Cyllid Myfyrwyr i fyfyrwyr AU rhan amser

Yn dechrau 2018 ymlaen

Cymorth Ffioedd Hyfforddi

Gall myfyrwyr sy'n astudio yng Nghymru wneud cais am fenthyciad ffioedd heb brawf modd o hyd at £2,625 i dalu eu ffioedd blynyddol. Rhaid i fyfyrwyr fod yn astudio ar ddwysedd o 25% o leiaf i fod yn gymwys e.e. mae myfyriwr llawn amser yn cwblhau Gradd Sylfaen mewn 2 flynedd, felly byddai'n rhaid i fyfyriwr rhan amser gwblhau'r cwrs mewn dim mwy nag 8 mlynedd.

Cymorth Cynhaliaeth (Costau Byw)

Gall myfyrwyr wneud cais am gymorth blynyddol tuag at gostau byw hyd at uchafswm o £5,433.75. Bydd hwn yn gyfuniad o grant (nad oes angen ei ad-dalu) a benthyciad (y mae’n rhaid ei ad-dalu). Mae swm y grant a’r benthyciad a gewch yn dibynnu ar nifer yr oriau rydych yn astudio (h.y. pa mor ddwys yw’r astudiaethau) ac incwm eich aelwyd. 

Fe welwch lun o swm y grantiau a’r benthyciadau sydd ar gael ar wahanol lefelau o incwm teuluoedd a dwyster astudio yn y tabl isod.

Incwm (£)

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru neu’r Grant Cymorth Arbennig (£)

Benthyciad Cynhaliaeth (£)

Cyfanswm y Benthyciad a’r Grant  (£)

Astudio ar ddwyster o 75% (90 credyd modiwl)

25,000

4,500.00

933.75

5,433.75

30,000

3,952.50

1,481.25

5,433.75

35,000

3,404.25

2,029.50

5,433.75

40,000

2,856.00

2,577.75

5,433.75

45,000

2,307.75

3,126.00

5,433.75

50,000

1,759.50

3,674.25

5,433.75

55,000

1,211.25

4,222.50

5,433.75

59,200

750

4,683.75

5,433.75 

Income (£)

Welsh Government Learning Grant or Special Support Grant (£)

Maintenance Loan (£)

Total Grant Plus Loan (£)

Astudio ar ddwyster o 50% (60 credyd modiwl)

25,000

3,000.00

622.50

3,622.50

30,000

2,635.00

987.50

3,622.50

35,000

2,269.50

1,353.00

3,622.50

40,000

1,904.00

1,718.50

3,622.50

45,000

1,538.50

2,084.00

3,622.50

50,000

1,173.00

2,449.50

3,622.50

55,000

807.5

2,815.00

3,622.50

59,200

500

3,122.50

3,622.50

Cefnogaeth Ariannol Arall:

  • Grant Dibynyddion Oedolion (ADG)
  • Grant Gofal Plant (CCG)
  • Lwfans Dysgu Rhieni (PLA)
  • Lwfans Myfyriwr Anabl (DSA)

Mae mwy o wybodaeth am y gefnogaeth ariannol ychwanegol yma ar gael ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Cymhwysedd am Gefnogaeth Ariannol
Mae'r cymhwysedd yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw, a ydych chi wedi astudio cwrs AU a chael cefnogaeth o'r blaen a'r math o gwrs rydych chi'n ei wneud:

Ble rydych yn byw
Rhaid i fyfyrwyr fod yn breswylydd yn y DU neu â “statws wedi setlo". Fel rheol dylai'r myfyrwyr fod yn byw yng Nghymru fel arfer ar ddiwrnod cyntaf eu cwrs a bod wedi bod yn byw yn y DU am o leiaf 3 blynedd cyn dechrau'r cwrs ac nid at ddibenion addysg llawn amser. Gall myfyrwyr Ewropeaidd fod yn gymwys am gefnogaeth hefyd ac mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Cymhwysedd Personol
Gallwch fod yn fyfyriwr newydd neu'n parhau, ar yr amod nad oes gennych fradd eisoes, ac eithrio'r rhai sy'n dymuno astudio cwrs TAR rhan amser.

Math o Gwrs
Rhaid i'r cwrs arwain at gymhwyster Addysg Uwch cydnabyddedig e.e. Gradd, Gradd Sylfaen, Tystysgrif neu Ddiploma Addysg Uwch neu Dystysgrif/Diploma Cenedlaethol Uwch (HNC/D) neu Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR).

Sut i Wneud Cais
Gwneir pob cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru. Gall myfyrwyr naill ai wneud cais ar-lein neu lawrlwytho ffurflen gais.