Iaith Saesneg - TGAU

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae dosbarthiadau nos TGAU Saesneg Iaith (17.45 tan 20.45) ar gael ar unrhyw un o'r dyddiau canlynol: Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau. 

Byddwch yn defnyddio a gwella pedair sgil iaith Darllen, Ysgrifennu, Siarad a Gwrando. Byddwch yn darllen, trafod ac ysgrifennu am nifer o wahanol fathau o ysgrifennu: bydd rhai yn ffuglen (straeon a dyfyniadau o nofelau), rhai yn ffeithiol (erthyglau, pamffledi, hysbysebion a dyfyniadau o fywgraffiadau ac ysgrifennu ffeithiol), a byddwch yn ymarfer gwahanol fathau o ysgrifennu eich hun.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Gwaith Llafar: Bydd eich tiwtor yn gweithio gyda chi i ddatblygu eich sgiliau siarad a gwrando trwy gydol y cwrs, mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol. Bydd gofyn i chi wneud cyflwyniad neu sgwrs ac i gymryd rhan mewn trafodaethau grŵp.

Darllen ac ysgrifennu: Yn ystod y cwrs, bydd disgwyl i chi ddarllen ac ysgrifennu ar ben eich hun i baratoi ar gyfer gwaith yn eich dosbarth. Byddwch yn derbyn eich gallu i weithio ar gyfer amrywiaeth o ddibenion a chynulleidfaoedd.

Beth am Ramadeg, Sillafu ac Atalnodi? Mae hanner y marciau a ddyrannir ar gyfer strwythur brawddegau, sillafu, gramadeg ac atalnodi, felly byddwch yn gweithio tuag at wella’r rhain. Bydd eich tiwtor yn eich helpu er mwyn i chi allu defnyddio’r gefnogaeth sydd ar gael yn y Canolfannau Dysgu a Sgiliau galw i mewn.

Fe osodir gwaith cartref yn rheolaidd.

Asesir trwy gyfuniad o asesiadau ac arholiadau rheoledig. Yn ystod y cwrs byddwch yn adeiladu ffeil o ddau ddarn o waith cwrs ysgrifenedig sylweddol ac o leiaf ddau asesiad llafar. Mae pob un o’r elfennau hyn yn werth 20% o’r marc terfynol, sy'n rhoi cyfanswm o 40%. Mae’r ddau arholiad ar ddiwedd y cwrs yn werth 30% yr un.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £35.00

Ffi Cwrs: £180.00

Gofynion mynediad

Tystiolaeth o Saesneg TGAU gradd D neu Sgiliau Hanfodol - Cyfathrebiadau Lefel 2. Ddim yn gallu gwneud cais os yn ychwanegol at gwrs llawn amser.

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ