HND mewn Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng

L5 Lefel 5
Llawn Amser
12 Medi 2022 — 17 Mai 2024
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd y cwrs HND Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng yn rhoi sail ymarferol ac academaidd cryf i chi ynglŷn â sut mae'r gwasanaethau Cyhoeddus, Argyfwng a'r Arfog yn cael eu gweithredu, eu trefnu a'u rheoli. Cewch gyfle i gwblhau profiadau gwaith, neu weithio ar brosiectau gyda Sefydliadau Cyhoeddus. Yn ogystal â chyfoethogi eich astudiaethau, bydd hyn hefyd yn rhoi profiad bywyd go iawn gwerthfawr i chi yn y gweithle a'ch helpu chi i baratoi ar gyfer eich gyrfa.

Darperir y cwrs ar ddau safle, sef campws Y Barri a Champws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd.

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – SP01, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - B, Enw Campws – Campws y Barri
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCA

Beth fyddwch yn ei astudio?

Er mwyn sicrhau bod gennych ddealltwriaeth dda o sut mae Gwasanaethau Cyhoeddus a Brys yn gweithio, byddwch yn astudio modiwlau craidd mewn 'cynllunio a gweithrediadau' yn y flwyddyn gyntaf ac yna 'Argyfyngau, Trychinebau a Thrafnidiaeth' yn yr ail flwyddyn. Ymhlith y modiwlau eraill y byddwch yn eu hastudio mae:

Modiwlau Craidd Blwyddyn Un:

 • Cynllunio a Gweithredu
 • Trefn ac Ymddygiad yn y Sector Cyhoeddus
 • Archwilio Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Materion Cyhoeddus

Modiwlau Craidd Blwyddyn Dau:  

 • Profiad Gwaith a Pholisi Cymdeithasol
 • Argyfyngau, Trychinebau a Thrafnidiaeth
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Prosiect Gwasanaethau Cyhoeddus 
 • Cyfraith Gwasanaethau Cyhoeddus

Yn ystod y cwrs byddwch yn cael y cyfle i ennill amrywiaeth o gymwysterau ychwanegol yn cynnwys Cymorth Cyntaf a chymwysterau Diffibrilio. Mae'r holl ddarlithwyr yn, neu wedi bod yn aelodau o'r Gwasanaethau Cyhoeddus. Yn ystod y cwrs byddwch yn cael cyfle i ennill cymwysterau Gwobr Dug Caeredin ochr yn ochr â chymhwyster Cymorth Cyntaf a Diffibrilio. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael eu hannog i wirfoddoli gyda Chadetiaid y Fyddin. Gall y rhai hynny sy'n dewis gwneud hynny ennill y cymhwyster Paratoi i Addysgu yn y Sector Dysgu Gydol Oes yn ogystal â chymhwyster (Lefel 3) y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Cit/Deunyddiau : £250.00

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gofynion mynediad

48 pwynt tariff UCAS o 2 gwrs Safon Uwch perthnasol neu Ddiploma Estynedig BTEC. Ar gyfer ymgeiswyr sy'n ymgymryd â'r Diploma Cenedlaethol, bydd cymwysterau, profiadau a chyflawniadau eraill yn cael eu hystyried. Ar gyfer mynediad ansafonol, cyfweliad llwyddiannus yn dangos ymrwymiad i astudio, potensial academaidd a thystiolaeth o astudiaeth neu gyflogaeth ddiweddar. Ystyrir ceisiadau i'r cwrs yn unigol. Gall cyfweliad llwyddiannus hefyd fod yn ofyniad i sicrhau lle ar y cwrs.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

12 Medi 2022

Dyddiad gorffen

17 Mai 2024

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PSHE5F01
L5

Cymhwyster

HND in Public and Emergency Services

Mwy

Dysgu Dwyieithog
Newyddion
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio cyrsiau mewn prifysgol, a bydd eraill yn mynd yn syth i fyd gwaith.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ