HND mewn Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng

L5 Lefel 5
Llawn Amser
11 Medi 2023 — 16 Mai 2025
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd y cwrs HND Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng yn rhoi sail ymarferol ac academaidd cryf i chi ynglŷn â sut mae'r gwasanaethau Cyhoeddus, Argyfwng a'r Arfog yn cael eu gweithredu, eu trefnu a'u rheoli. Cewch gyfle i gwblhau profiadau gwaith, neu weithio ar brosiectau gyda Sefydliadau Cyhoeddus. Yn ogystal â chyfoethogi eich astudiaethau, bydd hyn hefyd yn rhoi profiad bywyd go iawn gwerthfawr i chi yn y gweithle a'ch helpu chi i baratoi ar gyfer eich gyrfa.

Darperir y cwrs ar ddau safle, sef campws Y Barri a Champws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd.

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – SP01, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - B, Enw Campws – Campws y Barri
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCA

Beth fyddwch yn ei astudio?

Er mwyn sicrhau bod gennych ddealltwriaeth dda o sut mae Gwasanaethau Cyhoeddus a Brys yn gweithio, byddwch yn astudio modiwlau craidd mewn 'cynllunio a gweithrediadau' yn y flwyddyn gyntaf ac yna 'Argyfyngau, Trychinebau a Thrafnidiaeth' yn yr ail flwyddyn. Ymhlith y modiwlau eraill y byddwch yn eu hastudio mae:

Modiwlau Craidd Blwyddyn Un:

 • Cynllunio a Gweithredu
 • Trefn ac Ymddygiad yn y Sector Cyhoeddus
 • Archwilio Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Materion Cyhoeddus

Modiwlau Craidd Blwyddyn Dau:  

 • Profiad Gwaith a Pholisi Cymdeithasol
 • Argyfyngau, Trychinebau a Thrafnidiaeth
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Prosiect Gwasanaethau Cyhoeddus 
 • Cyfraith Gwasanaethau Cyhoeddus

Yn ystod y cwrs byddwch yn cael y cyfle i ennill amrywiaeth o gymwysterau ychwanegol yn cynnwys Cymorth Cyntaf a chymwysterau Diffibrilio. Mae'r holl ddarlithwyr yn, neu wedi bod yn aelodau o'r Gwasanaethau Cyhoeddus. Yn ystod y cwrs byddwch yn cael cyfle i ennill cymwysterau Gwobr Dug Caeredin ochr yn ochr â chymhwyster Cymorth Cyntaf a Diffibrilio. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael eu hannog i wirfoddoli gyda Chadetiaid y Fyddin. Gall y rhai hynny sy'n dewis gwneud hynny ennill y cymhwyster Paratoi i Addysgu yn y Sector Dysgu Gydol Oes yn ogystal â chymhwyster (Lefel 3) y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Cit/Deunyddiau : £250.00

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gofynion mynediad

48 pwynt tariff UCAS o 2 gwrs Safon Uwch perthnasol neu Ddiploma Estynedig BTEC. Ar gyfer ymgeiswyr sy'n ymgymryd â'r Diploma Cenedlaethol, bydd cymwysterau, profiadau a chyflawniadau eraill yn cael eu hystyried. Ar gyfer mynediad ansafonol, cyfweliad llwyddiannus yn dangos ymrwymiad i astudio, potensial academaidd a thystiolaeth o astudiaeth neu gyflogaeth ddiweddar. Ystyrir ceisiadau i'r cwrs yn unigol. Gall cyfweliad llwyddiannus hefyd fod yn ofyniad i sicrhau lle ar y cwrs.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

11 Medi 2023

Dyddiad gorffen

16 Mai 2025

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PSHE5F01
L5

Cymhwyster

HND in Public and Emergency Services

Mwy

Newyddion
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae’r cwrs hwn wedi cynnig cyfleoedd gwych i mi ac mae wir wedi fy helpu i ddatblygu fy sgiliau.

Bethan Thomas
Cyn-fyfyriwr HND mewn Gwasanaethau Cyhoeddus a Brys

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio cyrsiau mewn prifysgol, a bydd eraill yn mynd yn syth i fyd gwaith.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ