Ail-achrediad Uwch-dechnegydd Paneli

yn unig 3 o lefydd ar gael
L3 Lefel 3
Rhan Amser
13 Chwefror 2020 — 14 Chwefror 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Mae'r llwybr Paentio wedi'i dargedu tuag at dechnegwyr y mae eu swyddi yn cynnwys atgyweirio cerbydau sydd, yn nodweddiadol, wedi bod mewn damwain neu ddigwyddiadau cyffelyb. Dylai technegwyr fod yn gweithio yn y sector atgyweirio damweiniau'r diwydiant a meddu ar o leiaf tair blynedd o brofiad i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â'r sgiliau, y wybodaeth a'r technegau sydd eu hangen i atgyweirio a newid cydrannau corff, gan gynnwys dychwelyd aliniad cerbydau i fanyleb y gwneuthurwr a chywiro namau yng nghragen y corff.

Cysylltwch â thiwtor y cwrs, os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach - 02920 406505.

Beth fyddwch yn ei astudio?

RHAID i lefelau ymgeiswyr feddu ar Dystysgrif Weldio gyfredol ar gyfer AOM – 009 (BS1140 a BS4872).

Modiwlau Asesiad Llawn:

 • Aliniad Panel Cosmetig 

 • MET - Cymhleth
 • Difrod i'r Panel (Cywiriad)
 • Panel/Adran wedi'i Weldio MAG/MIG Presyddu/Rhwymo/Rhybedu
 • Cywiro Cam-aliniad Cragen Corff (Gosod, Mesur, Addasu)
 • Panel Cosmetig Alwminiwm
 • Atgyweirio Llanwydd Oer
 • Modiwlau Ailasesu:
 • MET - AOM 006 Cymhleth
 • Panel/Adran wedi'i Weldio MAG/MIG Presyddu/Rhwymo/Rhybedu AOM 030

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £650.00

Gofynion mynediad

Mae hwn yn ail-achrediad i fyfyrwyr sydd wedi cyflawni'r Cymhwyster Panel Uwch llawn yn flaenorol.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

13 Chwefror 2020

Dyddiad gorffen

14 Chwefror 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

12 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC4P14
L3

Cymhwyster

IMIAAOMPAI312 ATA Senior Paint Lev

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy'n gwybod o astudio yn y Coleg a rhoi'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar waith yn fy swydd, fy mod i'n gwella bob dydd. Rwyf hyd yn oed yn mynd i gystadlu yng nghystadleuaeth paentio cyrff cerbydau modur World Skills.

Cory Maher
Prentis Ail-orffen Cerbydau Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE