Llywodraethiant ac Arweinyddiaeth

Dewch i gwrdd â’n timau arweinyddiaeth a llywodraethiant a dysgwch sut ydym ni’n gweithredu.

 Dewch i gyfarfod â’n tîm arweinyddiaeth

Mike James – Prif Weithredwr, Grŵp CAVC

Kay Martin – Pennaeth, CAVC

Mark Roberts – Prif Swyddog Gweithredu, CAVC

Sharon James – Dirprwy Bennaeth, CAVC

Emil Evans – Is-bennaeth, Cwricwlwm

Richard Pugsley – Is-bennaeth, Adnoddau Corfforaethol

Llywodraethwyr

Mae Bwrdd Llywodraethwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn gweithio gyda’r Coleg i lywio pob agwedd ar y Coleg, fel Corfforaeth Coleg Caerdydd a’r Fro. Daw’r Llywodraethwyr o sawl rhan o’r gymuned, ac o sectorau llywodraeth leol, addysg a busnes.

Mae Llywodraethwyr yn darparu eu gwasanaethau i’r Coleg yn wirfoddol ac yn ddi-dâl, ac yn mynd i bwyllgorau yn rheolaidd i graffu ar gynlluniau, perfformiad a gweithgareddau Coleg Caerdydd a’r Fro, gan ddarparu arbenigedd a phrofiad gwerthfawr i helpu’r Coleg i gyflawni ei genhadaeth a’i amcanion strategol.

Cadeirydd Corfforaethol

Mae Geraint Evans MBE yn gyfreithiwr a dreuliodd 26 mlynedd yn gweithio mewn manwerthu. Ar y cyd â rhedeg sawl busnes llwyddiannus, mae Geraint yn dal nifer o safleoedd gwirfoddol yn y sectorau busnes ac addysg, gan wasanaethu cymunedau lleol ledled Caerdydd a’r Fro.

Mae’r rhain yn cynnwys bod yn Gadeirydd Busnes mewn Ffocws am y 5 mlynedd diwethaf; Is Gadeirydd newydd ei benodi gyda Llywodraethwyr Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, ar ôl treulio y 12 mlynedd diwethaf fel y Cadeirydd; ynghyd â bod yn Ymddiriedolwr yn y sector addysg. Mae Geraint wedi bod yn Gadeirydd Corfforaethol Coleg Caerdydd a’r Fro ers 2011, sydd wedi dilyn ei wasanaeth o 10 mlynedd fel Llywodraethwr yng Ngholeg y Barri cyn iddo uno.

Mae Geraint yn gefnogwr chwaraeon brwd, yn enwedig o ran rygbi a chriced ar ôl chwarae i'r MCC yn ei ddyddiau iau.

Is-Gadeirydd Corfforaethol

Mae Bart Haines wedi treulio 25 mlynedd yn gweithio yn rhyngwladol ym Mrwsel a’r UD gyda Dow Corning yn rolau Is Gadeirydd Ewropeaidd a Chyfarwyddwr Rheoli y DU. Mae ei wasanaeth yn y sector cyhoeddus yn cynnwys mwy na degawd fel Llywodraethwr cyn Goleg y Barri, ac ers uno yn 2011 mae wedi bod yn Llywodraethwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Mae rolau gwirfoddol blaenorol wedi cynnwys bod yn Gadeirydd Cyngor Hyfforddiant a Menter De Ddwyrain Cymru. Hyd yma, mae Bart wedi bod yn aelod annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio yn Techniquest ers 2001.

Prif Weithredwr

Mike James

Mike James yw Prif Weithredwr Grŵp Coleg Caerdydd a'r Fro (CAVC), grŵp Coleg mwyaf yng Nghymru ac yn y pump uchaf yn y DU gyda dros 1,100 o staff a tua 30,000 o ddysgwyr bob blwyddyn.

Gan ddechrau yn ei swydd ym mis Awst 2011 fel Prif Weithredwr cyntaf Coleg Caerdydd a'r Fro, nododd Mike weledigaeth glir a syml i drawsnewid addysg a hyfforddiant ar draws Rhanbarth Cyfalaf Cymru, gan ganolbwyntio ar dri phrif flaenoriaeth o wella ansawdd, gan greu synhwyrol effeithlonrwydd a gyrru twf masnachol. O dan ei arweinyddiaeth, mae'r Coleg wedi gweld cynnydd sylweddol o flwyddyn ar ôl blwyddyn ar draws pob un o'r blaenoriaethau hyn - gyda chyfraddau llwyddiant yn codi o 77% - 89% (AB) ac yn taro 95% (AU) ac 87% (Dysgu yn y Gwaith) un o'r cofnodion gorau yn y sector. Mae twf masnachol hefyd wedi cynyddu'n flynyddol gyda'r Coleg yn gweithio gyda miloedd o gyflogwyr, gan agor siopau manwerthu llwyddiannus a gweithio ar brosiectau yn rhyngwladol. Mae hyn wedi gweld Coleg Caerdydd a'r Fro yn tyfu i fusnes addysgol blaenllaw gyda throsiant o dros £ 77m. Yn ystod y cyfnod hwn, mae CAVC hefyd wedi ennill gwobrau cenedlaethol yn cwmpasu'r meysydd hyn, gan gynnwys Gwobr Beicio AoC ar gyfer Hyrwyddo a Chyflwyno Prentisiaethau; Coleg y Flwyddyn Business Insider ar gyfer Partneriaeth Busnes ac Addysg a Choleg y Flwyddyn o'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth.

Mae gweledigaeth uchelgeisiol Mike ar gyfer sicrhau cyfleusterau addysg a hyfforddiant blaenllaw yn y sector ar draws y Rhanbarth Cyfalaf hefyd wedi gweld CAVC yn adeiladu Campws Canol y Ddinas gwerth £ 45m newydd wobr; sefydlu Campws Chwaraeon Rhyngwladol trawiadol yng Nghaerdydd fel cartref pwrpasol ar gyfer Chwaraeon CAVC a datblygu campws dysgu arloesol gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer ysgol a'r Coleg yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig y ddinas.

Mae Mike yn Beiriannydd gyda dros 22 mlynedd o brofiad yn y sector AB, gan gynnwys cynnal swyddi uwch yn Ninas Bryste a Choleg Llundain cyn CAVC. Mae'n byw yn Raglan, Cymru gyda'i wraig Julie, ynghyd ag Izzy ac Alfie eu cathod.

Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol y Grŵp a Chlerc i’r Gorfforaeth

Louise Thomas

Cyn ymuno â Choleg Caerdydd a'r Fro ym mis Mai 2012 fel Clerc i'r Gorfforaeth, bu Louise yn Uwch Reolwr Adnoddau Dynol a Datblygu Busnes mewn sawl corff corfforaethol gan gynnwys Marks & Spencer, Allen & Overy ac Ernst & Young, i gyd yn gweithio yn Llundain. Wrth ddychwelyd i'w dref gartref ym Mhenarth, cafodd Louise ei gyflogi fel Rheolwr Datblygu Busnes yng Nghlwb Park House, rôl lle roedd yn cynyddu'n sylweddol ei rhwydwaith o gysylltiadau lleol. Mae Louise hefyd wedi gweithio fel gwirfoddolwr lleol ar gyfer Gofal Canser y Fron ac mae wedi bod yn aelod o'r Bwrdd o Ddawns Bombastic. Fodd bynnag, mae penodiad anweithredol mwyaf diweddar Louise yn Ymddiriedolwr / Cyfarwyddwr Pafiliwn Pier Penarth (PACL), lle mae hi'n berffaith yn cyfuno ei hapusrwydd i'r Celfyddydau, addysg a'i thref enedigol.

David Austin

Graddiodd David Austin gyda Gradd yn y Gyfraith o Brifysgol Warwig. Cymhwysodd fel cyfrifydd gyda KPMG yng Nghaerdydd, cyn dod yn Uwch Reolwr gyda chyfrifoldeb dros wasanaethau archwilio ac ymgynghori.  Ymunodd â Hodge Bank ym 1990 fel Cyfarwyddwr Cyllid a daeth yn Rheolwr Gyfarwyddwr ym 1997 gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu a darparu strategaeth grŵp. Mae wedi llywio twf sylweddol gan y grŵp gwasanaethau ariannol dan berchnogaeth breifat a leolir yng Nghaerdydd. Roedd David hefyd yn gyfrifol am reoli buddsoddiadau eiddo'r grŵp ac am ei adleoliad i Un Sgwâr Canolog.  Ymhlith diddordebau David mae golff, ac mewn gwirionedd chwaraeon yn gyffredinol, darllen, mynychu'r sinema a'r theatr a theithio.

Dr Marlene Davies

Mae Dr Marlene Davies yn gyfrifydd siartredig cymwysedig ac yn archwilydd siartredig gyda 27 mlynedd o brofiad fel academydd yn y sector Prifysgol. Mae ei meysydd arbenigedd ac ymchwil yn cynnwys pwyllgorau archwilio, cyfrifo fforensig a llywodraethu corfforaethol. Cyn ei hymddeoliad, roedd hi'n Ddirprwy Bennaeth Cyfrifon a Chyfraith yr Ysgol Gyfraith, wedi bod yn bennaeth y grŵp Cyfrifyddu a Chyllid yn yr Ysgol Fusnes ym Mhrifysgol Morgannwg. Er ei bod wedi ymddeol o waith llawn amser, mae'n rhan o Brifysgol De Cymru ac mae'n cael ei chyflogi fel tiwtor a darlithydd ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig a phroffesiynol yn rhan amser. Mae hi'n cadw ei chysylltiadau â'r cyrff academia a'r cyrff cyfrifeg proffesiynol trwy ymgymryd â rolau arholwyr allanol yn y DU ac Ewrop. Mae wedi cyd-ysgrifennu llyfr testun ar archwilio a chyflwyno papurau ymchwil [a chyhoeddi] mewn cynadleddau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i academyddion a chyfrifwyr proffesiynol. Mae ei diddordeb yn cynnwys cerddoriaeth draddodiadol Gymreig a chanu fel aelod o gôr cymunedol, Côr y Gleision.

David James

Mae David James yn gyfrifydd siartredig sydd wedi treulio’r 27 mlynedd ddiwethaf yn arbenigo mewn Gwasanaethau Ariannol yn Ne Cymru. Roedd yn gweithio i ddechrau i Fanc Cymru, cyn dod yn Gyfarwyddwr Cyllid gyda Banc Julian Hodge ac wedyn yn Brif Swyddog Ariannol i’r cwmni cyllido ceir, MotoNovo Finance (sy’n eiddo i First Rand Bank Ltd, De Affrica). Roedd David yn gyfrifol am y swyddogaeth Gyllid a hefyd y Swyddfa Prosiectau, TG, Cyfleusterau, Caffael, Risg a Chydymffurfiaeth a goruchwyliodd y symud llwyddiannus i One Central Square. Roedd yn un o’r ddau “Uwch Reolwr” yn Swyddfa Caerdydd o dan drefn awdurdodi’r FCA a gweithiodd yn agos gyda staff First Rand yn Llundain, Johannesburg a Capetown mewn sawl maes yn y busnes – perfformiad a rhagolygon ariannol, cydymffurfiaeth reoleiddiol, cyllid a diogelwch, a mynychai bwyllgorau archwilio a risg ar draws y grŵp. Mae’n byw yng Nghaerdydd ers 38 o flynyddoedd ac wedi ymddeol yn ddiweddar.

Iestyn Morris

Iestyn Morris yw Pennaeth Deddfwriaeth S4C, a chyn hynny roedd yn Bartner yn Capital Law LLP ers 2005, ble y bu iddo arbenigo mewn Cyfraith Cyflogaeth. Yn Awst 2014 cafodd Iestyn ei ddyfarnu fel un o brif ddynion busnes a phroffesiynol yng Nghymru yn rhestr ’35 dan 35’ y Western Mail. Mae Iestyn hefyd yn aelod Bwrdd anweithredol ColegauCymru, ac yn llwyddo i gyfuno ei swyddi wrth ofalu am deulu ifanc.

Cynghorydd Ben Gray

Triga Ben ym Mhenarth ac ef yw Aelod y Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd Cyngor Bro Morgannwg ac fe’i hetholwyd yn Gynghorydd am y tro cyntaf ym mis Mai 2017. Cyn dod yn Gynghorydd, cafodd Ben yrfa amrywiol ym maes Addysg a’r Celfyddydau. Dechreuodd Ben gymryd rhan mewn Gwleidyddiaeth Myfyrwyr tra’r oedd ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi iddo aros yno am ddwy flynedd ar ôl graddio, gan dreulio blwyddyn yn Llywydd yr Undeb Myfyrwyr – yn dilyn hyn, etholwyd Ben fel Llywydd UCM Cymru am ddwy flynedd. Aeth Ben yn ei flaen o Wleidyddiaeth Myfyrwyr i weithio mewn Addysg Uwch gyda swyddi ym Mhrifysgol Cymru mewn Ymgysylltiad Myfyrwyr yn ogystal ag ym Mhrifysgol Caerdydd yn gweithio ar Gyllid Myfryrwyr/Cymorth Ariannol. Wedi iddo ymgymryd ag astudiaeth ôl-raddedig yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 2016, bellach mae Ben yn gweithio fel Rheolwr Llwyfan/Digwyddiadau Llawrydd ledled De Cymru a De Orllewin Lloegr.

Shameem Nawaz

Shameem Nawaz Rheolwr Prosiect a Phartneriaeth, Ffederasiwn Cymorth i Ferched Lloegr. Rwy’n rheoli prosiect sydd wedi ei ariannu gan y Loteri Fawr i dreialu amrywiaeth o ymyriadau mewn ardaloedd daearyddol gwahanol i wella’r gefnogaeth ar gyfer dioddefwyr a phlant sydd yn profi cam-drin domestig.

Dr Francis Cowe

Mae Dr Francis Cowe yn gweithio i Brifysgol De Cymru. Mae wedi gweithio mewn Addysg Uwch ers 1999. Mae'n gyfrifol am bartneriaethau AU mewn AB ac mae'n cynrychioli addysg uwch ar Bartneriaeth Sgiliau Dysgu ac Arloesi De Ddwyrain Cymru. Mae wedi gweithio o'r blaen yn y Gwasanaeth Prawf ac ystod o rolau gwirfoddol a chymunedol. Mae wedi bod yn rhan o ddatblygu AU mewn AB, dylunio a chyflwyno gwobrau proffesiynol, ehangu mynediad (UHOVI) ac mae wedi dysgu a chyhoeddi yn y gwyddorau cymdeithasol cymhwysol.

Y Cynghorydd Sarah Merry

Y Cynghorydd Sarah Merry ar hyn o bryd yw Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Addysg, ar ôl iddi gael gyrfa wleidyddol hir yn gweithio gyda sawl AC ac AS. Daeth y Cynghorydd Merry i Gaerdydd fel myfyriwr ac arhosodd, ac yna'n magu tri o blant a chyfuno hyn gyda bod yn Llywodraethwr Ysgol ar gyfer tair ysgol wahanol yng Nghaerdydd a hefyd parhau yn Gadeirydd y Llywodraethwyr. Cyn hynny, mae'r Cynghorydd Merry wedi cynrychioli Cyngor Caerdydd ar Fwrdd Theatr y Sherman a Bws Caerdydd.

David Reeves

Mae David Reeves wedi gweithio i Ford, Black and Decker a GEC Hotpoint a rheolodd dri chwmni gweithgynhyrchu. Mae David yn gyn-lywydd Clwb Rotari Bae Caerdydd, bu'n Rhiant Lywodraethwr mewn Addysg Gynradd ac Uwchradd a Llywodraethwr yng Ngholeg Glan Hafren am bum mlynedd.

Richard Thomas

Richard Thomas yw Pennaeth Digidol a Marchnata BBC Cymru ac mae'n gyfrifol am ddatblygu ystod o gynnyrch digidol a rhyngweithiol arloesol ar gyfer cynulleidfaoedd y BBC yng Nghymru, y DU a thu hwnt, yn ogystal â helpu cynulleidfaoedd i lywio Cynnwys BBC Cymru ar draws teledu, radio ac ar-lein. Gan weithio gyda thimau aml-fedrus, mae'n arwain datblygiad ymgyrchoedd integredig, cynhyrchu creadigol, cynnwys digidol, strategaeth frand, mewnwelediad, cyfathrebu a threfnu. Mae Richard yn siaradwr Cymraeg, yn wreiddiol o Dref Tawe ond sydd bellach yn byw ym Mhenarth. Cyn ymuno â'r BBC ym mis Mawrth 2012 fel Pennaeth Marchnata, Cyfathrebu a Chynulleidfaoedd, ef oedd Rheolwr Gyfarwyddwr Cardiff & Co, y bartneriaeth gyhoeddus breifat sy'n gyfrifol am hyrwyddo Caerdydd i'r byd fel lle delfrydol i fyw, gweithio, buddsoddi, astudio, cwrdd, ymweld a chwarae. Cyn ymuno â Cardiff & Co yn 2008, roedd yn Gyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu ar gyfer Asiantaeth Datblygu Rhanbarthol De Orllewin Lloegr lle bu'n gyfrifol am hyrwyddo'r rhanbarth fel cyrchfan twristiaeth a buddsoddi busnes. Mae Richard hefyd wedi gweithio ym meysydd addysg a hyfforddiant, mewnfuddsoddiad, datblygu economaidd a chysylltiadau llywodraeth.

Yr Athro Danny Saunders, OBE

Dros y 38 mlynedd diwethaf, mae Danny Saunders wedi datblygu datblygiad addysgol a phartneriaethau dysgu gydol oes gyda phrifysgolion, colegau, ysgolion, cyflogwyr a grwpiau cymunedol ledled y DU. Mae wedi ymgymryd â gwaith cynghori’r Llywodraeth, ac mae ei waith wedi ymddangos yn helaeth mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid a llyfrau. Mae ei gyhoeddiadau yn cynnwys The Complete Student Handbook (Blackwell), Key Concepts in Communication Studies (Methuen), Communication and Simulation (Multilingual Matters), a The Learning Coaches of Wales (Llywodraeth Cymru). Yn rhyngwladol mae ganddo enw da am ddatblygu arloesedd trwy ddylunio cwricwlwm a dysgu sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr. Mae ei arbenigeddau yn cynnwys ehangu cyfranogiad mewn addysg uwch, gwella ansawdd, a hyrwyddo tiwtora cyfoedion ble mae israddedigion yn helpu myfyrwyr mewn ysgolion i gynllunio eu teithiau dysgu mewn prifysgolion.

Mae ei weithgarwch academaidd diweddar wedi cynnwys ysgrifennu astudiaethau achos, dysgu sy’n seiliedig ar waith, hyfforddiant, a dylunio llwybrau dilyniant newydd i addysg uwch. Mae Danny yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol De Cymru ac yn Athro gwadd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae'n un o lywodraethwyr Coleg Caerdydd a'r Fro, ac yn parhau gyda’i gyfranogiad mewn addysg uwch trwy adolygiadau sicrhau ansawdd ar gyfer yr ASA, astudiaethau effaith, arholi allanol, a threfnu cynadleddau.

Mae Danny yn Seicolegydd Siartredig ac yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. Yn 2010 derbyniodd yr OBE am Wasanaethau i Addysg Uwch yng Nghymru.

Ali Abdi

Yn ddiweddar, penodwyd Ali Abdi yn Rheolwr Partneriaeth Porth Cymunedol ym Mhrifysgol Caerdydd yn goruchwylio prosiect newydd cyffrous yn y Pafiliwn Bowls. Ar ôl gwasanaethu am 14 mlynedd fel Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid i Wasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd, roedd rhan greiddiol o'i waith yn cefnogi pobl ifanc a oedd yn cael NEET i gyfleoedd addysg, cyflogaeth a hyfforddiant. Cynorthwywyd llawer o'i gleientiaid targed i ddod yn ddysgwyr yn CAVC .Mae Ali hefyd yn arweinydd gyda Dinasyddion Caerdydd - cynghrair sy'n dod i'r amlwg o eglwysi, ysgolion, mosgiau, undebau llafur, elusennau a sefydliadau cymdeithas sifil eraill sy'n gweithredu gyda'i gilydd ar gyfer cyfiawnder cymdeithasol a'r da cyffredin. Mae Ali yn aelod Dīm Arweinyddiaeth Dinasyddion Caerdydd, ac mae ganddo hanes cryf o arwain pobl ifanc o Somaliaid, Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a phobl ifanc eraill o gefndir difreintiedig yn Butetown a Grangetown i weithredu yn wleidyddol. Ers 2011, mae Ali wedi bod yn flaenllaw mewn ymgyrchoedd llwyddiannus Dinasyddion Caerdydd i berswadio Cyngor Caerdydd i dalu'r Cyflog Byw ac i berswadio Nando's i agor y bwyty cyntaf sy'n cydymffurfio â halal yng nghanol dinas Caerdydd.

Staff Lywodraethwyr a Myfyrwyr Lywodraethwyr

Rhianwen Davies - Llywodraethwr Staff Cymorth Busnes

Mae Rhianwen Davies wedi bod yn gweithio gyda’r Coleg ers deng mlynedd. Yn ystod ei hamser yn y Coleg, mae hi wedi ymgymryd ag amryw o swyddi, o Gynorthwyydd Cefnogi Dysgu i Swyddog yr Iaith Gymraeg i’w swydd bresennol, Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae cynorthwyo a chefnogi dysgwyr yn hynod bwysig iddi. Cyn ei hamser yn y Coleg, gweithiodd fel Athrawes Ysgol Gynradd ac yna bu’n Swyddog Addysg yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Silviana Rizea - Myfyriwr Lywodraethwr

Silviana Rizea yw'r Swyddog Sabothol ar gyfer Safleoedd Caerdydd ac mae'n astudio Lefel 2 Gwyddoniaeth BTEC. Daeth Silviana i'r DU o Rwmania yn gyntaf pan oedd yn 13 oed ac mae hi'n siarad 3 iaith. Mae Silviana yn arbenigwr TG, ac mae wedi defnyddio ei sgiliau i sefydlu Clwb yn y Parade er mwyn helpu ei chyfoedion i ddatblygu eu sgiliau TG. Eleni, daeth Silviana yn Arweinydd Digidol Myfyrwyr, ac oherwydd y cyfle hwn, hyd yn hyn, mae hi wedi pasio dau allan o dri Arholiad Arbenigol Microsoft Office.

Naomi Hodkinson - Llywodraethwr Staff Academaidd

Mae Naomi Hodkinson wedi bod yn gweithio yn y Coleg ers 17 mlynedd, yn dysgu'r Fagloriaeth Gymreig, Saesneg a’r Cyfryngau yn yr adran Safon Uwch. Cyn hynny roedd hi'n gogydd proffesiynol gydag angerdd a chariad gwirioneddol at fwyd! Dechreuodd ei diddordeb mewn addysg pan oedd yn Rhiant Lywodraethwr yn ysgol gynradd ei mab, ac yna’n Llywodraethwr Myfyrwyr yn ystod ei chwrs TAR ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi wedi datblygu ei gwybodaeth a'i dealltwriaeth ymhellach trwy astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth tra’n cael ei chefnogi’n llawn gan y Coleg.

Sophie Gape - Myfyriwr Lywodraethwr

Mae Sophie Gape ar ei blwyddyn gyntaf o’i Gradd Sylfaen Gofal Ieuenctid a Chymdeithasol gyda’r Coleg. O ran cefndir, rwyf wedi bod yn gweithio fel Cynorthwyydd Addysgu, ond rwy’n awyddus i weithio yn y sector ieuenctid a chreu amgylcheddau diogel i’r bobl ifanc yn fy nghymuned leol.  
Rwy’n gweithio fel rhan o Dîm Undeb y Myfyrwyr fel Swyddog Sabothol AU, sy’n golygu fy mod yn cwrdd â’r holl fyfyrwyr Addysg Uwch ac yn chwilio am ffyrdd newydd o sicrhau eu bod yn cael y profiad gorau tra eu bod yn astudio yn CAVC.
Yn ystod fy amser rhydd, byddaf yn gwirfoddoli yn fy nghymuned leol er mwyn cynnal digwyddiadau, megis Gŵyl Haf flynyddol a noson cynnau’r goleuadau Nadolig. 
Rwyf wrth fy modd yn teithio ac archwilio lleoedd newydd, coginio a mynd â fy nghi achub newydd, Alfie, am dro. 

Llywodraethwyr Cyfetholedig

Vivienne Compton

Ymunodd Vivienne Compton â bwrdd gweithredol newydd Coleg Caerdydd a'r Fro yn 2010 ac mae'n dod â phrofiad marchnata a masnachol yn dilyn llawer o flynyddoedd yn y diwydiant gweithgynhyrchu (Exxon Chemical), sector cymeradwyaeth telathrebu (Telcordia); a'r sector addysg oedolion (Coleg Waterwater) yn datblygu a chryfhau cyswllt AB â busnes. Vivienne yw Pennaeth Datblygu Busnes ar gyfer darparwr hyfforddiant cenedlaethol sydd wedi ennill statws Twf Cyflym 50 am 2 flynedd yn olynol ac yn gweithio ar y cyd ag ystod o golegau a chyflogwyr mawr ledled y DU. Mae ganddi Radd Meistr mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (AB) ac mae hi hefyd yn Gynghorydd Cymuned Leol.

Brenig Davies

Brenig Davies Wrth gwblhau ei brentisiaeth fel peiriannydd modur, gweithiodd Brenig i adran ceir modur Rolls Royce. Yna aeth i ddysgu am ddegawd yn y byd Addysg Bellach, cyn gweithio ar gyfer Uned Addysg Bellach Llywodraeth y DU. Yna, darlithiodd a bod yn diwtor ar raglenni gradd TAR ac addysg alwedigaethol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymddeolodd fel is-brifathro addysg bellach, ar ôl gwasanaethu ar nifer o grwpiau polisi cenedlaethol, ynghyd â chysylltiad sylweddol â phrosiectau datblygu cwricwlwm addysg alwedigaethol Ewropeaidd. Mae'n parhau i fod yn weithredol yn y sector addysg bellach trwy fod yn aseswr arweiniol ar gyfer Gwobrau Beacon AoC a Gwobrau'r Frenhines ar gyfer FHE, swyddi bwrdd mewn sectorau cynradd, uwchradd a chorff cymhwyso.

Donna Merrick

Mae Donna Merrick yn weithiwr proffesiynol rheoli busnes deinamig, ymgysylltiol a mentrus gydag 20 mlynedd o brofiad rheoli mewn swyddi uwch gan gynnwys Capital Law a Smart Solutions, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio fel ymgynghorydd ar ei liwt ei hun. Mae ganddi brofiad o reoli perthynas, darparu hyfforddiant anhygoel, gwerthu a datblygu busnes a rheoli pobl ar draws pob sector. Mae Donna wedi darparu cyngor gyrfa i weithwyr proffesiynol di-waith ar gyfer y AGaPh ac wedi bod yn ddarlithydd gwadd ym Metropolitan Caerdydd ar wasanaethau ymgynghori AD a rheoli gyrfa.

Laura Farrow

Graddiodd Laura Farrow (MSc FCA) gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf o Brifysgol Aberystwyth, a ymunodd â Broomfield a Alexander fel hyfforddai yn 2003. Cymhwysodd Laura fel Cyfrifydd Siartredig yn 2006, ac yn y broses, daeth yn Enillydd Gwobr Genedlaethol fel y Myfyriwr a Berfformiodd Orau yn ei arholiadau ACA. Ar hyn o bryd mae Laura yn Uwch Gyfarwyddwr Archwilio, y mae ei ddyletswyddau'n cynnwys cynghori ar faterion technegol a chydymffurfiaeth, ochr yn ochr â rheoli portffolio mawr o gleientiaid. Mae Laura yn wreiddiol o Sir Gaerfyrddin ond mae bellach wedi'i lleoli yng Nghaerdydd gyda'i theulu ifanc.

Rhian Huws Williams

Mae Rhian Huws Williams wedi treulio'r 30 mlynedd ddiwethaf mewn swyddi arwain o fewn y Sector Gofal, ac yn fwy diweddar, fel Prif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru.

Mae Rhian wedi bod ag ymrwymiad tymor hir i ddysgu a datblygu ar draws y sector gofal cyfan. Roedd hi'n allweddol wrth gyflwyno cymwysterau galwedigaethol a gwerth dysgu wedi ei seilio ar weithio yng ngofal cymdeithasol ar draws y sectorau preifat a gwirfoddol ac awdurdodau lleol. Roedd y sylw ar gydweithrediad, cynhwysiad a gweithio mewn partneriaeth.

Llwyddiant mwyaf Rhian yw datblygu dull cenedlaethol i gynllunio gweithlu a strategaeth ddatblygu ar gyfer y sector gofal a gwaith cymdeithasol cyfan mewn partneriaeth â’r llywodraeth a chyflogwyr.  Roedd hyn yn cael ei ysgwyddo gan safonau a chymwysterau galwedigaethol; hyfforddiant wedi ei gomisiynu; canllawiau ymarfer; adnoddau i gefnogi recriwtio, dargadwad, goruchwylio, gwybodaeth a sgiliau; a, defnyddio tystiolaeth er mwyn dylanwadu ar bolisi a strategaethau mewn sgiliau, addysg a dysgu.

Roedd sicrhau bod cymorth yn cael ei roi i'r gweithlu wrth iddynt ddatblygu i fod 'y gorau gallant' ac yn falch o'u rôl a'u llwyddiannau, yn hynod o bwysig iddi.

Mae Rhian wedi bod yn aelod o nifer o Grwpiau Gorchwyl Gweinidogion Llywodraeth Cymru, ac ar hyn o bryd, yn aelod o Fwrdd Partneriaeth Gweinidogion dros yr Iaith Gymraeg. Mae cynyddu’r defnydd o’r Iaith Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd yn bwysig iawn iddi. Mae pethau eraill sy'n bwysig iddi yn cynnwys y llu o bortffolios eraill o rolau clodfawr ar Fyrddau sefydliadau fel City & Guilds, Menter Caerdydd, Stafell Fyw a'r Eisteddfod Genedlaethol, i restru ond rhai yn unig!

Yn ei hamser rhydd, mae Rhian yn hoff iawn o weithgareddau heini fel rhedeg a dringo, ac mae hi hefyd yn aelod o gôr lleol.

Khushboo Patel

Bu i Khushboo astudio economeg yn Llundain, ac yn ystod ei chyfnod yno bu'n gweithio yn Nhrysorlys ei Mawrhydi dan arweiniad Gordon Brown. Wedi graddio gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf, ac ennill gwobr Myfyriwr Gorau yn yr Ysgol Fusnes, symudodd Khushboo i fyd bancio.

Yn 2007, ymunodd Khushbo â Banc Brenhinol yr Alban (RBS) a NatWest gan ymgymryd â nifer o rolau, o reoli perthnasau i risg credyd ac uwch arweinyddiaeth. Ar ôl 12 mlynedd yn RBS, ymgymerodd Khushboo â her newydd gyda Metro Bank, drwy lansio banc newydd yng Nghymru, ac ar hyn o bryd mae'n arwain y chwyldro ym myd Metro Bank yng Nghymru.

Yn ogystal, mae Khushboo yn hyrwyddo sgiliau addysg a chyflogadwyedd ymhlith pobl ifanc drwy fentora a chynrychioli menter Caerdydd 2030 a Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif. Mae hi hefyd yn cefnogi elusennau a gwaith gwirfoddol, yn enwedig â chwn!

Pan nad yw'n hi chwarae gyda'i chi German Shepherd, yn ystod ei hamser ei hun, bydd Khushboo yn crefftio, coginio, a chynllunio ei theithiau nesaf gyda'i phartner a'i theulu!

Bwrdd Cymunedol

Mohammed Alamgir Ahmed

Mae Mohammed Alamgir Ahmed yn gyn-fyfyrwyr yn CAVC, ar ôl astudio yn gyntaf yng Ngholeg Glan Hafren, ac wedi hynny, cafodd radd mewn Astudiaethau Busnes o Brifysgol Morgannwg. Ar hyn o bryd mae Mo yn Gyfarwyddwr Is-adran TG a Gwerthiannau yn Yolk Recruitment, cwmni 'Twf Cyflym 50', wedi symud ymlaen o'i rôl gychwynnol fel Ymgynghorydd Recriwtio Technoleg. Mae Mo yn ddyn teulu ymroddedig gyda dau blentyn ifanc, fodd bynnag, mae'n llwyddo i gyfuno hyn trwy fod yn aelod hynod weithredol o'r gymuned leol ac yn neilltuo llawer o'i amser hamdden i nifer o rolau gwirfoddol, gan gynnwys; mentora pobl ifanc o'r cymunedau BME lleol; Cyfarwyddwr Prosiectau Cyngor Mwslimaidd Cymru; Rhiant Lywodraethwr yn Ysgol Gynradd Allensbank, ac Ymddiriedolwr Bwrdd Cymru ar gyfer 'Cofio Srebrenica'. Cydweithiodd Mo hefyd i sefydlu Haya Fitness gyda'i wraig, Shahina, sef gampfa i fenywod yn unig sydd wedi'i anelu'n benodol at fenywod o'r gymuned BME.

Aliya Mohammed

Aliya Mohammed yw Prif Weithredwr Race Equality First. Cyn hyn, gweithiai Aliya yn y maes gofal cymdeithasol ar gyfer Reach Supported Living, cefnogaeth ar gyfer pobl gydag anableddau dysgu a rhan o Grŵp Seren. Mae Aliya wedi gweithio yn y sector cydraddoldeb i ferched ac fel newyddiadurwr ar gyfer y radio, papur newydd a chwmni CC yn adrodd ar ddatblygiad economaidd cymunedau byd-eang. Yn ddiweddar, teithiodd Aliya i'r Cenhedloedd Unedig yn Genefa gyda chyd-weithwyr o Runnymede Trust a NGO's cydraddoldeb hil eraill i roi tystiolaeth i bwyllgor CERD am ymyriad Llywodraeth y DU i gydraddoldeb hil. CERD (Convention on the Elimination of Racial Discrimination) yw corff y Cenhedloedd Unedig i fonitro cydymffurfiaeth gan wledydd y CU i'r Gynhadledd Ryngwladol ar Waredu Pob Gwahaniaethu o ran Hil. Wedi clywed tystiolaeth gan Race Equality First, Runnymede Trust a sefydliadau cydraddoldeb hil eraill, daeth pwyllgor CERD y CU i'r casgliad bod yna bwl o gasineb a gwahaniaethu wedi bod yn erbyn lleiafrifoedd ethnig yn y DU yn enwedig ers ymgyrch y refferendwm. Mewn ymateb i'r adroddiad, mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi archwiliad cydraddoldeb hil ar wasanaethau cyhoeddus ac mae Cabinet y DU wedi gofyn i Aliya rhoi cyngor ar ddulliau casglu data ar gyfer yr Archwiliad.

Azza Ali

Mae Azza Ali yn fam brysur i 3 ac mae hi'n gweithio. Mae Azza yn Weithiwr Proffesiynol Gwasanaethau Ariannol ar gyfer ar gyfer Legal and General a tan fis Ebrill 2015, Pennaeth Pwyllgor Rheoli Sudanee Community Suplementary Shool. Cyn hynny, Azza oedd ysgrifennydd academaidd yr ysgol am ddwy flynedd. Mae Azza yn gobeithio rhoi ei phrofiad bywyd fel rhiant a'i chyswllt gyda'r gymuned Sudan yn lleol, a chysylltiadau ag un o'r cyflogwyr mwyaf yng Nghaerdydd, i wasanaethu a chefnogi CAVC yn ei nod i drawsnewid addysg a hyfforddiant ar draws y brifddinas rhanbarth Cymru, yn y gymuned ac yn y gweithle.

Heather Ferguson

Mae Heather Ferguson yn gweithio fel Ymgynghorydd Partneriaeth Myfyrwyr ar gyfer Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol Cymru, fel rhan o brosiect Cymru Wise. Mae Cymru Wise yn gydweithrediad o sefydliadau sector sy'n gweithio i ddatblygu partneriaethau ystyrlon rhwng addysgwyr, undebau myfyrwyr a myfyrwyr ledled Cymru. Roedd Heather o'r blaen yn gweithio yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro fel Cydlynydd Cynnwys y Dysgwr a Chynhwysedd, ac yn ystod y cyfnod roedd hi'n gadeirydd sefydlu Rhwydwaith Ymarferwyr Llais y Dysgwr yng Nghymru. Bu hefyd yn Llywydd Sabothol Undeb Myfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Yn ogystal â'i phrofiad o fewn y sector addysg yng Nghymru, mae Heather yn gynghorydd therapi ymddygiad gwybyddol cymwysedig. Yn ddiweddar, cwblhaodd brosiect ymchwil Meistr ym Mhrifysgol De Cymru a oedd yn canolbwyntio ar berffeithrwydd clinigol a phryder perfformiad. Mae Heather yn falch iawn o fod yn aelod o Fwrdd Cymunedol yn CAVC. Mae hi'n credu bod y Coleg yn chwarae rhan ganolog yn y gymuned leol ac mae'n falch o fod yn rhan o gefnogi'r bartneriaeth barhaus hon.

James Harper

James Harper yw Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol Cymdeithas Adeiladu Principality, Cymdeithas Adeiladu fwyaf Cymru. 

Ymunodd â Principality yn 2014 ac mae’n arwain partneriaethau addysgol ac elusennol, gan weithio gyda phartneriaid cymunedol gan gynnwys Busnes yn y Gymuned a’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol, yn ogystal â llawer o weithgareddau busnes cyfrifol. Mae gan  Principality enw balch am gynorthwyo cymunedau lleol ac yn gynharach yn 2018 enillodd y Wobr Addysg yng Ngwobrau Busnesau Cyfrifol Cymru, am eu gwaith yn cefnogi ysgolion a hybu sgiliau ariannol. 

Cyn ymuno â Principality roedd yn ymgymryd â nifer o rolau marchnata a chyfathrebu gyda Heddlu De Cymru, gweithiodd gyda Chynnal Cymru wrth gefnogi Llywodraeth Cymru ar brosiectau cynaliadwyedd a Chomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd. Graddiodd mewn Astudiaethau Busnes o Brifysgol Fetropolitan Abertawe ac fe gwblhaodd ei Ddiploma Ôl-raddedig o Sefydliad Siartredig Marchnata Prifysgol De Cymru. 

Magwyd James yn Llanelli ond mae bellach yn byw yn Ninas Powys gyda’i deulu ifanc. Mae’n mwynhau codi arian at achosion elusennol gwych ac mae wrth ei fodd gyda thîm rygbi'r Scarlets, Cymru ac Academi Rygbi CAVC. Mae’n bosib y gwelwch chi ef ar y cae rygbi gan ei fod wedi sefydlu ac yn hyfforddi Tîm Rygbi Tag, Puffins Principality.

Gallwch ddilyn anturiaethau James ar twitter @marketingQB

Cat Burton

Ymunodd Capt Cat Burton FRAeS â British Airways fel peilot cadét ym 1971, a daeth yn Swyddog Cyntaf ar Viscounts ym 1972. Golygai hynny mai hi oedd y peilot benywaidd lefel uchaf yn British Airways pan ymddeolodd yn 2018, ond nid yw hi'n hawlio unrhyw statws fel peilot benywaidd arloesol. Mae hynny oherwydd bod Cat yn fenyw drawsryweddol, yn dilyn trawsnewid yn y gwaith ar ôl Deddf Cydraddoldeb 2010. Yn ogystal â'i rôl fel Llywodraethwr Cymunedol, mae hi ar fwrdd tair elusen sy'n hyrwyddo amrywiaeth, yn gweithio i nifer o rai eraill ac yn cadeirio Grŵp Cydlyniant Cymunedol Bro Morgannwg. Mae hi'n hyfforddwraig hedfan yn Aeros Flight Training ym Maes Awyr Caerdydd-Cymru ac yn Hyfforddwr Sifilaidd gyda Sgwadron 372 (Y Barri) Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol. Ganwyd a magwyd Cat ym Mro Morgannwg a mynychodd Ysgol Ramadeg y Barri ac Ysgol Gyfun y Barri.

Aelodau Bwrdd Strategaeth ACT

Professor Danny Saunders, OBE (Chair)

Dros y 38 mlynedd diwethaf, mae Danny Saunders wedi datblygu datblygiad addysgol a phartneriaethau dysgu gydol oes gyda phrifysgolion, colegau, ysgolion, cyflogwyr a grwpiau cymunedol ledled y DU. Mae wedi ymgymryd â gwaith cynghori’r Llywodraeth, ac mae ei waith wedi ymddangos yn helaeth mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid a llyfrau. Mae ei gyhoeddiadau yn cynnwys The Complete Student Handbook (Blackwell), Key Concepts in Communication Studies (Methuen), Communication and Simulation (Multilingual Matters), a The Learning Coaches of Wales (Llywodraeth Cymru). Yn rhyngwladol mae ganddo enw da am ddatblygu arloesedd trwy ddylunio cwricwlwm a dysgu sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr. Mae ei arbenigeddau yn cynnwys ehangu cyfranogiad mewn addysg uwch, gwella ansawdd, a hyrwyddo tiwtora cyfoedion ble mae israddedigion yn helpu myfyrwyr mewn ysgolion i gynllunio eu teithiau dysgu mewn prifysgolion.

Mae ei weithgarwch academaidd diweddar wedi cynnwys ysgrifennu astudiaethau achos, dysgu sy’n seiliedig ar waith, hyfforddiant, a dylunio llwybrau dilyniant newydd i addysg uwch. Mae Danny yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol De Cymru ac yn Athro gwadd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae'n un o lywodraethwyr Coleg Caerdydd a'r Fro, ac yn parhau gyda’i gyfranogiad mewn addysg uwch trwy adolygiadau sicrhau ansawdd ar gyfer yr ASA, astudiaethau effaith, arholi allanol, a threfnu cynadleddau.

Mae Danny yn Seicolegydd Siartredig ac yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. Yn 2010 derbyniodd yr OBE am Wasanaethau i Addysg Uwch yng Nghymru.

John Taylor CBE DLit CCMI

Penodwyd John i Fwrdd yr Electrotechnical Joint Industry yn 2016 lle mae'n gwasanaethu fel Cadeirydd eu Pwyllgor Contractwyr Mawr. Bu'n Brif Swyddog Gweithredol ACAS am 12 mlynedd. Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Hyfforddiant a Menter De Cymru, Bwrdd Datblygu Cymru Wledig, a'r Comisiwn Datblygu Gwledig. Bu hefyd yn gweithio i'r cyn-Adran Cyflogaeth a'i asiantaethau mewn sawl rôl, gan gynnwys Cyfarwyddwr Gwasanaeth Cyflogaeth Canolbarth Lloegr ac Ysgrifennydd Preifat i'r Gweinidog Gwladol dros Gyflogaeth. Yn gyn-Ysgolhaig Cymdeithas Ysgoloriaeth Marshall Almaenig i'r UDA, mae ei benodiadau Anweithredol blaenorol yn cynnwys Ymgynghorydd Etifeddiaeth Gemau Olympaidd Rio, Cadeirydd Gwasanaeth Gyrfaoedd Cymru, Cadeirydd Cymdeithas Addysg y Gweithwyr ar gyfer Lloegr a'r Alban, Dirprwy Gadeirydd University of West London, ac aelod annibynnol o Fwrdd Partneriaeth y GIG.

Rhian Huws Williams

Mae Rhian Huws Williams wedi treulio’r 30 mlynedd diwethaf mewn rolau arweinyddiaeth yn y Sector Gofal, yn fwyaf diweddar fel Prif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru.

Mae Rhian wedi bod ag ymrwymiad hirdymor i ddysgu a datblygu ar draws y sector gofal cymdeithasol cyfan. Roedd yn allweddol wrth gyflwyno cymwysterau galwedigaethol a gwerth dysgu yn y gwaith mewn gofal cymdeithasol ar draws y sector preifat a gwirfoddol ac awdurdodau lleol. Roedd y ffocws ar gydweithio, cynhwysiant a gweithio mewn partneriaeth.

Prif gyflawniad Rhian oedd datblygu dull cenedlaethol o gynllunio gweithlu a strategaeth ddatblygu ar gyfer y sector gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol cyfan mewn partneriaeth â’r Llywodraeth a chyflogwyr. Ategwyd hyn gan safonau galwedigaethol a chymwysterau; hyfforddiant wedi’i gomisiynu; canllawiau ymarfer; adnoddau i gefnogi recriwtio, cadw, goruchwylio, gwybodaeth a sgiliau; a, defnyddio’r dystiolaeth i ddylanwadu ar bolisi a strategaeth mewn sgiliau, addysg a dysgu.

Mae hi’n angerddol am sicrhau fod gweithluoedd yn cael eu cefnogi i fod ‘y gorau y gallan nhw fod’ ac yn falch o’u rôl a’u cyflawniadau.

Mae Rhian wedi eistedd ar nifer o Grwpiau Gorchwyl i Weinidogion ac ar hyn o bryd mae’n aelod o Fwrdd Partneriaeth Gweinidog yr Iaith Gymraeg. Mae hi’n angerddol am gynyddu’r defnydd o’r  Gymraeg ym mhob agwedd o fywyd. Mae ei hamser hefyd yn ymroddedig i’w phortffolio o rolau Bwrdd mawreddog mewn sefydliadau fel City & Guilds, Menter Caerdydd, yr Ystafell Fyw a’r Eisteddfod Genedlaethol, i enwi ond ychydig!

Yn ei hamser hamdden, mae Rhian â diddordeb mewn gweithgareddau actif fel rhedeg a dringo ac mae hefyd yn canu mewn côr lleol.

Stephen Murphy

Mae Stephen Murphy yn gyfrifydd siartredig ers 1987. Ar ôl 2 flynedd yn gweithio ym maes cyllid corfforaethol ar gyfer cwmni "4 mawr", gan gynnwys secondiad 9 mis i Awdurdod Datblygu Cymru, mae Stephen wedi treulio'r rhan fwyaf o'i fywyd yn y gwaith mewn amrywiol ddiwydiannau gweithgynhyrchu fel edau diwydiannol, castiau metel a lled-ddargludyddion. Mae ei yrfa wedi cynnwys profiad fel rheolwr grŵp mewn cwmni cyhoeddus meddiangar iawn, CFO o fusnes sydd megis cychwyn (a gafodd ei restru ar AIM yn ddiweddarach), ac ailstrwythuro a diosgiad cwmni preifat mawr a oedd yn wynebu heriau ariannu. Ar hyn o bryd, mae Stephen yn byw yn ei dref enedigol sef Y Barri, ac mae'n Brif Swyddog Gweithredol busnes ffowndri preifat yn y DU.

Leslie Hawkins - Llywodraethwr Staff ACT

David Reeves

Mae David Reeves wedi gweithio i gwmnïau fel Ford, Black and Decker a GEC Hotpoint a hefyd wedi rheoli tri chwmni gweithgynhyrchu. Mae David yn gyn-lywydd Clwb Rotari Bae Caerdydd, bu'n Rhiant Lywodraethwr mewn Addysg Gynradd ac Uwchradd, a Llywodraethwr yng Ngholeg Glan Hafren am bum mlynedd. Yn ddiweddar, mae David hefyd wedi cadeirio CAVC/Cyd-Bwyllgor Cyngor Caerdydd ar gyfer Ysgol Eastern High sydd newydd ei sefydlu.

Heather Ferguson

Heather Ferguson yw cynrychiolydd y Bwrdd Cymunedol sydd ar hyn o bryd yn gweithio i Age Cymru ac yn arwain nifer o brosiectau sy'n flaenllaw yn y sector. Cyn y rôl yma, roedd yn Ymgynghorydd Partneriaeth Myfyrwyr ar gyfer Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol Cymru fel rhan o brosiect Wise Cymru. Mae Wise Cymru yn gydweithrediad o sefydliadau’r sector sy'n gweithio i ddatblygu partneriaeth ystyrlon rhwng addysgwyr, undebau myfyrwyr a myfyrwyr ledled Cymru.

Mae Heather hefyd wedi gweithio yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro fel Cydlynydd Cynnwys a Chynhwysiant y Dysgwr, ac yn ystod y cyfnod hwn roedd hi'n gadeirydd sefydlu Rhwydwaith Ymarferwyr Llais y Dysgwr yng Nghymru. Bu hefyd yn Llywydd sabothol Undeb Myfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Yn ogystal â'i phrofiad o fewn y sector addysg yng Nghymru, mae Heather yn gynghorydd therapi ymddygiad gwybyddol cymwysedig. Yn ddiweddar, cwblhaodd brosiect ymchwil Meistr ym Mhrifysgol De Cymru a oedd yn canolbwyntio ar berffeithrwydd clinigol a phryder ynghylch perfformiad.

Julian Baker

Mae Julian Baker wedi gweithio mewn nifer o rolau Dysgu a Datblygu a hyfforddi uwch, yn enwedig yn fwy diweddar i bartneriaeth John Lewis. Mae ganddo angerdd ac ymrwymiad i helpu arweinwyr i ddatblygu eu harddull hyfforddi eu hunain, gan gefnogi a gweld eu llwyddiant o ddod â diwylliant hyfforddi i’w meysydd o gyfrifoldeb.

Ar ôl gweithio fel Uwch Arweinydd, mae Julian yn empathetig â'r gofynion a roddir ar arweinwyr modern. Gyda'r profiad a'r sgiliau y mae'n dod ag ef i’w berthnasoedd hyfforddi a hwyluso, mae'n gallu defnyddio nifer o ymyriadau datblygu gan gynnwys hyfforddiant 1-1, dysgu tîm, holistig a gweithredol i gefnogi datblygiad.

Mae Julian wedi gweithio mewn amrywiaeth o sectorau ac mae’n frŵd dros gefnogi pobl i fod y gorau y gallant fod; ar ôl cychwyn a dangos canlyniadau llwyddiannus mewn nifer o gymwysterau ILM, City & Guilds a Phrentisiaeth mewn amrywiaeth o gyrff Cyhoeddus a Phreifat, yn ogystal â bod yn asesydd cymwys.

Margaret Foster, OBE

Ymunodd Margaret Foster â'r GIG ym 1974 fel Hyfforddai Rheolaeth Graddedig, a bu'n gweithio mewn nifer o Awdurdodau Iechyd ac ymddiriedolaethau yn Ne Cymru am 38 mlynedd. Penodwyd Margaret yn Brif Weithredwr Ymddiriedolaeth Dwyrain Morgannwg yn 1995 a bu'n arwain y sefydliad trwy dri chyfuno nes iddi ymddeol o'i rôl fel Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Cwm Taf; darparwr gwasanaethau iechyd integredig i'r boblogaeth leol.

Ar hyn o bryd, mae Margaret yn cadeirio Partneriaeth Gwasanaethau a Rennir GIG Cymru, sy'n darparu portffolio helaeth o swyddogaethau cefn swyddfa ar gyfer GIG Cymru ar sail gydweithredol, gan gynnwys comisiynu addysg ar gyfer GIG Cymru.

Mae wedi cael nifer o rolau anweithredol ar fyrddau, gan gynnwys Sgiliau ar gyfer Iechyd, Dewisiadau Gyrfa Cymru, Prifysgol De Cymru a Chymdeithas Adeiladu'r Principality.

Silviana Rizea

Silviana Rizea yw Swyddog Sabothol Grŵp Coleg Caerdydd a'r Fro ac ar hyn o bryd mae'n astudio tuag at Gwyddoniaeth BTEC Lefel 2. Daeth Silviana i'r DU o Rwmania pan oedd yn 13 oed ac mae’n siarad 3 iaith. Mae Silviana yn arbenigwr TG, ac mae wedi defnyddio ei sgiliau i sefydlu clwb yn The Parade i helpu ei chyfoedion i ddatblygu eu sgiliau TG. Eleni, daeth Silviana yn Arweinydd Digidol Myfyrwyr ac, oherwydd y cyfle hwn, mae wedi pasio dau Arholiad Arbenigol Microsoft Office allan o dri hyd yn hyn.

Chloe Mundell - Cynrychiolydd Dysgwr ACT

Llywodraethiant

Gallwch edrych ar ein Strwythur Bwrdd a Phwyllgorau yma a'r cod ymddygiad yr ydym yn ei osod ar gyfer ein holl aelodau yma, ynghyd â'n calendr arfaethedig o gyfarfodydd.

Gallwch hefyd edrych ar ddogfennau adrodd allweddol eraill, gan gynnwys ein Hadolygiad Blynyddol, Adroddiad Blynyddol gan y Clerc i'r Gorfforaeth a chyfrifon y Coleg.