn ymdrin ag ystod o sgiliau sylfaenol cyfrifeg a chyllid mewn pum uned gorfodol (240 o oriau dysgu dan arweiniad), a'i ddiben yw sicrhau bod myfyrwyr wedi'u paratoi yn llawn i fynd ymlaen i yrfa fusnes, cyllid neu gyfrifeg broffesiynol neu addysg bellach.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r holl unedau yn y cymhwyster hwn yn orfodol - asesir pedair uned ar wahân yn yr asesiadau diwedd uned. Mae'r cymhwyster hwn hefyd yn cynnwys asesiad synoptig, a sefir tuag at ddiwedd y cwrs, sy'n tynnu ar wybodaeth a dealltwriaeth ar draws y maes a'u hasesu:

 • Cadw Cyfrifon Uwch - asesiad diwedd yr uned
 • Paratoi Cyfrifon Terfynol - asesiad diwedd yr uned
 • Cyfrifyddu Rheoli: Costiad - asesiad diwedd yr uned
 • Treth Anuniongyrchol - asesiad diwedd yr uned
 • Moeseg i gyfrifwyr - a asesir o fewn yr asesiad synoptig
 • Taenlenni ar gyfer Cyfrifeg - a asesir o fewn yr asesiad synoptig

Bydd myfyriwr sy'n cwblhau'r cymhwyster hwn yn datblygu sgiliau cyfrifeg mewn cadw cyfrifon cofnod dwbl a chostiad sylfaenol, yn ogystal â dealltwriaeth o brynu, gwerthu a chyfriflyfrau cyffredinol. Bydd dysgwyr yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd cyfrifeg a datblygu'r sgiliau a'r ymddygiadau proffesiynol sydd eu hangen i gyfrannu'n effeithiol yn y gweithle. Mae gweithio mewn cyfrifeg yn gofyn sgiliau cyfathrebu, sgiliau TG a dealltwriaeth dda o'r amgylchedd busnes, ac mae'r cwbl yn cael eu cynnwys yn y cymhwyster hwn.

Mae natur y cwrs yn alwedigaethol ac ymarferol a byddwch yn dysgu sgiliau hanfodol sy'n berthnasol i amgylchedd cyfrifeg. Darperir darlithoedd i bob uned, a chynigir cymorth tiwtorial hefyd. I astudio cwrs AAT mae angen i chi ymuno ag AAT fel aelod myfyriwr, yn ogystal â chofrestru yn y Coleg. Mae'r AAT yn cynnig ystod o fuddion i aelodau myfyrwyr gan gynnwys cefnogaeth, cymorth gyda dod o hyd i swydd a phrisiau gostyngol arbennig.

Rhaid i fyfyrwyr gwblhau asesiadau pedair uned ac un asesiad synoptig yn llwyddiannus i gyflawni'r cymhwyster hwn. Cyfran y cymhwyster hwn a asesir drwy asesiad allanol yw 100%.

Mae'r holl asesiadau yn y cymhwyster hwn:

 • Wedi'u gosod a'u marcio gan AAT (ac eithrio RPL, sy'n cael ei farcio gan y darparwr hyfforddiant)
 • Wedi'u seilio ar y cyfrifiadur
 • Â chyfyngiad amser
 • Yn cael eu trefnu gan ddarparwyr hyfforddiant neu leoliadau asesu
 • Yn cael eu cynnal mewn canolfannau a lleoliadau cymeradwy dan amgylchiadau sy'n cael eu rheoli

I gyflawni'r cymhwyster hwn ac i gael ei d/ddyfarnu â gradd, rhaid i fyfyriwr lwyddo yn yr holl asesiadau hanfodol a'r asesiad synoptig.

Nid yw'r asesiadau a'r asesiadau synoptig yn cael eu graddio ar wahân, ond mae'r marciau a enillwyd yn yr holl asesiadau yn cyfrannu at radd gyffredinol y myfyriwr yn y cymhwyster.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £205.00

Ffi Cwrs: £790.00

Gofynion mynediad

4 TGAU gradd A*- C neu L2 ESOL neu IELTS 6.5. Bydd rhaid i chi ddod i gyfweliad a chael asesiad sgiliau.

Asesir dysgwyr aeddfed o ran Saesneg Iaith a Mathemateg.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau
   

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed
 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn
 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Pan ddes i'n ôl i addysg roeddwn i'n gwybod mai dyma'r lle i fynd. Mae Moodle yn wych ac mae llawer o ddeunydd arno, mae tiwtoriaid yn ymateb yn gyflym i unrhyw gwestiynau sydd gennym.

Breeze Thompson
Myfyriwr Cyfrifo AAT

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE