Gradd Sylfaen mewn Hyfforddi a Dadansoddi Cymhwysol mewn Perfformiad Pêl-droed

L5 Lefel 5
Llawn Amser
11 Medi 2023 — 13 Mehefin 2025
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Nod y rhaglen FdSc Hyfforddi a Dadansoddi Perfformiad Pêl-droed Cymhwysol yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o'r rhyngweithio deinamig a chymhleth sy'n bodoli o fewn yr amgylcheddau hyfforddi, dadansoddi perfformiad a chryfder a chyflyru. Bydd y rhaglen yn rhoi ymwybyddiaeth graff i fyfyrwyr o sut y gall theori o ystod o feysydd lywio a chael ei lywio gan ymarfer er mwyn datblygu galluoedd datrys problemau mewn modd beirniadol ac arloesol. Yn bwysig iawn mae'r rhaglen Hyfforddi a Dadansoddi Cymhwysol o Berfformiad Pêl-droed yn gosod y berthynas hyfforddwr-athletwr fel perthynas addysgol ac felly mae'r cwrs hwn yn gosod lefel uchel o arwyddocâd ar rôl addysgeg yr hyfforddwr. Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan yn gyson mewn sesiynau ymarferol trwy gydol eu dwy flynedd i archwilio eu rôl, eu dealltwriaeth o'u hunain a sut maen nhw'n addysgu ac yn cyfathrebu ag athletwyr.  

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – SP03, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - C, Enw Campws – Campws Chwaraeon Rhyngwladol
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cwrs yn ymdrin â:

Blwyddyn 1- Lefel 4

 • Ymchwil ac Ysgoloriaeth
 • Addysgeg Pêl-droed Cymhwysol
 • Dadansoddi Perfformiad mewn Pêl-droed
 • Dysgu Athletwyr mewn Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon
 • Cyflwyno Hyfforddi ac Addysgu fel Gweithgareddau Cymdeithasol a Pherthnasol
 • Sylfeini Cryfder a Chyflyru 

Blwyddyn 2 - Lefel 5

 • Dylunio ac Ymarfer Ymchwil 
 • Addysgeg Pêl-droed Cymhwysol
 • Lleoliad Proffesiynol mewn Pêl-droed
 • Dadansoddi Perfformiad Pêl-droed a Rôl y Dadansoddwr
 • Deall Arferion Hyfforddi Pêl-droed
 • Cryfder a Chyflyru    

Ar ôl cwblhau'r radd sylfaen yn llwyddiannus mae'n bosib symud ymlaen i;

 • Gyflogaeth
 • Prifysgol Fetropolitan Caerdydd er mwyn cael mynediad i'r drydedd flwyddyn gradd anrhydedd tair blynedd fel;
  • BSc Hyfforddi Chwaraeon
 • BSc Dadansoddiad Perfformiad Chwaraeon

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Cit/Deunyddiau : £100.00

Gofynion mynediad

48 pwynt tariff UCAS o naill ai ddau Lefel A (1 mewn maes pwnc perthnasol) neu Ddiploma BTEC Lefel 3 Cenedlaethol neu Ddiploma Estynedig mewn pwnc priodol. Efallai y derbynnir cymwysterau lefel 3 eraill. Efallai caiff myfyrwyr gyda phrofiad gwaith perthnasol eu heithrio rhag gofynion mynediad cyffredin. Mae'n rhaid i holl fyfyrwyr fod yn gymwys mewn iaith Saesneg at safon gyfwerth ag o leiaf gradd 4 (neu C) mewn TGAU Saesneg. IELTS 5.5

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

11 Medi 2023

Dyddiad gorffen

13 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SPHE5F05
L5

Cymhwyster

FdSc in Football

Mwy...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Roeddwn i wedi bod gyda’r Coleg o’r blaen ond roedd hyn yn hollol wahanol a llawn cystal os nad gwell. Rwyf wedi dysgu llawer o’r modiwlau ac mae’r darlithwyr wedi bod yn gymorth gwirioneddol - buaswn yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwaraeon. Rwy’n mynd i barhau hyd fy nhrydedd flwyddyn a chael fy ngradd. Ar un adeg fuaswn i erioed wedi meddwl y buaswn i mewn sefyllfa lle roeddwn yn graddio ond dyma fi.

Duke Durham
Hyfforddi a Pherfformiad Chwaraeon Graddedig
Dysgu Dwyieithog
Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

1.6%

Wedi’i ragweld tan 2025.

Ar ôl cwblhau'r radd sylfaen yn llwyddiannus mae'n bosib symud ymlaen i;

 • Gyflogaeth
 • Prifysgol Fetropolitan Caerdydd er mwyn cael mynediad i'r drydedd flwyddyn gradd anrhydedd tair blynedd fel;
  • BSc Hyfforddi Chwaraeon
 • BSc Dadansoddiad Perfformiad Chwaraeon

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ