Dylunio Graffig

L3 Lefel 3
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma 90 Credyd BTEC mewn Dylunio Graffig yn gwrs perffaith i’r unigolion hynny sy’n awyddus i fynd ar drywydd gyrfa yn y diwydiant creadigol. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae’r rhaglen hon yn cynnig amrywiaeth eang o ddulliau dylunio rhyngweithiol digidol, tra’n defnyddio’r cyfrifiaduron Apple Mac a meddalwedd Adobe diweddaraf i greu deilliannau ysgogol. Gan astudio yn stiwdios arbenigol ac ystafelloedd amlgyfrwng arbennig y coleg, bydd dysgwyr yn datblygu amrywiaeth o sgiliau uwch sy'n briodol i’w maes diddordeb a photensial creadigol eu hunain. Arweinir y cwrs gan brosiectau ac mae wedi ei leoli yn y stiwdios gydag ychwanegiad o brosiectau byw a chystadlaethau i annog arloesi a chreadigrwydd. Mae hyn yn galluogi myfyrwyr i ymateb yn greadigol i gyfarwyddyd prosiectau uned ac i gael blas ar feysydd cyfryngau rhyngweithiol arbenigol. Trwy gydol y flwyddyn, fe ymarferir cyfres o ddisgyblaethau arbenigol heb fod angen arholiadau atodol. Mae’r holl brosiectau yn seiliedig ar egwyddorion ymarfer proffesiynol tra'n ystyrid y canlyniad terfynol, estheteg a rhyngweithio defnyddwyr.  

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y pynciau a astudir yn cynnwys:

 • Apple Mac - Hyfforddiant Cymhwysiad
 • Deunyddiau, Technegau a Phrosesau
 • Syniadau a Chysyniadau
 • Dylunio Graffig
 • Darlunio (Traddodiadol / Digidol)
 • Trin Delweddau
 • Cyfathrebu gweledol / Graffig Gwybodaeth
 • Teipograffeg / Math Cinetig
 • Creu Crefftau
 • Animeiddio
 • Animeiddio Gwe
 • Dyddiadur Gweledol
 • Hanes Dylunio

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg neu gwblhau Diploma Ategol BTEC yn llwyddiannus mewn Dylunio Graffig. Rhaid i chi gyflwyno portffolio o'ch gwaith yn ystod eich cyfweliad.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau gwaith cwrs yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig ac asesiadau ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDCC3F13
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Diploma 90-credyd Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Dechreuais astudio Lefelau A ond nid oeddwn yn eu mwynhau. Yn y diwedd, penderfynais ddilyn fy niddordebau creadigol a dechrau ar gwrs Cyfryngau Creadigol. Mae wedi bod yn gwrs hynod o ymarferol ac mi wnes ei fwynhau’n fawr. Mae fy nhiwtoriaid wedi bod yn wych ac wastad wedi fy annog i wneud yn dda. Gwnaeth blwyddyn gyntaf y cwrs roi hwb enfawr i’m hyder ac mae hynny wedi fy ngalluogi i fynd ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Ffilm yr wyf yn ei astudio ar hyn o bryd. Mae pawb mor frwdfrydig ac mae hynny’n wirioneddol cefnogi’ch amgylchedd dysgu.

Abigail Luxford-Noyes
Cyn-fyfyrwraig Cyfryngau Creadigol Lefel 3, bellach yn astudio Gradd Sylfaen mewn Ffilm yn CAVC

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE