Sgiliau digidol ar gyfer Bŵtcamp Busnes

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Lleoliad Cymunedol

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r rhaglen Sgiliau Digidol ar gyfer Busnes wedi’i datblygu i roi’r wybodaeth a’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar ddysgwyr i lwyddo yn y sector cyflogaeth ddigidol.

Wedi'i gyflwyno gan Tramshed Tech a'r Big Learning Company, mae'r cwrs hwn yn cwmpasu ystod amrywiol o fodiwlau i roi'r offer sydd eu hangen arnoch i ddeall hanfodion y sector hwn. Bydd sgiliau fel Rheoli Prosiectau a Phrosesau Digidol hefyd yn cael eu harchwilio i’ch helpu i ddeall sut y gellir rhoi’r wybodaeth Ddigidol hon ar waith yn y gweithle. Ochr yn ochr â hyn, cewch gyfle i fynychu gweithdai cyflogadwyedd, sgiliau cyfweld a rhwydweithio i annog cyflogaeth neu ddyrchafiad ar ôl cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae’r bŵtcamp hwn wedi cael ei ddylunio i gynnig y ddamcaniaeth wrth wraidd technolegau digidol a sut y cânt eu cymhwyso’n ymarferol yn y gweithle. Astudir y pynciau canlynol:


 • AI yn y Byd Modern: Deall AI a Dysgu Peiriant; Adeiladu Model Dysgu Peiriannau; Goblygiadau AI; Defnyddio ChatGPT


 • Prosesau Digidol: Hanfodion Rheoli Prosiectau; Awtomeiddio Dylunio Proses a Rheoli Llif Gwaith; Gweithredu Prosesau Digidol; Cyfathrebu a Chydweithio Digidol; Cyflwyniadau Ar-lein; Cau ac Adolygu Prosiect


 • Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata: Hanfodion Marchnata Digidol; Marchnata Effeithiol; Strategaeth Marchnata Digidol; Ymgysylltu, Addysgu neu Ysbrydoli Eich Cynulleidfa; Defnyddio Dadansoddeg


 • Creu Cynnwys Digidol Ymgysylltiol: Egwyddorion Dylunio; Cyfathrebu Gweledol; Deall eich Cynulleidfa; Deall UK Creu Taith Defnyddiwr


 • Cyflwyniad i Seiberddiogelwch: Y Mewn a’r Tu Allan i Seiberddiogelwch; Sut i Abnabod Ymosodiadau Seiber; Diogelu eich Rhwydwaith; Arferion gorau


 • Offer ar gyfer Casglu Data a Delweddu: GDPR; Prosesu Data Personol; Casglu Data Cyfreithlon; Cyflwyno Data; Prosesu gyda Microsoft Excel; Delweddu Data; Dehongli Data gydag AI

 

Addysgir y modiwlau ochr yn ochr â’r gweithdai ar reoli prosiect a rhwydweithio, gyda chlinigau sgiliau ac adolygiadau cyfoedion rheolaidd. Yn ogystal â hyn, byddwch yn cael mynediad at siaradwyr gwadd o’r diwydiant, yn ogystal â sesiynau mentora un i un i ddarparu canllawiau cyflogadwyedd. 
Hyfforddiant ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb. Nid oes asesiad ffurfiol nac arholiad.

Gofynion mynediad

Nid oes gan y Bŵt-camp hwn unrhyw ofynion mynediad ffurfiol a bydd yr ymgeiswyr yn cael eu dewis ar sail teilyngdod ar ôl mynd trwy broses sgrinio cyn-gofrestru gyda’r darparwr. Er nad oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, byddai profiad mewn cofnodi data, y cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu ac ymchwil ar y we, a phrosesu gwybodaeth yn ddiogel, yn fuddiol. Lluniwyd y cwrs hwn yn arbennig gyda’r unigolion canlynol mewn golwg: - Gweithwyr proffesiynol ar ddechrau neu ar ganol eu gyrfaoedd sy’n awyddus i uwchsgilio – Graddedigion diweddar – Gweithwyr proffesiynol marchnata a chyfathrebu – Rheolwyr prosiectau – Gweithwyr proffesiynol dylunio creadigol. Rhaid i’r ymgeiswyr fod yn 18+ oed a rhaid iddynt fyw neu weithio ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro Morgannwg. Ni ddylai’r ymgeiswyr fod mewn addysg amser llawn. Bydd angen i’r dysgwyr lenwi holiadur byr a lunnir gan y Big Learning Company, er mwyn helpu i wneud penderfyniadau. Bydd yr holiadur hwn yn cael ei anfon atoch ar ôl ichi lwyddo i fodloni meini prawf cyllido’r prosiect hwn.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Lleoliad Cymunedol
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GPEXDBP01
L3

Cymhwyster

Digital Skills for Business Bootcamp

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

28%

Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd glwstwr digidol llewyrchus gyda rhagamcanion o 6,000 o swyddi ychwanegol erbyn 2025, sy’n gyfanswm twf o 28% (EMSI 2019).

Mae’r Bŵtcamp Digidol wedi cael ei ddylunio i fynd i’r afael â gofynion penodol y farchnad swyddi Cymreig. Bydd dysgwyr yn dysgu sgiliau digidol allweddol, ac yn dysgu sut i fod ar flaen y gad drwy hyfforddiant sgiliau. Mae hyn yn golygu y bydd dysgwyr yn gadael y Bŵtcamp gyda gwybodaeth ddamcaniaethol, yn ogystal â sgiliau ymarferol sy’n berthnasol yn lleol.