Technoleg Cerddoriaeth

L3 Lefel 3
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Os ydych chi’n awyddus i ddilyn gyrfa gyffrous yn y diwydiant cerddoriaeth, mae Diploma 90 Credyd BTEC mewn Technoleg Cerddoriaeth yn gwrs perffaith i chi! Mae’n cael ei addysgu ar gampws newydd sbon canol y ddinas a bydd y cwrs yn rhoi sylw i amrywiaeth eang o bynciau i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth am y sector ac i’ch paratoi chi ar gyfer byd gwaith. Drwy gydol y rhaglen byddwch yn gweithio ar brosiectau amrywiol a fydd yn rhoi sefyllfaoedd realistig, seiliedig ar waith, i chi i wella eich sgiliau diwydiant.

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer pobl o bob oedran sy’n dymuno datblygu a gwella eu sgiliau yn y meysydd canlynol:

 • Cynhyrchu Cerddoriaeth
 • Trefnu a marchnata digwyddiadau byw
 • Cyfansoddi a threfnu cerddoriaeth
 • Arferion y Diwydiant Cerddoriaeth

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn ystod y Cwrs Technoleg Cerddoriaeth yma, bydd y pynciau canlynol yn cael sylw:

 • Technegau Cynhyrchu Cerddoriaeth.
 • Technegau Sain Byw.
 • Cynhyrchu a Chynnal Cyngherddau.
 • Technegau a Systemau Cyfresu.
 • Creu a Thrin Sain.
 • Cerddoriaeth a Sain ar gyfer Delweddau’n Symud.
 • Technoleg Cerddoriaeth mewn Perfformio.
 • Cyfansoddi Cerddoriaeth.
 • Y Diwydiant Sain a Cherddoriaeth.
 • Cerddoriaeth yn y Gymdeithas.
 • Sgiliau Gwrando ar gyfer Technolegwyr Cerddoriaeth.
 • Theori a Harmoni Cerddoriaeth.
 • Cynllunio a Darparu Cynnyrch Cerddorol.
 • Gweithio gyda Phecynnau Nodiant Cerddoriaeth. 

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg neu Ddiploma Lefel 2 yn y ddisgyblaeth hon ar radd llwyddo neu uwch. Rhaid i chi fynychu cyfweliad.

Addysgu ac Asesu

Nid oes unrhyw arholiadau yn ystod y cwrs hwn. Yn hytrach, rydych chi’n cael eich asesu drwy gydol y flwyddyn ac mae’r canlyniadau’n seiliedig ar brosiectau ymarferol ac ysgrifenedig.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr o dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu llwytho i fyny neu eu hargraffu
 • Bydd cyrsiau ond ar gael os oes nifer digonol o fyfyrwyr yn cofrestru
 • Sylwer, os ydych yn dewis tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai bydd rhaid i chi gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC3F06
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 3 National Foundation

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mynd ymlaen i’r Radd Sylfaen Technoleg Cerdd ac mae hynny wedi bod yn gam ymlaen mawr i mi. Rwyf wir eisiau bod yn gynhyrchydd ond mae’r cwrs hwn wedi agor opsiynau eraill mewn cerddoriaeth i mi – gydag un o’r rheiny yn rheoli digwyddiadau sef beth rwy’n gwyro fwyfwy tuag ato. Byddwn i’n dweud wrth unrhyw un sy’n meddwl bod yn rhan o’r rhaglen gerddoriaeth i fynd amdani, mae cymaint mwy iddi nag y meddyliwch ac rwy’n dysgu rhywbeth newydd bob dydd. Nid oes rhaid i chi fod yn berfformiwr i’w fwynhau.

Zack Carey
Cyn-fyfyriwr Cerddoriaeth Technoleg nawr yn astudio Gradd Sylfaen Technoleg Cerdd Pobologaidd yn CAVC

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE