Cerddoriaeth

L2 Lefel 2
Llawn Amser
2 Medi 2024 — 20 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Ydych chi'n gerddor ifanc brwd sy'n awyddus i ddilyn gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth? Os felly, mae ein Diploma Lefel 2 ar gyfer Ymarferwyr Cerddoriaeth yn fan cychwyn gwych. Ar gyfer cerddorion a chynhyrchwyr sydd eisiau dod i ddeall y sector yn well, bydd y cwrs hwn yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sy’n ofynnol er mwyn llwyddo yn y diwydiant. Yn cael ei dysgu ar ein campws newydd sbon ni yng nghanol y ddinas, mae’r rhaglen hon yn cynnig blas i’r dysgwyr ar Berfformio Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth, gan roi sylw i unedau amrywiol yn ein cyfleusterau modern. Gall y myfyrwyr ddisgwyl dysgu gwybodaeth a datblygu sgiliau mewn nifer o feysydd allweddol, gan gynnwys y canlynol:

 • Recordio mewn Stiwdio
 • Cynllunio a Hyrwyddo Digwyddiadau
 • Perfformiadau Byw
 • Cyfansoddi Cerddoriaeth

Er bod y cwrs yn un llawn amser, dim ond am 2 ddiwrnod yr wythnos mae disgwyl i’r myfyrwyr fod i mewn yn y coleg. Ar hyn o bryd mae’r amserlen wedi’i rhannu dros ddyddiau Mawrth ac Iau, mae’r rhaglen yn cael ei gweld yn aml fel gofyniad ar gyfer y cyrsiau BTEC Lefel 3 sydd ar gael ar hyn o bryd ac mae’n rhoi’r wybodaeth mae’r myfyrwyr ei hangen er mwyn gwneud penderfyniad doeth am eu cam nesaf. Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio un o’r cyrsiau canlynol:

 • BTEC Lefel 3 Cerddoriaeth Boblogaidd
 • BTEC Lefel 3 Technoleg Cerddoriaeth

Beth fyddwch yn ei astudio?

Astudio Offerynnau a Pherfformiadau Cerddorol Byw

Mae’r unedau hyn yn canolbwyntio ar berfformiadau byw a datblygiad offerynnol – bydd y myfyrwyr yn gweithio tuag at nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn academaidd. Gallai hyn gynnwys perfformiadau unigol a/neu berfformio fel rhan o fand/grŵp. Bydd y dysgwyr yn cael cyfle hefyd i’w datblygu eu hunain ar eu hofferyn(nau) unigol.

Defnyddio Allweddell gyda DAW a Chyfansoddi Cerddoriaeth

Mae’r unedau hyn yn canolbwyntio ar fyfyrwyr yn datblygu eu sgiliau gydag Offerynnau Rhithiol. Gan ddefnyddio Gorsafoedd Gwaith Sain Digidol unigol fel Cubase, bydd y disgyblion yn dysgu’r sgiliau a’r technegau gofynnol i greu a chyfansoddi eu cerddoriaeth eu hunain.

Recordio Digidol, Cynhyrchu a Recordio Sain Byw

Mae’r unedau hyn mewn Stiwdio Recordio. Bydd y myfyrwyr yn dysgu’r technegau cysylltiedig â recordio’n broffesiynol eu hunain mewn stiwdio a recordiadau byw. Gan ddefnyddio ein cyfleusterau recordio cwbl fodern, byddant yn astudio nifer o unedau ymarferol, yn dysgu am ddewis microffonau, technegau ac offer recordio pwysig arall.

Trefnu, marchnata a hybu Digwyddiad Cerddoriaeth

Mae’n hanfodol bod myfyrwyr yn dysgu gwybodaeth am sut i drefnu a hybu Digwyddiad Cerddorol. Byddant yn trefnu eu digwyddiadau eu hunain drwy gydol y flwyddyn gan edrych ar dechnegau marchnata a hyrwyddo a’r holl elfennau cynllunio sy’n gysylltiedig â chynnal digwyddiad llwyddiannus.

Gofynion mynediad

4 TGAU Graddau A* i D gan gynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg neu gymhwyster Lefel 1 yn y maes hwn. Rhaid i chi ddod i gyfweliad. Rhaid i chi ailsefyll TGAU Saesneg Iaith neu Fathemateg os Gradd D neu is. Hefyd bydd disgwyl i fyfyrwyr Cerddoriaeth wneud clyweliad.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus gan gynnwys asesiadau ymarferol ac ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC2F02
L2

Cymhwyster

RSL Diploma Lefel 2 ar gyfer Ymarferwyr Cerdd

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Mwynheais y cwrs yn fawr, rwyf wedi cael bod yn greadigol a gweithio gydag artistiaid eraill. Mae wedi fy ngwneud yn hapus iawn!”

Matthew Williams
Myfyriwr Cerdd Lefel 3

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

£5.2 billion

Mae’r diwydiant cerddoriaeth yn werth £5.2 biliwn i economi’r DU ac mae ganddo weithlu o 190,000 (UK Music 2019).

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gallwch symud ymlaen i astudio un ai ein cwrs BTEC Cerdd neu gwrs BTEC Cerdd (Cynhyrchu). Mae'r cyrsiau hyn yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau fydd yn datblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth o'r sector, ac yn eich paratoi chi ar gyfer y math o waith y byddwch yn ei gael mewn maes cerdd.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE