Cyfrifiadura gyda Datblygu Gemau a Chodio

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Cyfrifiadura gyda Datblygu Gemau a Chodio yn Ddiploma Estynedig Lefel 3 BTEC dwy flynedd mewn Cyfrifiadura ac mae'n cyfateb i dri chymhwyster Safon Uwch. Bydd myfyrwyr sy'n ennill y cymhwyster hwn naill ai'n mynd ymlaen i astudio cymhwyster cyfrifiadura neu gymhwyster sy'n gysylltiedig ag IT yn y Brifysgol neu i gael gwaith. Mae gan y cwrs hwn bwyslais ar ddatblygu gemau a chodio. 
Mae hwn yn faes twf ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth wrth i nifer y dyfeisiau TG barhau i dyfu, mae'r galw am staff sy'n gallu eu codio yn cynyddu. Cewch gyfle i ddysgu sawl iaith raglennu a byddwch yn dysgu datblygu gemau a chymwysiadau symudol.  Byddwch hefyd yn dysgu sgiliau sy'n amrywio o adnabod a disodli cydrannau sylfaenol cyfrifiadur i gysylltu rhwydwaith o gyfrifiaduron o fewn cwmni.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn y Diploma Estynedig hwn mewn Cyfrifiadura byddwch yn astudio unedau gan gynnwys:

Blwyddyn 1

 • Egwyddorion Cyfrifiadureg – rhaglennu
 • Datblygu Gemau Cyfrifiadur
 • Diogelwch ac Amgryptiad Systemau TG
 • Datblygu Apiau Symudol

Blwyddyn 2

 • Prosiect Dylunio a Datblygu Meddalwedd
 • Rhwydweithio Cyfrifiadurol
 • Cynllunio a Rheoli Prosiectau Cyfrifiadura
 • Dadansoddi a Dylunio Systemau

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg (neu gyfatebol). Bydd rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol fod â sgôr IELTS o 6.5 neu uwch.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd o dan 18
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i fod yn gynhwysol ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac o drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb roi hysbysiad ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg llwytho i fyny neu argraffu
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal y cyrsiau
 • Sylwch, os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Roeddwn wedi arfer gymaint gyda’r strwythur rydych yn cael yn yr ysgol ac yn barod am newid. Roedd yn ddechrau newydd i mi. Mae’n braf cael gwneud rhywbeth gwahanol, hyd yn oed os ydych ofn. Mae rhai pobl o’r farn nad yw gwneud BTEC mor ddefnyddiol â chyrsiau Safon Uwch, ond mewn gwirionedd rwy’n mwynhau gwneud gwaith cwrs yn unig a pheidio â gwneud arholiadau gan fy mod yn ei chael hi’n haws gwneud gwaith cwrs ond rwy’n dal i allu bod yn gymwys ar gyfer y Brifysgol. Rwyf wedi mwynhau’r addysgu hefyd - mae’r tiwtoriaid yn eich trin fel oedolion. Mae Campws Canol y Ddinas yn adeilad llachar a lliwgar sy’n creu amgylchedd braf i weithio ynddo. 

Emily Williams
Astudio Cyfrifiadura gyda Seiberddiogelwch - Blwyddyn 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ