Llywodraethiant ac Arweinyddiaeth

Dewch i gwrdd â’n timau arweinyddiaeth a llywodraethiant a dysgwch sut ydym ni’n gweithredu.

 Dewch i gyfarfod â’n tîm arweinyddiaeth

Mike James – Prif Weithredwr, Grŵp CAVC


Sharon James – Bennaeth, CAVC

Richard Pugsley – Prif Swyddog Gweithredu'r Grŵp

Mark Roberts - Cyfarwyddr Prosiect Campws y Fro


James Scorey – Is Bennaeth Datblygu Busnes


Michell Hiller-Forster - Pennaeth Cynorthwyol, Asawdd ac Addysgu a Dysgu

Yusuf Ibrahim - Pennaeth Cynorthwyol, Academaidd ac Addysg Oedolion

Karen Lamprey - Pennaeth Cynorthwyol, Diwydiannau Creadigol a Gwasanaethau

Kevin Robinson - Pennaeth Cynorthwyol, Technoloeg a Chwaraeon

Llywodraethwyr

Mae Bwrdd Llywodraethwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn gweithio gyda’r Coleg i lywio pob agwedd ar y Coleg, fel Corfforaeth Coleg Caerdydd a’r Fro. Daw’r Llywodraethwyr o sawl rhan o’r gymuned, ac o sectorau llywodraeth leol, addysg a busnes.

Mae Llywodraethwyr yn darparu eu gwasanaethau i’r Coleg yn wirfoddol ac yn ddi-dâl, ac yn mynd i bwyllgorau yn rheolaidd i graffu ar gynlluniau, perfformiad a gweithgareddau Coleg Caerdydd a’r Fro, gan ddarparu arbenigedd a phrofiad gwerthfawr i helpu’r Coleg i gyflawni ei genhadaeth a’i amcanion strategol.

Cadeirydd Corfforaethol

Geraint Evans MBE yw Cadeirydd Corfforaeth Coleg Caerdydd a'r Fro ers 2011. Mae'n gyfreithiwr sydd wedi treulio dros ugain mlynedd yn gweithio fel Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni manwerthu. Mae Geraint wedi rhedeg sawl busnes llwyddiannus ac wedi gweithio mewn sawl swydd wirfoddol yn y sectorau busnes ac addysg sy'n gwasanaethu cymunedau lleol ar draws Caerdydd a'r Fro.

Tan yn ddiweddar, Geraint oedd Cadeirydd Busnes mewn Ffocws - y cwmni cefnogi busnes a menter lle mae'n parhau yn gyfarwyddwr. Ef yw Is-gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, ar ôl treulio deuddeng mlynedd fel Cadeirydd.

Mae Geraint yn gefnogwr brwd o chwaraeon, yn enwedig rygbi a chriced. Mae wedi chwarae i'r MCC yn y gorffennol.

Yr Athro Danny Saunders, OBE

Mae Danny Saunders wedi datblygu partneriaethau datblygu addysgol a dysgu gydol oes gyda phrifysgolion, colegau, ysgolion, cyflogwyr a grwpiau cymunedol ledled y DU. Rhwng 2006 a 2014 bu'n ymwneud â gwaith cynghori'r Llywodraeth, ac mae ei ymchwil wedi'i gyhoeddi mewn cylchgronau a llyfrau a adolygwyd gan gymheiriaid. Mae'r llyfrau'n cynnwys The Complete Student Handbook (Blackwell), Key Concepts in Communication Studies (Methuen), Communication and Simulation (Multilingual Matters), a The Learning Coaches of Wales (Llywodraeth Cymru). Mae ganddo enw da yn rhyngwladol am ddatblygu arloesedd drwy ddylunio cwricwlwm a dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr. Mae ei arbenigeddau'n cynnwys ehangu cyfranogiad mewn addysg uwch, gwella ansawdd, a hyrwyddo tiwtora cyfoedion lle mae israddedigion yn helpu myfyrwyr mewn ysgolion i gynllunio eu teithiau dysgu i brifysgolion. Mae ei weithgarwch academaidd diweddar wedi cynnwys ysgrifennu astudiaethau achos, dysgu seiliedig ar waith, hyfforddi, a chynllunio llwybrau cynnydd newydd i addysg uwch. Mae Danny yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol De Cymru. Mae'n llywodraethwr ac yn Is Gadeirydd Coleg Caerdydd a'r Fro, ac mae'n parhau i ymwneud ag addysg uwch drwy adolygiadau sicrhau ansawdd ar gyfer y QAA, astudiaethau effaith, ac archwilio allanol.

Mae Danny yn Seicolegydd Siartredig ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Yn 2010 derbyniodd OBE am Wasanaethau i Addysg Uwch yng Nghymru.

Prif Weithredwr

Mike James

Mike James yw Prif Weithredwr Grŵp Coleg Caerdydd a'r Fro (CAVC), grŵp Coleg mwyaf yng Nghymru ac yn y pump uchaf yn y DU gyda dros 1,100 o staff a tua 30,000 o ddysgwyr bob blwyddyn.

Gan ddechrau yn ei swydd ym mis Awst 2011 fel Prif Weithredwr cyntaf Coleg Caerdydd a'r Fro, nododd Mike weledigaeth glir a syml i drawsnewid addysg a hyfforddiant ar draws Rhanbarth Cyfalaf Cymru, gan ganolbwyntio ar dri phrif flaenoriaeth o wella ansawdd, gan greu synhwyrol effeithlonrwydd a gyrru twf masnachol. O dan ei arweinyddiaeth, mae'r Coleg wedi gweld cynnydd sylweddol o flwyddyn ar ôl blwyddyn ar draws pob un o'r blaenoriaethau hyn - gyda chyfraddau llwyddiant yn codi o 77% - 89% (AB) ac yn taro 95% (AU) ac 87% (Dysgu yn y Gwaith) un o'r cofnodion gorau yn y sector. Mae twf masnachol hefyd wedi cynyddu'n flynyddol gyda'r Coleg yn gweithio gyda miloedd o gyflogwyr, gan agor siopau manwerthu llwyddiannus a gweithio ar brosiectau yn rhyngwladol. Mae hyn wedi gweld Coleg Caerdydd a'r Fro yn tyfu i fusnes addysgol blaenllaw gyda throsiant o dros £ 77m. Yn ystod y cyfnod hwn, mae CAVC hefyd wedi ennill gwobrau cenedlaethol yn cwmpasu'r meysydd hyn, gan gynnwys Gwobr Beicio AoC ar gyfer Hyrwyddo a Chyflwyno Prentisiaethau; Coleg y Flwyddyn Business Insider ar gyfer Partneriaeth Busnes ac Addysg a Choleg y Flwyddyn o'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth.

Mae gweledigaeth uchelgeisiol Mike ar gyfer sicrhau cyfleusterau addysg a hyfforddiant blaenllaw yn y sector ar draws y Rhanbarth Cyfalaf hefyd wedi gweld CAVC yn adeiladu Campws Canol y Ddinas gwerth £ 45m newydd wobr; sefydlu Campws Chwaraeon Rhyngwladol trawiadol yng Nghaerdydd fel cartref pwrpasol ar gyfer Chwaraeon CAVC a datblygu campws dysgu arloesol gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer ysgol a'r Coleg yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig y ddinas.

Mae Mike yn Beiriannydd gyda dros 22 mlynedd o brofiad yn y sector AB, gan gynnwys cynnal swyddi uwch yn Ninas Bryste a Choleg Llundain cyn CAVC. Mae'n byw yn Raglan, Cymru gyda'i wraig Julie, ynghyd ag Izzy ac Alfie eu cathod.

Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol y Grŵp a Chlerc i’r Gorfforaeth

Louise Thomas

Cyn ymuno â Choleg Caerdydd a'r Fro ym mis Mai 2012 fel Clerc i'r Gorfforaeth, bu Louise yn Uwch Reolwr Adnoddau Dynol a Datblygu Busnes mewn sawl corff corfforaethol gan gynnwys Marks & Spencer, Allen & Overy ac Ernst & Young, i gyd yn gweithio yn Llundain. Wrth ddychwelyd i'w dref gartref ym Mhenarth, cafodd Louise ei gyflogi fel Rheolwr Datblygu Busnes yng Nghlwb Park House, rôl lle roedd yn cynyddu'n sylweddol ei rhwydwaith o gysylltiadau lleol. Mae Louise hefyd wedi gweithio fel gwirfoddolwr lleol ar gyfer Gofal Canser y Fron ac mae wedi bod yn aelod o'r Bwrdd o Ddawns Bombastic. Fodd bynnag, mae penodiad anweithredol mwyaf diweddar Louise yn Ymddiriedolwr / Cyfarwyddwr Pafiliwn Pier Penarth (PACL), lle mae hi'n berffaith yn cyfuno ei hapusrwydd i'r Celfyddydau, addysg a'i thref enedigol.

David Austin

Graddiodd David Austin gyda Gradd yn y Gyfraith o Brifysgol Warwig. Cymhwysodd fel cyfrifydd gyda KPMG yng Nghaerdydd, cyn dod yn Uwch Reolwr gyda chyfrifoldeb dros wasanaethau archwilio ac ymgynghori.  Ymunodd â Hodge Bank ym 1990 fel Cyfarwyddwr Cyllid a daeth yn Rheolwr Gyfarwyddwr ym 1997 gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu a darparu strategaeth grŵp. Mae wedi llywio twf sylweddol gan y grŵp gwasanaethau ariannol dan berchnogaeth breifat a leolir yng Nghaerdydd. Roedd David hefyd yn gyfrifol am reoli buddsoddiadau eiddo'r grŵp ac am ei adleoliad i Un Sgwâr Canolog.  Ymhlith diddordebau David mae golff, ac mewn gwirionedd chwaraeon yn gyffredinol, darllen, mynychu'r sinema a'r theatr a theithio.

Dr Marlene Davies

Mae Dr Marlene Davies yn gyfrifydd siartredig cymwysedig ac yn archwilydd siartredig gyda 27 mlynedd o brofiad fel academydd yn y sector Prifysgol. Mae ei meysydd arbenigedd ac ymchwil yn cynnwys pwyllgorau archwilio, cyfrifo fforensig a llywodraethu corfforaethol. Cyn ei hymddeoliad, roedd hi'n Ddirprwy Bennaeth Cyfrifon a Chyfraith yr Ysgol Gyfraith, wedi bod yn bennaeth y grŵp Cyfrifyddu a Chyllid yn yr Ysgol Fusnes ym Mhrifysgol Morgannwg. Er ei bod wedi ymddeol o waith llawn amser, mae'n rhan o Brifysgol De Cymru ac mae'n cael ei chyflogi fel tiwtor a darlithydd ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig a phroffesiynol yn rhan amser. Mae hi'n cadw ei chysylltiadau â'r cyrff academia a'r cyrff cyfrifeg proffesiynol trwy ymgymryd â rolau arholwyr allanol yn y DU ac Ewrop. Mae wedi cyd-ysgrifennu llyfr testun ar archwilio a chyflwyno papurau ymchwil [a chyhoeddi] mewn cynadleddau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i academyddion a chyfrifwyr proffesiynol. Mae ei diddordeb yn cynnwys cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a chanu fel aelod o gôr cymunedol, Côr y Gleision.

David James

Mae David James yn gyfrifydd siartredig sydd wedi treulio’r 27 mlynedd ddiwethaf yn arbenigo mewn Gwasanaethau Ariannol yn Ne Cymru. Roedd yn gweithio i ddechrau i Fanc Cymru, cyn dod yn Gyfarwyddwr Cyllid gyda Banc Julian Hodge ac wedyn yn Brif Swyddog Ariannol i’r cwmni cyllido ceir, MotoNovo Finance (sy’n eiddo i First Rand Bank Ltd, De Affrica). Roedd David yn gyfrifol am y swyddogaeth Gyllid a hefyd y Swyddfa Prosiectau, TG, Cyfleusterau, Caffael, Risg a Chydymffurfiaeth a goruchwyliodd y symud llwyddiannus i One Central Square. Roedd yn un o’r ddau “Uwch Reolwr” yn Swyddfa Caerdydd o dan drefn awdurdodi’r FCA a gweithiodd yn agos gyda staff First Rand yn Llundain, Johannesburg a Capetown mewn sawl maes yn y busnes – perfformiad a rhagolygon ariannol, cydymffurfiaeth reoleiddiol, cyllid a diogelwch, a mynychai bwyllgorau archwilio a risg ar draws y grŵp. Mae’n byw yng Nghaerdydd ers 38 o flynyddoedd ac wedi ymddeol yn ddiweddar.

Iestyn Morris

Iestyn Morris yw Pennaeth Deddfwriaeth S4C, a chyn hynny roedd yn Bartner yn Capital Law LLP ers 2005, ble y bu iddo arbenigo mewn Cyfraith Cyflogaeth. Yn Awst 2014 cafodd Iestyn ei ddyfarnu fel un o brif ddynion busnes a phroffesiynol yng Nghymru yn rhestr ’35 dan 35’ y Western Mail. Mae Iestyn hefyd yn aelod Bwrdd anweithredol ColegauCymru, ac yn llwyddo i gyfuno ei swyddi wrth ofalu am deulu ifanc.

John Taylor CBE DLit CCMI

Penodwyd John i Fwrdd yr Electrotechnical Joint Industry yn 2016 lle mae'n gwasanaethu fel Cadeirydd eu Pwyllgor Contractwyr Mawr. Bu'n Brif Swyddog Gweithredol ACAS am 12 mlynedd. Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Hyfforddiant a Menter De Cymru, Bwrdd Datblygu Cymru Wledig, a'r Comisiwn Datblygu Gwledig. Bu hefyd yn gweithio i'r cyn-Adran Cyflogaeth a'i asiantaethau mewn sawl rôl, gan gynnwys Cyfarwyddwr Gwasanaeth Cyflogaeth Canolbarth Lloegr ac Ysgrifennydd Preifat i'r Gweinidog Gwladol dros Gyflogaeth. Yn gyn-Ysgolhaig Cymdeithas Ysgoloriaeth Marshall Almaenig i'r UDA, mae ei benodiadau Anweithredol blaenorol yn cynnwys Ymgynghorydd Etifeddiaeth Gemau Olympaidd Rio, Cadeirydd Gwasanaeth Gyrfaoedd Cymru, Cadeirydd Cymdeithas Addysg y Gweithwyr ar gyfer Lloegr a'r Alban, Dirprwy Gadeirydd University of West London, ac aelod annibynnol o Fwrdd Partneriaeth y GIG.

Liz Mihell

Mae Liz wedi gweithio i Bartneriaeth John Lewis ers bron i 30 mlynedd. A hithau wedi arwain timau manwerthu mawr ac ysgwyddo cyfrifoldeb dros weithrediadau masnachol am ran helaeth o’i gyrfa, mae Liz wedi byw ar hyd a lled y DU, a symudodd i Gymru yn 2009. Yn 2020, symudodd Liz ei gyrfa i’r maes Adnoddau Dynol, ac ers hynny mae hi wedi arwain timau cyfathrebu ac ymgysylltu a lansio strategaeth gynhwysiant a pherthyn, ac yn awr mae’n gweithio ar ddiwylliant ac arwain.

Dr Francis Cowe

Mae Dr Francis Cowe yn gweithio i Brifysgol De Cymru. Mae wedi gweithio mewn Addysg Uwch ers 1999. Mae'n gyfrifol am bartneriaethau AU mewn AB ac mae'n cynrychioli addysg uwch ar Bartneriaeth Sgiliau Dysgu ac Arloesi De Ddwyrain Cymru. Mae wedi gweithio o'r blaen yn y Gwasanaeth Prawf ac ystod o rolau gwirfoddol a chymunedol. Mae wedi bod yn rhan o ddatblygu AU mewn AB, dylunio a chyflwyno gwobrau proffesiynol, ehangu mynediad (UHOVI) ac mae wedi dysgu a chyhoeddi yn y gwyddorau cymdeithasol cymhwysol.

Y Cynghorydd Sarah Merry

Y Cynghorydd Sarah Merry ar hyn o bryd yw Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Addysg, ar ôl iddi gael gyrfa wleidyddol hir yn gweithio gyda sawl AC ac AS. Daeth y Cynghorydd Merry i Gaerdydd fel myfyriwr ac arhosodd, ac yna'n magu tri o blant a chyfuno hyn gyda bod yn Llywodraethwr Ysgol ar gyfer tair ysgol wahanol yng Nghaerdydd a hefyd parhau yn Gadeirydd y Llywodraethwyr. Cyn hynny, mae'r Cynghorydd Merry wedi cynrychioli Cyngor Caerdydd ar Fwrdd Theatr y Sherman a Bws Caerdydd.

David Reeves

Mae David Reeves wedi gweithio i Ford, Black and Decker a GEC Hotpoint a rheolodd dri chwmni gweithgynhyrchu. Mae David yn gyn-lywydd Clwb Rotari Bae Caerdydd, bu'n Rhiant Lywodraethwr mewn Addysg Gynradd ac Uwchradd a Llywodraethwr yng Ngholeg Glan Hafren am bum mlynedd.

Ali Abdi

Yn ddiweddar, penodwyd Ali Abdi yn Rheolwr Partneriaeth Porth Cymunedol ym Mhrifysgol Caerdydd yn goruchwylio prosiect newydd cyffrous yn y Pafiliwn Bowls. Ar ôl gwasanaethu am 14 mlynedd fel Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid i Wasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd, roedd rhan greiddiol o'i waith yn cefnogi pobl ifanc a oedd yn cael NEET i gyfleoedd addysg, cyflogaeth a hyfforddiant. Cynorthwywyd llawer o'i gleientiaid targed i ddod yn ddysgwyr yn CAVC .Mae Ali hefyd yn arweinydd gyda Dinasyddion Caerdydd - cynghrair sy'n dod i'r amlwg o eglwysi, ysgolion, mosgiau, undebau llafur, elusennau a sefydliadau cymdeithas sifil eraill sy'n gweithredu gyda'i gilydd ar gyfer cyfiawnder cymdeithasol a'r da cyffredin. Mae Ali yn aelod Dīm Arweinyddiaeth Dinasyddion Caerdydd, ac mae ganddo hanes cryf o arwain pobl ifanc o Somaliaid, Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a phobl ifanc eraill o gefndir difreintiedig yn Butetown a Grangetown i weithredu yn wleidyddol. Ers 2011, mae Ali wedi bod yn flaenllaw mewn ymgyrchoedd llwyddiannus Dinasyddion Caerdydd i berswadio Cyngor Caerdydd i dalu'r Cyflog Byw ac i berswadio Nando's i agor y bwyty cyntaf sy'n cydymffurfio â halal yng nghanol dinas Caerdydd.

Margaret Foster, OBE

Ymunodd Margaret Foster â'r GIG ym 1974 fel Hyfforddai Rheolaeth Graddedig, a bu'n gweithio mewn nifer o Awdurdodau Iechyd ac ymddiriedolaethau yn Ne Cymru am 38 mlynedd. Penodwyd Margaret yn Brif Weithredwr Ymddiriedolaeth Dwyrain Morgannwg yn 1995 a bu'n arwain y sefydliad trwy dri chyfuno nes iddi ymddeol o'i rôl fel Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Cwm Taf; darparwr gwasanaethau iechyd integredig i'r boblogaeth leol.

Ar hyn o bryd, mae Margaret yn cadeirio Partneriaeth Gwasanaethau a Rennir GIG Cymru, sy'n darparu portffolio helaeth o swyddogaethau cefn swyddfa ar gyfer GIG Cymru ar sail gydweithredol, gan gynnwys comisiynu addysg ar gyfer GIG Cymru.

Mae wedi cael nifer o rolau anweithredol ar fyrddau, gan gynnwys Sgiliau ar gyfer Iechyd, Dewisiadau Gyrfa Cymru, Prifysgol De Cymru a Chymdeithas Adeiladu'r Principality.

Rhian Huws Williams

Mae Rhian Huws Williams wedi treulio'r 30 mlynedd ddiwethaf mewn swyddi arwain o fewn y Sector Gofal, ac yn fwy diweddar, fel Prif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru.

Mae Rhian wedi bod ag ymrwymiad tymor hir i ddysgu a datblygu ar draws y sector gofal cyfan. Roedd hi'n allweddol wrth gyflwyno cymwysterau galwedigaethol a gwerth dysgu wedi ei seilio ar weithio yng ngofal cymdeithasol ar draws y sectorau preifat a gwirfoddol ac awdurdodau lleol. Roedd y sylw ar gydweithrediad, cynhwysiad a gweithio mewn partneriaeth.

Llwyddiant mwyaf Rhian yw datblygu dull cenedlaethol i gynllunio gweithlu a strategaeth ddatblygu ar gyfer y sector gofal a gwaith cymdeithasol cyfan mewn partneriaeth â’r llywodraeth a chyflogwyr.  Roedd hyn yn cael ei ysgwyddo gan safonau a chymwysterau galwedigaethol; hyfforddiant wedi ei gomisiynu; canllawiau ymarfer; adnoddau i gefnogi recriwtio, dargadwad, goruchwylio, gwybodaeth a sgiliau; a, defnyddio tystiolaeth er mwyn dylanwadu ar bolisi a strategaethau mewn sgiliau, addysg a dysgu.

Roedd sicrhau bod cymorth yn cael ei roi i'r gweithlu wrth iddynt ddatblygu i fod 'y gorau gallant' ac yn falch o'u rôl a'u llwyddiannau, yn hynod o bwysig iddi.

Mae Rhian wedi bod yn aelod o nifer o Grwpiau Gorchwyl Gweinidogion Llywodraeth Cymru, ac ar hyn o bryd, yn aelod o Fwrdd Partneriaeth Gweinidogion dros yr Iaith Gymraeg. Mae cynyddu’r defnydd o’r Iaith Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd yn bwysig iawn iddi. Mae pethau eraill sy'n bwysig iddi yn cynnwys y llu o bortffolios eraill o rolau clodfawr ar Fyrddau sefydliadau fel City & Guilds, Menter Caerdydd, Stafell Fyw a'r Eisteddfod Genedlaethol, i restru ond rhai yn unig!

Yn ei hamser rhydd, mae Rhian yn hoff iawn o weithgareddau heini fel rhedeg a dringo, ac mae hi hefyd yn aelod o gôr lleol.

Cynghorydd Rhiannon Birch

Rwy’n athro ysgol uwchradd sydd wedi ymddeol. Arferwn addysgu yn ysgolion Caerdydd am fwy na 25 mlynedd. Rwy’n danbaid dros addysg gynhwysol sy’n galluogi pob plentyn i gyflawni ei botensial.


Yn ogystal â bod yn un o gynghorwyr y Fro, rwy’n Arweinydd Cyngor Tref Penarth, ac mae’r ffaith fy mod yn perthyn i’r ddau gorff yn fy ngalluogi i gael golwg gyffredinol ar y problemau sy’n wynebu fy etholwyr, ynghyd â gwell dealltwriaeth o atebion posibl. Fel arfer, mae dull cydweithredol o ymdrin â materion yn esgor ar well canlyniadau i bawb.

Staff Lywodraethwyr a Myfyrwyr Lywodraethwyr

Rhianwen Davies - Llywodraethwr Staff Cymorth Busnes

Mae Rhianwen Davies wedi bod yn gweithio gyda’r Coleg ers deng mlynedd. Yn ystod ei hamser yn y Coleg, mae hi wedi ymgymryd ag amryw o swyddi, o Gynorthwyydd Cefnogi Dysgu i Swyddog yr Iaith Gymraeg i’w swydd bresennol, Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae cynorthwyo a chefnogi dysgwyr yn hynod bwysig iddi. Cyn ei hamser yn y Coleg, gweithiodd fel Athrawes Ysgol Gynradd ac yna bu’n Swyddog Addysg yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Charlotte Clark - Myfyriwr Lywodraethwr

Mae Charlotte yn gyffrous iawn am ddod i adnabod y dysgwyr eleni yn ei rôl fel Llywydd y Myfyrwyr! Mae Charlotte yn astudio cwrs Safon Uwch mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth Saesneg, Astudiaethau Crefyddol, Hanes, ac EPQ. Mae'r pynciau hyn yn crynhoi'r hyn y mae ganddi ddiddordeb ynddo. Y tu hwnt i'w diddordebau academaidd, mae Charlotte wrth ei bodd gyda chomedi sefyllfa dda, ac mae'n hoffi 'dipyn o bopeth' ym myd cerddoriaeth (er ei bod bob amser yn ffafrio R&B!). Mae Charlotte yn awyddus i barhau i weithio gydag Undeb y Myfyrwyr a’i phrif flaenoriaeth fydd canolbwyntio ar y Polisi Moeseg sy’n amlinellu rhai o gredoau craidd y corff o fyfyrwyr. Mae Charlotte hefyd yn edrych ymlaen at weld syniadau'r myfyrwyr yn ganolog yn yr UM drwy ei wneud yn lle mor deg ac mor ddiogel â phosibl a gwneud ei hun yn hynod hawdd siarad â hi ac yn weladwy i bob dysgwr.

Naomi Hodkinson - Llywodraethwr Staff Academaidd

Mae Naomi Hodkinson wedi bod yn gweithio yn y Coleg ers 17 mlynedd, yn dysgu'r Fagloriaeth Gymreig, Saesneg a’r Cyfryngau yn yr adran Safon Uwch. Cyn hynny roedd hi'n gogydd proffesiynol gydag angerdd a chariad gwirioneddol at fwyd! Dechreuodd ei diddordeb mewn addysg pan oedd yn Rhiant Lywodraethwr yn ysgol gynradd ei mab, ac yna’n Llywodraethwr Myfyrwyr yn ystod ei chwrs TAR ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi wedi datblygu ei gwybodaeth a'i dealltwriaeth ymhellach trwy astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth tra’n cael ei chefnogi’n llawn gan y Coleg.

Sara Teixeira - Myfyriwr Lywodraethwr

Llywodraethwyr Cyfetholedig

Jonathan Angell

Fi yw Pennaeth a Chyfarwyddwr Campws Cymunedol Eastern a chefais fy mhenodi ym mis Medi 2021. Mae Ysgol Uwchradd Eastern yn gwasanaethu cymunedau Llaneirwg, Llanrhymni a Thredelerch ar gyrion dwyreiniol Caerdydd. Mae’r ysgol yn adeilad newydd ac mae’n rhannu’r safle â Choleg Caerdydd a’r Fro, gan ei gwneud yn bosib i bartneriaeth unigryw ddatblygu rhwng ysgol a choleg. Cyflwynwyd gwelliannau cyflym i’r ysgol dan arweiniad y pennaeth blaenorol, ac o’r herwydd cafwyd arolygiad cadarnhaol iawn gan Estyn ym mis Rhagfyr 2022. Erbyn hyn, mae gennym fwy o fyfyrwyr nag o leoedd ac mae’r ysgol yn ymestyn i gynnwys canolfan adnoddau i fyfyrwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Yn fy rôl flaenorol roeddwn yn Bennaeth Academi Dinas Bryste, rhan o Ffederasiwn Dysgu Cabot. Ym mis Ebrill 2019, barnodd Ofstead fod yr academi yn “Dda” ar ôl iddi gael ei rhoi mewn Mesurau Arbennig ym mis Ionawr 2015. Yn ogystal â bod yn Bennaeth Academi Bryste, roeddwn hefyd yn Uwch-bennaeth yn Ffederasiwn Dysgu Cabot. Fel rhan o’r rôl hon, arferwn gadeirio Cymdeithas Penaethiaid Uwchradd Bryste a chynrychioli colegau uwchradd ar nifer o grwpiau ledled Bryste. Academi Dinas Bryste oedd fy ail brifathrawiaeth ar gyfer yr ymddiriedolaeth. Yn y gorffennol, fi oedd Pennaeth Academi John Cabot, a chefais fy nisgrifio ar y pryd fel “unigolyn mwyaf blaenllaw” yr ymddiriedolaeth a chefais fy secondio i Academi’r Ddinas ym mis Mawrth 2019 fel rhan o becyn cymorth.

Astudiais Gemeg ym Mhrifysgol Bryste, gan fynd ymlaen wedyn i gwblhau fy nghwrs TAR cyn dechrau addysgu yn Ysgol Downend – mae hi yn Swydd Gaerloyw yn awr, ond ar y pryd arferai fod yn Avon. Llwyddais i gwblhau Gradd Meistr yn y Celfyddydau mewn ‘Gwella Cyrhaeddiad mewn Ysgolion Dinesig’, a noddwyd gan Gyngor Dinas Bryste. Rwy’n dal i fyw ym Mryste, ond rwy’n archwilio “hoff wlad Duw” tra’n dal i lwyddo i chwarae rygbi a gwylio adar – er, nid gyda’i gilydd fel arfer.

Brenig Davies

Brenig Davies Wrth gwblhau ei brentisiaeth fel peiriannydd modur, gweithiodd Brenig i adran ceir modur Rolls Royce. Yna aeth i ddysgu am ddegawd yn y byd Addysg Bellach, cyn gweithio ar gyfer Uned Addysg Bellach Llywodraeth y DU. Yna, darlithiodd a bod yn diwtor ar raglenni gradd TAR ac addysg alwedigaethol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymddeolodd fel is-brifathro addysg bellach, ar ôl gwasanaethu ar nifer o grwpiau polisi cenedlaethol, ynghyd â chysylltiad sylweddol â phrosiectau datblygu cwricwlwm addysg alwedigaethol Ewropeaidd. Mae'n parhau i fod yn weithredol yn y sector addysg bellach trwy fod yn aseswr arweiniol ar gyfer Gwobrau Beacon AoC a Gwobrau'r Frenhines ar gyfer FHE, swyddi bwrdd mewn sectorau cynradd, uwchradd a chorff cymhwyso.

Dr Isabel Graham

Mae Dr Isabel Graham MB Bch yn feddyg teulu sy'n gweithio mewn meddygfa yn y Bont-faen ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn iechyd meddwl. Mae hi'n gweithio gyda nifer o elusennau sy'n agos at ei chalon megis Vale Plus ar gyfer oedolion gydag anghenion ychwanegol, Canolfan Gancr Felindre; yn Noddwr i Horatio’s Garden Cymru ar gyfer adferiad asgwrn cefn; Tŷ Hapus ar gyfer cleifion dementia cynnar; ac Ymddiriedolaeth Gymunedau Elidyr Caerfyrddin ar gyfer oedolion gydag ADY. Mae gan Dr Isabel ddau fab sy'n oedolion, ac mae gan ei mab ieuengaf, Ed, awtistiaeth sylweddol, ac felly mae ganddi brofiad uniongyrchol o'r heriau sy'n wynebu rhieni, colegau a chymunedau lleol wrth ddarparu cymorth a gofal digonol.  Ar wahân i'r holl heriau, gyrfa brysur a theulu, mae diddordebau Dr Isabel yn cynnwys seiclo, sgïo a cherdded.

Jayne Beeslee

Mae Jayne yn was cyhoeddus profiadol sydd wedi gwasanaethu ar lefel weithredol ar draws Llywodraeth y DU, yn y gwledydd datganoledig ac mewn ystod amrywiol o gyrff cyhoeddus. Mae hi wedi arwain darpariaeth Adnoddau Dynol weithredol ar gyfer y llywodraeth ganolog a’i hasiantaethau gan greu sefydliadau newydd a modelau gweithredu arloesol i alluogi diwygio gwasanaethau cyhoeddus. Mae hi'n llwyr werthfawrogi gwerth trafod gofynion cystadleuol ar draws grwpiau rhanddeiliaid cymhleth a'r egni sydd ei angen.

Mae cymwysterau a phrofiad proffesiynol ym meysydd amrywiol Adnoddau Dynol a datblygiad sefydliadol, cyllid a chynlluniau sifil wrth gefn, yn darparu cyfuniad mwy anarferol o arweinyddiaeth sydd wedi’i phrofi mewn amgylcheddau ansicr ac anwadal. Mae Jayne wedi bod yn Gymrawd o'r CIPD ers 2006. Mae hi'n Ymarferydd MSP profiadol sy'n ymwneud â thrawsnewid busnesau, gan gynnwys rhaglenni wedi'u galluogi gan TGCh sy'n canolbwyntio ar wasanaethau pobl risg uchel craidd.

Ar hyn o bryd mae Jayne yn ymgymryd â rôl anweithredol ar Fwrdd Pensiynau’r Gwasanaeth Sifil ac mae’n adolygydd annibynnol o brif raglenni’r llywodraeth gan gyfuno hynny â gyrfa ymgynghoriaeth Adnoddau Dynol ehangach.

Laura Farrow

Graddiodd Laura Farrow (MSc FCA) gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf o Brifysgol Aberystwyth, a ymunodd â Broomfield a Alexander fel hyfforddai yn 2003. Cymhwysodd Laura fel Cyfrifydd Siartredig yn 2006, ac yn y broses, daeth yn Enillydd Gwobr Genedlaethol fel y Myfyriwr a Berfformiodd Orau yn ei arholiadau ACA. Ar hyn o bryd mae Laura yn Uwch Gyfarwyddwr Archwilio, y mae ei ddyletswyddau'n cynnwys cynghori ar faterion technegol a chydymffurfiaeth, ochr yn ochr â rheoli portffolio mawr o gleientiaid. Mae Laura yn wreiddiol o Sir Gaerfyrddin ond mae bellach wedi'i lleoli yng Nghaerdydd gyda'i theulu ifanc.

Khushboo Patel

Bu i Khushboo astudio economeg yn Llundain, ac yn ystod ei chyfnod yno bu'n gweithio yn Nhrysorlys ei Mawrhydi dan arweiniad Gordon Brown. Wedi graddio gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf, ac ennill gwobr Myfyriwr Gorau yn yr Ysgol Fusnes, symudodd Khushboo i fyd bancio.

Yn 2007, ymunodd Khushbo â Banc Brenhinol yr Alban (RBS) a NatWest gan ymgymryd â nifer o rolau, o reoli perthnasau i risg credyd ac uwch arweinyddiaeth. Ar ôl 12 mlynedd yn RBS, ymgymerodd Khushboo â her newydd gyda Metro Bank, drwy lansio banc newydd yng Nghymru, ac ar hyn o bryd mae'n arwain y chwyldro ym myd Metro Bank yng Nghymru.

Yn ogystal, mae Khushboo yn hyrwyddo sgiliau addysg a chyflogadwyedd ymhlith pobl ifanc drwy fentora a chynrychioli menter Caerdydd 2030 a Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif. Mae hi hefyd yn cefnogi elusennau a gwaith gwirfoddol, yn enwedig â chwn!

Pan nad yw'n hi chwarae gyda'i chi German Shepherd, yn ystod ei hamser ei hun, bydd Khushboo yn crefftio, coginio, a chynllunio ei theithiau nesaf gyda'i phartner a'i theulu!

Heather Ferguson

Heather Ferguson yw cynrychiolydd y Bwrdd Cymunedol sydd ar hyn o bryd yn gweithio i Age Cymru ac yn arwain nifer o brosiectau sy'n flaenllaw yn y sector. Cyn y rôl yma, roedd yn Ymgynghorydd Partneriaeth Myfyrwyr ar gyfer Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol Cymru fel rhan o brosiect Wise Cymru. Mae Wise Cymru yn gydweithrediad o sefydliadau’r sector sy'n gweithio i ddatblygu partneriaeth ystyrlon rhwng addysgwyr, undebau myfyrwyr a myfyrwyr ledled Cymru.

Mae Heather hefyd wedi gweithio yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro fel Cydlynydd Cynnwys a Chynhwysiant y Dysgwr, ac yn ystod y cyfnod hwn roedd hi'n gadeirydd sefydlu Rhwydwaith Ymarferwyr Llais y Dysgwr yng Nghymru. Bu hefyd yn Llywydd sabothol Undeb Myfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Yn ogystal â'i phrofiad o fewn y sector addysg yng Nghymru, mae Heather yn gynghorydd therapi ymddygiad gwybyddol cymwysedig. Yn ddiweddar, cwblhaodd brosiect ymchwil Meistr ym Mhrifysgol De Cymru a oedd yn canolbwyntio ar berffeithrwydd clinigol a phryder ynghylch perfformiad.

Arwel Thomas

Cyfrifydd cymwys a ymddeolodd yn 2013. Treuliodd Arwel Thomas ei yrfa gynnar yn gweithio i gwmni Glo Prydain. Gadawodd ychydig cyn iddo gael ei breifateiddio yn 1994. Wedyn ymunodd â Chynghorau Cyllido Addysg Bellach ac Uwch Cymru fel archwilydd ac wedi hynny fel Uwch Reolwr Archwilio.

Yn 2006 ymunodd Arwel â Llywodraeth Cymru ac yn 2008 daeth yn Bennaeth Llywodraethu a Sicrwydd Risg yno. Yn dilyn ei ymddeoliad mae Arwel wedi ymgymryd â sawl rôl anweithredol: Cyfarwyddwr Anweithredol gydag Estyn (tan fis Awst 2022), ac aelod annibynnol o Bwyllgorau Archwilio a Sicrwydd Risg Cyngor Celfyddydau Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru. Ym mis Medi 2022, penodwyd Arwel yn aelod o Gyngor Prifysgol Aberystwyth.

Llywodraethiant

Gallwch edrych ar ein Strwythur Bwrdd a Phwyllgorau yma a'rcod ymddygiad yr ydym yn ei osod ar gyfer ein holl aelodau yma, ynghyd â'n calendr arfaethedig o gyfarfodydd.

Gallwch hefyd edrych ar ddogfennau adrodd allweddol eraill, gan gynnwys ein Hadolygiad Blynyddol, Adroddiad Blynyddol gan y Clerc i'r Gorfforaeth a chyfrifon y Coleg.