Harddwch a Therapi Sba

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma NVQ Lefel 2(PAL) VTCT mewn Therapi Sba a Harddwch Cyffredinol (QCF) wedi'r dargedu at y dysgwyr hynny sy'n ceisio gweithio a datblygu eu sgiliau mewn amgylchedd masnachol. Dim ond y colegau hynny sydd â mynediad at salon 'go iawn' ac nid amgylchedd gweithio realistig yn unig all ddarparu'r cymhwyster hwn, ac mae’n rhaid iddo gynnwys yr holl elfennau er mwyn gweithio'n effeithiol fel therapydd harddwch, yn cynnwys:  

 • Cynorthwyo mewn gosod y salon a thriniaethau Harddwch wyneb Argymhellol
 • Gwelliannau eiliau ac amrantau
 • Gwasanaethau wacsio
 • Triniaeth dwylo
 • Triniaeth traed
 • Effeithiolrwydd yn y gwaith
 • Iechyd a diogelwch
 • Hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau ychwanegol i gleientiaid

Cynorthwyydd sba; bydd y therapydd yn y cymhwyster hwn yn cynorthwyo yn yr amgylchedd Sba fel rhan o'r cwrs, lle bydd disgwyl iddynt osod, gwirio a chynnal cyflwr cyffredinol ac edrychiad amrywiaeth eang o wasanaethau sba.  Gwasanaethau Cwsmeriaid Lefel 2. 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys yr hol elfennau gofynnol i weithio'n effeithiol fel therapydd harddwch;

 • Iechyd a Diogelwch yn y Salon
 • ymgynghoriad Cleient, Triniaeth wyneb argymhellol
 • Arlliwio eiliau ac amrantau
 • Gosod amrantau ffug a'u tynnu
 • gosod colur ar gyfer y dydd, nos neu ddigwyddiad arbennig
 • Triniaeth dwylo a thraed
 • Gosod a chynorthwyo mewn amgylchedd Sba.

Hefyd, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ymgymryd â phrofiad Gwaith mewn Salon/Sba weithio brysur er mwyn gwella eu sgiliau. Mae hyn yn ofynnol ar gyfer y cwrs Llawn amser. Bydd hyn yn cynnwys rhai dyddiau Sadwrn.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffi Salon: £30.00

Gofynion mynediad

3 TGAU Graddau A* - D gan gynnwys Saesneg Iaith (neu gyfatebol). Geirda boddhaol gan Diwtor Cwrs. Fel dewis arall, cyflawni Lefel 1 (Harddwch) yn llwyddiannus a geirda boddhaol. Geirda boddhaol gan Ysgol neu Goleg i ddynodi ymddygiad, presenoldeb a chynnydd da NEU Ddysgu a phrofiad gwaith blaenorol.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus ac asesiad ymarferol gan gynnwys arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy’n mwynhau’r Coleg, mae’n hwyl ac rwy’n mwynhau’r agwedd gymdeithasol - mae yna gymaint o wahanol bobl. Mae’n le da ac mae’n helpu i feithrin annibyniaeth a hyder. Mae’r athrawon yn lawer o hwyl ac yn gymwynasgar ac mae’r cyfleusterau’n dda iawn. Ar ddiwedd y flwyddyn rwyf wir yn mwynhau’r Sioe Gwallt a Harddwch, gan ei bod yn arddangos y dalent anhygoel sydd yn fy adran sy’n wirioneddol ysbrydoledig. Byddwn yn bendant yn argymell y Coleg yma.

Olivia Ellis
Cyn-fyfyriwr Harddwch a Therapi Sba Lefel 2, bellach wedi symud ymlaen i Therapi Harddwch - Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ