Chwaraeon - Diploma Sylfaen Cenedlaethol

cwrs yn llawn
L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2019 — 19 Mehefin 2020
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Os ydych yn awyddus i ddilyn gyrfa yn y diwydiant chwaraeon, mae ein Diploma BTEC 90 Credyd mewn Perfformiad a Rhagoriaeth mewn Chwaraeon yn lle gwych i ddechrau! Gan gwmpasu amrywiaeth o bynciau gan gynnwys ffitrwydd ar gyfer chwaraeon, datblygu mewn chwaraeon a hyfforddi mewn chwaraeon, bydd y rhaglen hon yn datblygu'r sgiliau sylfaenol, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen i lwyddo yn y maes. Mae'r diwydiant iechyd a ffitrwydd yn sector sy'n ehangu'n gyflym ac mae galw am ymarferwyr gwybodus a chymwys sy'n gallu goruchwylio amrywiaeth o weithgareddau ymarfer, gan gynnwys:

 • Cynnal Asesiadau Ffitrwydd

 • Darparu Cyngor Elfennol ar Faeth

 • Cynllunio rhaglenni ymarfer a ffordd o fyw priodol

Mae'r rhaglen hon yn cynnig cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon ymarferol bob wythnos, sy'n cynnwys amrywiaeth o wahanol chwaraeon a gweithgareddau awyr agored. Bydd pob myfyriwr hefyd yn ymgymryd â lleoliad profiad gwaith cysylltiedig fel rhan o'u cymhwyster.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Os bydd dysgwyr yn cwblhau pob uned ar y cwrs hwn yn llwyddiannus, gallant ddisgwyl ennill 90 credyd yn eu blwyddyn gyntaf yn astudio (sy'n gyfwerth ag 1.5 Lefel A). Bydd disgyblion wedyn yn cael y cyfle i ychwanegu at eu Diploma 90-credyd a mynd ymlaen i ennill Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Perfformiad a Rhagoriaeth mewn Chwaraeon, trwy astudio am flwyddyn ychwanegol. Trwy gwblhau'r flwyddyn ychwanegol yma, bydd yr unigolyn yn cyflawni 180 credyd, sydd yn cyfateb i 3 Lefel A.

Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu ystod eang o bynciau gan gynnwys:

 • Seicoleg ar gyfer perfformiad mewn chwaraeon

 • Egwyddorion anatomeg a ffisioleg

 • Ffisioleg ffitrwydd

 • Asesu risg mewn chwaraeon

 • Hyfforddiant a rhaglennu ar gyfer ffitrwydd

 • Profi ffitrwydd ar gyfer chwaraeon ac ymarfer corff

 • Maetheg chwaraeon

 • Sgiliau technegol a thactegol mewn chwaraeon

 • Hyfforddi chwaraeon ac arwain mewn chwaraeon

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith A Mathemateg (neu gyfatebol) neu gymhwyster Lefel 2 perthnasol - Chwaraeon

Addysgu ac Asesu

 • Asesu parhaus gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd o dan 18
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i fod yn gynhwysol ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac o drin pawb yn deg a chyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb roi hysbysiad ymlaen llaw

 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg llwytho i fyny neu argraffu

 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal y cyrsiau
 • Sylwch, os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

19 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SPCC3F06
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 3 National Foundation Diploma in Sport

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

"Os ydych yn ystyried astudio gyda CAVC a ddim yn siŵr, byddwn i'n dweud wrthoch am ddod i gwrdd â'r staff a gweld y cyfleusterau ac wedi hynny, byddwch yn gwybod y byddwch eisiau astudio yma. Mae'n bleser mawr gennyf ddweud i mi ddod i CAVC."

Jacob La-Roche
astudiodd Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ