Celf a Dylunio

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma 90 Credyd BTEC mewn Celf, Crefft a Dylunio yn gwrs perffaith i’r unigolion hynny sy’n awyddus i fynd ar drywydd gyrfa yn y diwydiant creadigol. Wedi ei leoli yn ein campws y Barri, bydd y rhaglen hon yn galluogi myfyrwyr i roi cynnig ar amrywiol gyfryngau a thechnegau, gyda’r bwriad o arbenigo mewn maes penodol yn hwyrach yn y cwrs. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus sy'n cyflawni'r cymhwyster hwn hefyd yn cael cyfle i ychwanegu at eu Diploma hyd at Ddiploma Estynedig gyda blwyddyn astudio ychwanegol. Mae’r cwrs hwn yn gyfatebol i 2/3 Safon Uwch a gall ddarparu digon o bwyntiau UCAS i fynd ymlaen i'r Brifysgol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y cwrs hwn, bydd myfyrwyr yn astudio’r canlynol:

 • Peintio a Darlunio
 • Print
 • Tecstilau
 • Cerameg
 • Sgiliau Stiwdio
 • Gwaith 3D / Creu gemwaith
 • Sgiliau hanfodol - Cymhwyso Rhif neu Gyfathrebu

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

5 TGAU A* - C yn cynnwys Iaith Saesneg neu Fathemateg neu Ddiploma Lefel 2 yn y ddisgyblaeth hon ar radd Pasio neu uwch. Rhaid ichi ddarparu portffolio o waith yn ystod eich cyfweliad. 5 TGAU A* - C yn cynnwys Iaith Saesneg neu Fathemateg neu fod wedi cwblhau Diploma Lefel 2 ar radd Pasio neu uwch. Rhaid ichi fynychu cyfweliad ar gyfer y maes hwn – bydd yn ofynnol ichi gael portffolio o waith ar gyfer y cyfweliad.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig ac asesiadau ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Dewisais astudio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro oherwydd fy mod yn gwybod y byddwn yn gallu bod ynof fi fy hun yno ac y byddwn yn cael fy nhrin yn gyfartal. Y bobl rwyf wedi cwrdd â nhw ers bod yn y Coleg yw fy uchafbwynt gan fy mod i’n cwrdd â phobl o wahanol oedran ac sydd wedi cael profiadau gwahanol i mi. Rwyf wedi gwneud ffrindiau da iawn yn y Coleg. Mae’n teimlo fel y cam cywir rhwng yr ysgol a’r brifysgol. Rydym wedi cael arddangosfa ac roedd yn dda gweld fy ngwaith yn cael ei arddangos mewn man cyhoeddus - a chlywed adborth ar fy ngwaith. 

Tasnim Ullah
Yn astudio Ffotogrffiaeth - Level 3 - Blwyddyn 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.