Sgiliau ar gyfer Dilyniant yn y Coleg

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cyrsiau Sgiliau ar gyfer Dilyniant ar gyfer pobl ifanc sydd angen cyflwyniad mwy graddol i addysg bellach.  Mae'r cyrsiau hyn yn cynnig amserlen symlach, gyda llai o symud o amgylch campysau'r coleg, dosbarthiadau llai a lle yn y cwricwlwm i fynd i'r afael â rhwystrau personol i ddilyniant.  Gall y cyrsiau hyn fod yn gam tuag at astudio pellach yn y coleg, yn ogystal â chyflogaeth â chymorth neu gyflogaeth annibynnol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Drwy gydol y flwyddyn academaidd, bydd dysgwyr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o wersi yn yr ystafell ddosbarth, prosiectau unigol a grŵp a gweithgareddau dysgu oddi ar y safle.  Mae ein hymagwedd at y cwricwlwm bob amser yn cael ei harwain gan ddysgwyr, gyda dysgwyr yn pennu cyflymder dilyniant drwy'r gweithgareddau hyn.  Nod yr holl weithgareddau dysgu yw hwyluso datblygiad sgiliau yn y meysydd canlynol.

 • Hunanasesu a dilyniant personol
 • Adeiladu gwytnwch
 • Llesiant
 • Dysgu annibynnol
 • Gweithio mewn tîm
 • Sgiliau byw'n annibynnol

Bydd disgwyl i ddysgwyr hefyd barhau i wella eu sgiliau hanfodol, gan gynnwys gweithio tuag at gymwysterau mewn Cymhwyso Rhif (AON) a Chyfathrebu (Comms).

Bydd dysgwyr yn cael cymorth i gynnal naill ai portffolios papur neu e-bortffolios, gan gofnodi eu cynnydd a'u cyflawniadau yn erbyn meini prawf asesu.  Bydd disgwyl i ddysgwyr gynhyrchu tystiolaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys gwaith ysgrifenedig, ffotograffau, clipiau fideos, bachau sain a ffeithluniau.  Bydd y portffolios hyn yn cael eu hasesu ar ôl eu cwblhau.  Bydd dysgwyr hefyd yn cael eu harsylwi yn gwneud gweithgareddau ymarferol drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio gyda dysgwyr sydd ag Awtistiaeth mewn golwg, er ein bod yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw bobl ifanc sy'n credu bod y cwricwlwm hwn yn bodloni eu dyheadau dysgu a datblygiad personol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Mae angen ichi fod wedi cael diagnosis ffurfiol o ASC neu angen am amgylchedd â lefel uchel o gymorth a strwythur. Bydd angen ichi ddod i gyfweliad anffurfiol a sefyll asesiad Coleg.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Ers dechrau yn y Coleg rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd, ond rwyf hefyd wedi cael cyfle i eistedd ac astudio'n annibynnol. Byddwn yn dweud wrth fyfyriwr sydd mewn sefyllfa gyffelyb i mi pan ddechreuais yn y coleg ei bod yn iawn i fod yn ofn, peidiwch â thanbrisio eich hun, daliwch ati a chewch eich synnu o'r hyn y gallech ei wneud; cyd-dynnwch a mwynhewch.

Sean Ball
Wedi Astudio Mynediad Galwedigaethol

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ