Ein Tîm Cyswllt Ysgolion

Cyfle i ddarganfod mwy am yr amrywiaeth o sgyrsiau, gweithdai, cyngor ac arweiniad y gallwn ni eu cynnig i'ch disgyblion.

Cyfarfod y tîm

Mae ein tîm cyswllt ysgolion yn gweithio gydag ysgolion mewn ffyrdd amrywiol ac yn darparu gwybodaeth am yr holl gyfleoedd i ddysgu gyda Choleg Caerdydd a'r Fro.

Jo Gower

Swyddog Cyswllt Myfyrwyr

T: 3553

Newyddion diweddaraf

Cymerwch ran yn ein Heriau Creadigol CAVC 2022, cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Nosweithiau Rhieni

Mae'r tîm ar gael i fod yn bresennol mewn nosweithiau 'Rhieni' ac 'Opsiynau' i gynnig arweiniad a chyngor i rieni a myfyrwyr sydd eisiau gwybod am y cyfleoedd i astudio yn CAVC.

Cyflwyniadau mewn Gwasanaethau Boreol.

Rydym yn cynnig sesiwn gwybodaeth am y Coleg sy'n gallu cael ei gyflwyno i grwp blwyddyn gyfan neu i grwp o fyfyrwyr sydd wedi ei dargedu gan yr ysgol. Yn ddibynnol ar eu gofynion gall hyn gynnwys cyflwyniad byr 10 munud neu gall gael ei ymestyn i gynnal dros wers gyfan lle gallwn gynnig arweiniad ar y broses o wneud cais i CAVC ar lein.

Cyfweliadau Ffug

Mae'r Tim Cyswllt Ysgolion yn brofiadol wrth gyflwyno cyfweliadau ffug i fyfyrwyr. Gall y sesiynau gael eu trefnu trwy Gyrfaoedd Cymru neu'n uniongyrchol gydag aelod o'r tim.

Cystadlaethau Her Ysgolion

Dewch yn rhan o heriau ysgolion CAVC. Cynhelir y cystadlaethau blynyddol hyn ar draws ystod o wahanol bynciau o Chwaraeon i bynciau Creadigol. Gall disgyblion ddatblygu sgiliau tra’n cystadlu yn erbyn ysgolion eraill ar ein campysau CAVC yn ein cyfleusterau gwych. E-bostiwch schools@cavc.ac.uk am y diweddaraf ynghylch heriau ysgolion.

Sesiynau gwybodaeth penodol

Prentisiaethau

Prentisiaethau

Mae CAVC yn cynnig llawer o Brentisiaethau mewn nifer o wahanol sectorau. Gallwch roi sesiynau cynghori ac arweiniad i unrhyw un sydd eisiau gwybod mwy am y buddion o Brentisiaethau a sut I gael Prentisiaeth a'r broses o sicrhau lleoliad ar gyfer eich Prentisiaeth.

Academïau Chwaraeon

Academïau Chwaraeon

Mae ein Academïau Chwaraeon cyffrous yn CAVC, gan gynnwys ein Academïau Rygbi a Phêl droed, yn cael eu rhedeg gan weithwyr proffesiynol profiadol o'r byd chwaraeon.

Mae sesiynau yn rhoi gwybod i ddisgyblion am y cyfleoedd sy'n cyd fynd ag astudiaethau CAVC yn gallu cael eu cyflwyno'n annibynnol neu fel sgwrs gyffredinol gan Academïau Chwaraeon CAVC.

Peirianneg

Peirianneg Awyrofod

Mae'r Diwydiant Awyrofod yng Nghymru yn tyfu'n gyflym gan gyflogi mwy nag 20,000 o bobl yng Nghymru.

Mae CAVC yn cynnig ystod eang o raglenni yn yr adran yma yn ein cyfleusterau o safon diwydiant yn ICAT (Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod). Mae ein sesiynau gwybodaeth Awyrofod yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion ddarganfod mwy am y diwydiant yma a'r cyfleoedd hyfforddi sydd ar gael.

Maes gyrfaol / Penodol i Bwnc

Maes gyrfaol / Sesiynau Penodol i Bwnc

Gallwn gynnig sgyrsiau ar feysydd gyrfaol penodol neu bynciau a gynigir yn CAVC.

Gall y rhain fod yn seiliedig ar wybodaeth neu gael eu cyflwyno fel sesiwn blasu i fyfyrwyr roi cynnig ar bwnc newydd. Gellir teilwra'r sesiynau yma i ddiwallu anghenion yr yr ysgol.

Addysg Uwch

Addysg Uwch

Gyda Chanolfannau Astudio AU pwrpasol, cynllun bwrsariaeth hael a ffioedd dysgu is na phrifysgolion, mae cynnig Addysg Uwch CAVC yn un nad ydych eisiau ei golli. Gallwn drefnu sesiwn AU yn eich ysgol i roi cyngor ar symud o AB i AU.