Sgiliau ar gyfer Dilyniant yn y Coleg

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno pobl ifanc i fywyd coleg ac addysg uwch yn raddol. Mae'r cwrs wedi ei ddylunio i wella hyder, annog datblygiad personol a helpu dysgwyr i gryfhau'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer dysgu a bywyd. Gan ddilyn cwricwlwm cyfannol sy'n apelio i'r holl arddulliau dysgu, bydd gwersi yn canolbwyntio ar bynciau megis adeiladu gwydnwch, adeiladu hunanhyder a datblygu sgiliau hanfodol fel Cyfathrebu, Rhifedd a TGCh. Bydd dysgwyr hefyd yn cael y cyfle i ennill profiad mewn sawl maes galwedigaethol ar draws y coleg, er enghraifft Peirianneg, Chwaraeon, Arlwyo ac Adeiladu.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Drwy gydol y cwrs bydd dysgwyr yn cael eu hannog i gymryd perchnogaeth o'u llwybr dysgu eu hunain. Byddant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau i hybu sgiliau dysgu creadigol, annibynnol, myfyriol a gwaith tîm, gan ffurfio sylfaen o sgiliau trosglwyddadwy, gwerthfawr y gellir eu defnyddio yn eu dysgu, gwaith a bywyd.

Mae lefel uchel o gymorth ar gael i ddysgwyr ar y cwrs hwn, y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth. Byddai'r amgylchedd dysgu hamddenol a'r dull strwythuredig, sy'n canolbwyntio ar y person a ddefnyddir i ddarparu'r cwrs hwn yn gweddu i ddysgwyr sydd â diagnosis o Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth.

Pedwar diwrnod yr wythnos - 9am - 3pm.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Mae angen ichi fod wedi cael diagnosis ffurfiol o ASC neu angen am amgylchedd â lefel uchel o gymorth a strwythur. Bydd angen ichi ddod i gyfweliad anffurfiol a sefyll asesiad Coleg.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.
Fideos

Ers dechrau yn y Coleg rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd, ond rwyf hefyd wedi cael cyfle i eistedd ac astudio'n annibynnol. Byddwn yn dweud wrth fyfyriwr sydd mewn sefyllfa gyffelyb i mi pan ddechreuais yn y coleg ei bod yn iawn i fod yn ofn, peidiwch â thanbrisio eich hun, daliwch ati a chewch eich synnu o'r hyn y gallech ei wneud; cyd-dynnwch a mwynhewch.

Sean Ball
Wedi Astudio Mynediad Galwedigaethol

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Y camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ