Harddwch a Therapi Sba

yn unig 4 o lefydd ar gael
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma NVQ Lefel 2 VTCT mewn Harddwch a Therapi Spa Cyffredinol (QCF) wedi ei hanelu at y dysgwyr hynny sy’n ceisio gwaith a datblygu eu sgiliau mewn lleoliad masnachol. Wedi ei lleoli ar ein campws yn y Bari yn Ffordd Colcot, gall y cymhwyster hwn gael ei gyflenwi gan golegau sydd â mynediad at salon ‘go iawn’ yn unig yn hytrach na dim ond amgylchedd gwaith realistig, ac yn cynnwys pob un o’r elfennau gofynnol i weithio’n effeithiol fel therapydd harddwch, gan gynnwys:

 • Gofal croen yr wyneb
 • Mireinio’r eiliau a’r blew llygad
 • Gwasanaethau cwyro
 • Trin dwylo ac ewinedd
 • Trin traed
 • Effeithiolrwydd yn y gwaith
 • Iechyd a Diogelwch
 • Hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau ychwanegol i gleientiaid

Bydd y 'therapydd' yn y cymhwyster hwn yn cynorthwyo yn amgylchedd y Sba fel rhan o’u cwrs lle bydd disgwyl iddynt baratoi, gwirio a chynnal cyflwr ac ymddangosiad cyffredinol ystod eang o wasanaethau sba.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae strwythur y cymhwyster hwn yn darparu dysgwyr â'r hyblygrwydd i ddatblygu'r wybodaeth, dealltwriaeth a'r sgiliau sy'n ddibynnol ar eu llwybr gyrfa neilltuol fel therapydd harddwch a sba iau. Bydd dysgwyr hefyd yn datblygu eu dealltwriaeth a'u sgiliau ymhellach trwy ddewis nifer o unedau arbenigol opsiynol. Bydd myfyrwyr yn cael eu goruchwylio gan staff technegol a'u hasesu ar eu cymhwysedd trwy nifer o ddulliau yn cynnwys cymhwysedd ymarferol a phortffolio tystiolaeth. Bydd disgyblion hefyd yn cwblhau arholiadau allanol a phortffolios Sgiliau Hanfodol.

Mae meysydd eraill a ymdrinnir â hwy yn cynnwys:

 • Llythrennedd a Rhifedd Sgiliau Hanfodol Cymru
 • Bagloriaeth Cymru - ble byddwch yn archwilio ystod eang o feysydd gan gynnwys gweithgareddau menter.

Bydd gofyn i fyfyrwyr ymgymryd â phrofiad gwaith fel rhan o'u cymhwyster llawn amser a chânt gyfle i weithio mewn amgylchedd masnachol prysur er mwyn datblygu eu sgiliau a'u cymhwysedd galwedigaethol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffi Salon: £30.00

Gofynion mynediad

3 TGAU Graddau A* - D gan gynnwys Saesneg Iaith (neu gyfatebol). Geirda boddhaol gan Diwtor Cwrs. Fel dewis arall, cyflawni Lefel 1 (Harddwch) yn llwyddiannus a geirda boddhaol. Geirda boddhaol gan Ysgol neu Goleg i ddynodi ymddygiad, presenoldeb a chynnydd da NEU Ddysgu a phrofiad gwaith blaenorol.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus ac asesiad ymarferol gan gynnwys arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mwynhau gwneud gwallt a harddwch ers pan oeddwn i'n ifanc iawn. Drwy gysylltiadau un o fy nhiwtoriaid, cefais swydd yn gweithio mewn sba. Mae'r sgiliau ymarferol yr wyf wedi'u hennill wrth astudio yn CAVC wedi bod yn anhygoel.

Kelsey Bounds
Wedi astudio cwrs Harddwch a Therapi Sba Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ