Chwaraeon - Diploma Sylfaen Cenedlaethol

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd y Ddiploma BTEC Lefel 3 hon mewn Chwaraeon yn gweddu i unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwaraeon, ffitrwydd, datblygiad chwaraeon a hyfforddi.

Dyma'r flwyddyn gyntaf rhaglen 2 flynedd. Mae'r cwrs hwn yn gyfwerth â 1.5 Safon Uwch y flwyddyn, ac wedi cwblhau'r rhaglen 2 flynedd, bydd gan ddysgwyr cymhwyster sy'n gyfwerth â 3 gradd Safon Uwch a phwyntiau UCAS digonol i fynd ymlaen i'r Brifysgol.  

Beth fyddwch yn ei astudio?

Dyma'r unedau a ymdrinnir â nhw ar y cwrs:

 • Hyfforddiant a Rhaglennu Ffitrwydd
 • Anatomeg a Ffisioleg
 • Chwaraeon Ymarferol
 • Cynnal Profion Ffitrwydd
 • Seicoleg Chwaraeon
 • Arweinyddiaeth Chwaraeon.

Ar ôl cwblhau'r cwrs, mae llawer o ddysgwyr yn mynd ymlaen i astudio chwaraeon ar lefel uwch yn y coleg neu yn y brifysgol. Mae'r datblygiad hwn yn caniatáu iddynt barhau â'u hastudiaethau. Efallai bydd dysgwyr eraill eisiau mynd i gyflogaeth yn syth drwy swyddi hyfforddi cymunedol gyda sefydliadau megis yr Urdd, Gleision Caerdydd neu Undeb Rygbi Cymru, lle mae modd i iddynt barhau i ddatblygu eu sgiliau ymarferol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith A Mathemateg (neu gyfatebol) neu gymhwyster Lefel 2 perthnasol - Chwaraeon

Addysgu ac Asesu

 • Asesu parhaus gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd o dan 18
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i fod yn gynhwysol ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac o drin pawb yn deg a chyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb roi hysbysiad ymlaen llaw

 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg llwytho i fyny neu argraffu

 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal y cyrsiau
 • Sylwch, os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Dysgu Dwyieithog
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

"Os ydych yn ystyried astudio gyda CAVC a ddim yn siŵr, byddwn i'n dweud wrthoch am ddod i gwrdd â'r staff a gweld y cyfleusterau ac wedi hynny, byddwch yn gwybod y byddwch eisiau astudio yma. Mae'n bleser mawr gennyf ddweud i mi ddod i CAVC."

Jacob La-Roche
astudiodd Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ

Parc yr Arfau
Parc yr Arfau

Parc Arfau Caerdydd, 
Stryd Westgate, 
Caerdydd,
CF10 1JA