Ardystiad CompTIA CySA+® (PLA)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA (CySA+) yn ardystiad a gydnabyddir yn fyd eang, sy’n cadarnhau eich gallu i ddal, monitro ac ymateb i fygythiadau i ddiogelwch rhwydweithiau. Drwy ymgymryd â’r cwrs hwn, byddwch yn derbyn gwybodaeth hollbwysig am fygythiadau seiberddiogelwch, pensaernïaeth diogelwch, rheoli risgiau, ac ymateb i ddigwyddiadau.

Bydd dewis astudio o fewn y dosbarthiadau rhithwir hyn, a arweinir gan hyfforddwr, yn eich darparu gydag amgylchedd dysgu cyfoethog a throchol a fydd yn datblygu eich gwybodaeth ddamcaniaethol, a phrofiad ymarferol.

Mae’r hyfforddwyr yn arbenigwyr diwydiannol sy’n meddu ar ystod gyfoethog o brofiadau o'r byd go iawn, gan sicrhau y byddwch yn derbyn gwybodaeth ddiweddar a pherthnasol. Mae natur ryngweithiol y dosbarthiadau rhithwir yn annog cyfranogiad gweithredol, ac yn galluogi i chi dderbyn mewnwelediadau gan eich hyfforddwyr a’ch cyfoedion.
Mewn byd digidol sy’n datblygu’n gyflym, mae gofyn mawr am sgiliau seiberddiogelwch. Gydag eich ardystiad CySA+, byddwch mewn lle da i ddatblygu eich gyrfa ym maes ddeinamig seiberddiogelwch.

Bydd y cwrs 5 diwrnod hwn yn rhedeg yn rheolaidd dros ddyddiau olynol, a bydd gofyn i’n cyfranogwyr gwblhau’r cwrs o fewn 6 mis o’r dyddiad ymrestru. Bydd cynrychiolwyr yn trefnu dyddiadau dechrau’r cwrs yn uniongyrchol gyda darparwr y cwrs ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo i gael cyllid.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae maes llafur y cwrs Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA CySA+ yn gynhwysfawr, ac yn cynnwys ystod eang o destunau a chysyniadau sy’n allweddol ar gyfer unrhyw swydd Dadansoddwr Seiberddiogelwch. Wrth ymrestru ar y cwrs hwn, gallwch ddisgwyl dysgu am y canlynol:

o Dadansoddeg Diogelwch

o Rheoli Bygythiadau

o Offer Priodol

o Rheoli Hunaniaeth a Mynediad

o Cylchred Bywyd Datblygiadau Meddalwedd

o Offer Adnabod Bygythiadau

o Offer Fforensig Priodol 

o Adolygu Pensaernïaeth Diogelwch

o Dadansoddi Data Perfformiad

o Materion Diogelwch Perthnasol

o Y Broses Ymateb ar ôl Digwyddiad

o Gwendidau Rhwydweithiau a Rheoli Mynediad

Modiwl 1: Rheoli Bygythiadau a Gwendidau

Ffynhonnell deallusrwydd

Rheoli dangosyddion

Dosbarthiad bygythiadau

Gweithredwyr bygythiadau

Cylchred ddeallusrwydd

Nwyddau maleiswedd

Cymunedau dadansoddi a rhannu gwybodaeth

1.2 Mewn senario benodol, defnyddio deallusrwydd bygythiadau er mwyn cefnogi diogelwch sefydliadol.

Fframweithiau ymosod

Ymchwilio bygythiadau

Methodoleg modelu bygythiadau

Rhannu deallusrwydd bygythiadau gyda swyddogaethau cefnogol

1.3 Mewn senario benodol, cyflawni gweithgareddau rheoli gwendidau.

Adnabod Gwendidau

Dilysu

Adfer/lliniaru

Paramedrau a meini prawf ar gyfer sganio

Atalyddion adfer

1.4 Mewn senario benodol, dadansoddi allbynnau gan offer dadansoddi gwendidau sylfaenol.

Sganiwr rhaglenni gwe

Sganiwr gwendidau seilwaith

Adnoddau a Thechnegau asesu Meddalwedd

Cyfrifo

Offer asesu diwifr

Offer Asesu Seilwaith Cwmwl

1.5 Egluro’r bygythiadau a’r gwendidau sy’n gysylltiedig â thechnoleg arbenigol.

Ffôn Symudol

Y Rhyngrwyd Pethau (IoT)

Ymgorffori

System gweithredu amser real (RTOS)

System-ar-sglodyn (SoC)

Ystod giatiau sy’n rhaglenadwy yn y maes (FPGA)

Rheoli mynediad corfforol

Adeiladu systemau awtomeiddio

Cerbyd a dronau

Llif gwaith a phroses systemau awtomeiddio
System reoli ddiwydiannol

Rheolaeth oruchwyliol a chaffael ar ddata (SCADA)

1.6 Egluro’r bygythiadau a’r gwendidau sy’n gysylltiedig â gweithredu yn y cwmwl.

Modelau gwasanaeth cwmwl

Modelau cyflwyno’r cwmwl

Swyddogaeth fel gwasanaeth (FaaS)/ seilwaith di weinydd

Seilwaith fel cod (IaC)

Rhyngwynebau rhaglennu rhaglenni anniogel (API)

Rheolaeth allweddol amhriodol

Storio diamddiffyn

Cofnodi a monitro

1.7 Mewn senario benodol, gweithredu rheoliadau i liniaru ymosodiadau a gwendidau meddalwedd.

Math o ymosodiadau

Gwendidau

Modiwl 2.0: Diogelwch Meddalwedd a Systemau

2.1 Mewn senario benodol, gweithredu datrysiadau diogelwch ar gyfer rheoli seilweithiau.

Y Cwmwl yn erbyn ar y safle

Rheoli asedau

Segmentu

Saernïaeth rhwydwaith

Rheoli newid

Rhithwirio

Cynwysyddiaeth

Rheoli hunaniaeth a mynediad

Brocer diogelwch mynediad i'r cwmwl (CASB)

Pot mêl

Monitro a chofnodi

Amgryptiad

Rheoli tystysgrifau

Amddiffyniad gweithredol

2.2 Egluro’r arfer orau ynglŷn â sicrwydd meddalwedd.

Llwyfannau

Integreiddio cylchred bywyd datblygu meddalwedd (SDLC)
DevSecOps

Ddulliau asesu meddalwedd

Arfer orau codio diogel

Offer dadansoddi sefydlog

Offer dadansoddi deinamig

Dulliau ffurfiol o ddilysu meddalwedd critigol

Pensaernïaeth yn seiliedig ar wasanaeth

2.3 Egluro’r arfer orau ynglŷn â sicrwydd caledwedd.

Gwraidd ymddiriedaeth mewn caledwedd

eFuse

Rhyngwynebau cadarnwedd estynnol a chyfunol (UEFI)

Ffowndri dibynadwy

Prosesu diogel

Gwrth-ymyrraeth

Cof hunan-amgryptiol

Diweddariadau cadarnwedd dibynadwy

‘Measured boot’ a thystiolaethu

Amgryptiad bws

Modiwl 3.0: Gweithrediadau Diogelwch a Monitro

3.1 Mewn senario benodol, dadansoddi data fel rhan o weithgareddau monitro.

Hewristeg

Dadansoddi tueddiadau

Diweddbwynt

Rhwydwaith

Adolygu cofnodion

Dadansoddi effaith

Adolygiad gwybodaeth diogelwch a rheoli digwyddiadau (SIEM)

Ysgrifennu ymholiadau

Dadansoddi e-byst

3.2 Mewn senario benodol, gweithredu newidiadau ffurfweddiad i reoliadau sydd eisoes ar waith er mwyn gwella diogelwch.

Caniatâd

Rhestr ddiogel

Rhestr wrthod

Wal dân

Rheolau system atal ymyrraeth (IPS)

Atal colli data (DLP)

Adnabod ac ymateb i ddiweddbwynt (EDR)

Rheoli mynediad rhwydwaith (NAC)

Llyncdyllu

Llofnodion maleiswedd

Ynysu

Porth diogelwch

3.3. Egluro pwysigrwydd bod yn rhagweithiol wrth erlid bygythiadau

Sefydlu damcaniaeth

Proffilio gweithredwyr bygythiadau a gweithgareddau

Tactegau erlid bygythiadau

Lleihau’r arwynebedd ar gyfer ymosodiadau

Bwndelu asedau critigol

Fectorau ymosod

Deallusrwydd integredig

Gwella’r gallu i ddatgelu

3.4 Cymharu a chyferbynnu cysyniadau a thechnolegau awtomeiddio.

Trefnu llif gwaith

Sgriptio

Integreiddio rhyngwynebau rhaglennu rhaglenni (API)

Creu llofnodion maleiswedd yn awtomatig

Cyfoethogi data

Cyfuno ffrwd bygythiadau

Dysgu peirianyddol

Defnydd protocolau a safonau awtomeiddio

Integreiddiad parhaus

Darpariaeth barhaus

Modiwl 4.0: Ymateb i Ddigwyddiadau

4.1. Egluro pwysigrwydd y broses ymateb i ddigwyddiadau.

Cynllun cyfathrebu

Cydlynu ymateb gydag endidau perthnasol

Ffactorau sy’n cyfrannu at gritigolrwydd data

4.2 Mewn senario benodol, gweithredu’r weithdrefn briodol wrth ymateb i ddigwyddiad.

Paratoi

Datgelu a dadansoddi

Dileu ac adfer

Gweithgareddau ôl ddigwyddiad

4.3 Mewn digwyddiad penodol, dadansoddi dangosyddion posib ar gyfer cyfaddawdu.

Yn gysylltiedig â’r rhwydwaith

Yn gysylltiedig â’r cynhaliwr

Yn gysylltiedig â’r rhaglen

4.4 Mewn senario benodol, defnyddio technegau fforensig digidol sylfaenol.

Rhwydwaith

Diweddbwynt

Ffôn Symudol

Cwmwl

Rhithwirio

Gafael cyfreithiol

Gweithdrefnau

Hashio

Cerfio

Caffael data

Modiwl 5.0: Cydymffurfio ac Asesu

5.1 Deall pwysigrwydd diogelu a phreifatrwydd data.

Preifatrwydd yn erbyn diogelwch

Rheolaethau annhechnegol

Rheolaethau Technegol

5.2 Mewn senario benodol, gweithredu cysyniadau diogelwch er mwyn cefnogi i liniaru risgiau sefydliadol.

Dadansoddi effaith busnes

Y broses adnabod risg

Cyfrifo risg

Cyfathrebu ffactorau risg

Blaenoriaethu risgiau

Asesu systemau

Rheolaethau wedi’u dogfennu ar gyfer digolledu

Hyfforddiant ac ymarferion

Asesiad cadwyn gyflenwi

5.3. Egluro pwysigrwydd bod fframweithiau, polisïau, gweithdrefnau, a rheolaethau.

Fframweithiau

Polisïau a gweithdrefnau

Categori

Math o reolaeth

Archwiliadau ac asesiadau

Arholiadau

Manylion Arholiad CompTIA CySA+ CS0-003

o Cod Arholiad: CS0-003

o Ardystiad: Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA (CySA+)

o Hyd yr arholiad: 165 munud

o Nifer y Cwestiynau: Uchafswm o 85 cwestiwn

o Math o Gwestiynau: Amlddewis ac yn seiliedig ar berfformiad

o Marc Pasio: 750 (ar raddfa o 100-900)

o Iaith: Saesneg

o Diben yr Arholiad: Mae’r arholiad CySA+ yn ardystio fod gan yr ymgeisydd llwyddiannus y wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol er mwyn rhoi technegau adnabod bygythiadau ar waith, cyflawni dadansoddiadau data, gwerthuso’r canlyniadau er mwyn adnabod gwendidau, bygythiadau a risgiau i sefydliad, gyda’r amcan o ddiogelu ac amddiffyn rhaglenni a systemau o fewn y sefydliad.

Nodwch fod arholiadau ardystio, polisiau a gweithdrefnau CompTIA yn gallu newid, felly gwiriwch wefan swyddogol CompTIA am y wybodaeth fwyaf diweddar cyn eich arholiad.

Mae eich ymrestriad yn cynnwys labordai ymarfer.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

35 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSTY0C
L3

Cymhwyster

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA )