Llwybr Carlam Safon Uwch mewn gofal Plant

L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2024 — 20 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae cyrsiau TAG Safon Uwch CBAC mewn Gofal Plant yn rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau trylwyr a manwl i fyfyrwyr sy'n ymwneud â datblygiad a gofal unigolion drwy gydol eu hoes, o'u cenhedlu hyd nes y byddant yn oedolion hŷn. Mae dysgwyr yn cael y cyfle i ddatblygu eu dealltwriaeth o ddylanwadau ar dwf, datblygiad, ymddygiad a lles dynol. Byddant hefyd yn ennill dealltwriaeth fanwl o anghenion cymdeithasol, corfforol, emosiynol a diwylliannol pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, ac yn cydnabod bod gan bob unigolyn gyfuniad unigryw o alluoedd ac anghenion. Bydd dysgwyr yn ennill dealltwriaeth drylwyr o sut mae darparu gwasanaethau yng Nghymru yn cefnogi datblygiad a llesiant unigolion, i allu gwneud penderfyniadau gwybodus nawr ac yn ddiweddarach mewn bywyd.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae’r cwrs Gofal Plant Safon Uwch yn cynnwys nifer o fodiwlau gwahanol yn cynnwys:

  • Hyrwyddo Iechyd a Lles Cefnogi iechyd
  • lles a gwydnwch yng Nghymru Safbwyntiau damcaniaethol ar ddatblygiad ac ymddygiad
  • Cefnogi datblygu a chynnal iechyd a lles

Gofynion mynediad

Hanfodol: 5 TGAU A* i C. C mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg Iaith, C mewn Mathemateg (rhifedd heb ei dderbyn, fodd bynnag gellir derbyn cymhwyster AON lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cymru yn lle mathemateg)

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CRCC3F03
L3

Cymhwyster

WJEC Level 3 Advanced GCE in Health and Social Care, and Childcare

Mae’r coleg wedi rhoi i mi’r sgiliau i wella fy ngwybodaeth drwy ddosbarthiadau a phrofiadau gwaith, gan fy nghaniatáu i ennill profiadau go iawn yn ogystal â chyfleoedd.

Aliyah Bowring
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

103,500

Ar hyn o bryd, mae bron i 103,500 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector hwn ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, a disgwylir i’r niferoedd cyflogaeth gyrraedd 105,000 erbyn 2027 (Lightcast 2022).

Cyrsiau Addysg Uwch

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE