Gradd Sylfaen mewn Seicoleg

L5 Lefel 5
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2022
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrss

Mae seicoleg yn wyddoniaeth byd real, cyffrous sy’n rhoi gwybodaeth unigryw am sut rydyn ni fel pobl yn ymddwyn. Ar gampws y Barri ar Heol Colcot, y Radd Sylfaen yma mewn Seicoleg yw’r unig un o’i bath yn y rhanbarth ac mae’n cyfuno astudiaethau academaidd gyda lleoliadau gwaith er mwyn tynnu sylw at y gwahanol yrfaoedd sydd ar gael. Gan astudio yn ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau penodol y coleg, mae’r rhaglen hon yn gyfle i ddisgyblion roi cynnig ar offer arbenigol a meddalwedd wyddonol drwy gyfrwng sesiynau gwadd ar Gampws Pontypridd Prifysgol De Cymru. Mae llawer o swyddi heddiw’n rhoi seicoleg ar waith, o reolaeth ac adnoddau dynol i reoli llawr ffatri neu redeg busnes, gyda’r diwydiant yn cynnig cyfleoedd cyffrous amrywiol i unigolion.

Mae cwblhau’r flwyddyn gyntaf yn arwain at Dystysgrif Addysg Uwch, mae cwblhau'r ddwy flynedd yn golygu bod myfyrwyr yn gymwys i symud ymlaen at radd lawn gan ymuno ag ail flwyddyn y cwrs BSc Seicoleg ym Mhrifysgol De Cymru. 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yma’n eich dysgu chi am wahanol ddulliau seicolegol, yn eich helpu chi i ddatblygu sgiliau ar gyfer ymchwilio i faterion seicolegol, a byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio theori drwy baratoi ar gyfer modiwl gwaith. Mae’r modiwlau eraill yn cynnwys: Dulliau Theori mewn Seicoleg, Datblygiad Gwybyddol, Seicoleg Datblygu, Seicoleg Annodweddiadol, Seicoleg Fiolegol, Seicoleg Gymdeithasol a Dulliau Ymchwil.              

Un thema allweddol yn y rhaglen hon yw paratoi ar gyfer byd gwaith, sy’n cynnwys darlithoedd gwadd, astudiaethau achos ac efelychu dosbarthiadau, yn ychwanegol at ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a gweithdai ym mlwyddyn 2. Hefyd mae’r myfyrwyr yn cwblhau 70 awr ar leoliad mewn meysydd cysylltiedig â seicoleg sy’n helpu i roi theori ar waith ac ehangu eich dealltwriaeth o lwybrau gyrfaol cysylltiedig. Bydd yr asesu drwy draethodau, gwaith grŵp, prosiectau ymchwil, cyflwyniadau a phortffolios.

Sylwer: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai drwy UCAS neu’n uniongyrchol gyda’r Coleg.

Os ydych yn gwneud cais drwy UCAS defnyddiwch y manylion canlynol:

Cod y Cwrs - C801, Cod y Brifysgol - W01, Cod y Campws - F – Coleg Caerdydd a’r Fro (Caerdydd).

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd : £45.04

Gofynion mynediad

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn unigol. Nodir isod y gofynion mynediad nodweddiadol, ond os nad ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, yna bydd eich profiad gwaith a’ch profiad bywyd yn cael eu hystyried. Mae cyfuniad o’r cymwysterau isod yn dderbyniol, ac efallai y bydd cymwysterau eraill na chânt eu rhestru hefyd yn dderbyniol fesul achos. Cynnig Safon Uwch nodweddiadol – DD Cynnig BTEC nodweddiadol – proffil Lefel 3 BTEC perthnasol o Deilyngdod/Pasio neu Basio/Pasio/Pasio. Cynnig Bagloriaeth – Gradd C, a DE Safon Uwch. Cynnig Mynediad at Addysg Uwch nodweddiadol – Pasio Diploma gyda 60 credyd i gyd yn cynnwys 45 credyd lefel 3 (pasio pob un). Hefyd, pasio TGAU mewn tri phwnc gyda gradd C neu uwch yn cynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Efallai hefyd y bydd yn ofynnol mynd trwy gyfweliad llwyddiannus er mwyn cael mynd ar y cwrs.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

13 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GEHE5F02
L5

Cymhwyster

USW Foundation Degree in Psychology

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ