Cyflwyniad i Ysgolion Fforest

L1 Lefel 1
Rhan Amser
19 Medi 2024 — 28 Tachwedd 2024
Campws y Barri
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn wedi ei gynllunio ar gyfer athrawon, cymorthyddion dosbarth, darparwyr gofal plant ac addysgwyr sydd â diddordeb mewn hyrwyddo ysgolion Fforest, cynaliadwyedd ac addysg awyr agored a'u rhoi ar waith.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Byddwch yn astudio sut i greu ysgol fforest, meysydd datblygiad plant, theori addysgol, cadwraeth coetir a hamdden, theori therapiwtig ac arloesol yn yr awyr agored, asesiadau risg i alluogi addysg awyr agored, cyfrifoldebau cyffredin, coginio mewn pydew tân a chymorth cyntaf.

Gofynion mynediad

Dymunol – cymhwyster gofal plant, addysgu neu gefnogi addysgu a dysgu.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cod y cwrs

Cymhwyster

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl gorffen y cwrs hwn, gallwch fynd ymlaen i ddilyn:

 • Cwrs ysgol fforest Lefel 2
 • Cymhwyster gofal plant
 • Cymhwyster cefnogi addysgu a dysgu