Mathemateg - TGAU

L2 Lefel 2
Rhan Amser
1 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws y Barri
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae dosbarthiadau nos TGAU Mathemateg Canolradd (17.45 tan 20.45) ar gael ar unrhyw un o'r dyddiau canlynol: Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher neu ddydd Iau. Neu amrywiol adegau o'r dydd ar gyfer myfyrwyr llawn amser.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae hwn yn gwrs un flwyddyn ac yn cwmpasu pedwar prif faes mathemateg: algebra, geometreg a thebygolrwydd; rhifau; mesur ac ystadegau.

Mae’r TGAU yn un o ddau TGAU seiliedig ar fathemateg (y llall yw TGAU Mathemateg-Rhifedd) a gellir ei astudio gyda neu heb TGAU Mathemateg-Rhifedd. Mae gan y TGAU Mathemateg holl gynnwys TGAU Mathemateg-Rhifedd gyda chynnwys atodol ym meysydd algebra, geometreg a thebygolrwydd.

Dylai myfyrwyr llawn amser astudio’r pwnc hwn ar y cyd â thri neu bedwar pwnc arall yn rhan o’r rhaglen TGAU neu gwrs astudio llawn amser arall.

Mae yna ddau arholiad ym Mehefin, un gyda chyfrifiannell ac un heb.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £35.00

Ffi Cwrs: £375.00

Addysgu ac Asesu

  • Dau arholiad ysgrifenedig

Gofynion mynediad

Tystiolaeth o TGAU Mathemateg Gradd D neu Sgiliau Hanfodol - Defnydd o Rifau Lefel 2. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda Thiwtor y Cwrs.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GCCR2E03
L2

Cymhwyster

CBAC TGAU Lefel 1/ Lefel 2 mewn Mathemateg

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ