Technoleg Ddigidol - A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
4 Medi 2024 — 7 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r rhaglen Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu A2 yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru.  Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae’r fanyleb hon yn annog ymgeiswyr i fod yn ddefnyddwyr TGCh deallus, yn datblygu ystod eang o sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth TGCh. Mae TGCh A2 yn dilyn ymlaen o UG ac yn cynnwys y ddau fodiwl canlynol:

Modiwl 3: Defnydd ac effaith TGCh

Dyma’r elfen theori a bydd y pynciau a astudir yn cynnwys:

 • Rhwydweithiau Cyfrifiadurol
 • Theori cronfeydd data
 • Effaith TGCh
 • Systemau Rheoli Gwybodaeth (MIS)
 • Rhyngweithio Cyfrifiadurol Dynol

Dylai ymgeiswyr hefyd ystyried caledwedd a meddalwedd cyfoes eraill.

Modiwl 4: Cronfeydd Data Perthynol

Mae'r uned hon yn gofyn i ymgeiswyr gynhyrchu prosiect cronfa ddata berthynol. Nid oes raid i'r prosiect cronfa ddata fod yn seiliedig ar gyd-destun masnachol gwirioneddol, ond dylid annog ymgeiswyr i ddatblygu system realistig.

Wrth gwblhau'r uned hon, dylai ymgeiswyr allu:

 • Darganfod sut y gellid defnyddio cronfa ddata strwythuredig mewn sefydliad
 • Deall mathau a fformatau data
 • Darganfod sut mae data yn cael ei gipio a’i baratoi i'w ddefnyddio mewn cronfa ddata berthynol
 • Deall dulliau dilysu i leihau gwallau
 • Dysgu a gweithredu egwyddorion normaleiddio data parthed dylunio cronfa ddata berthynol
 • Dylunio, gweithredu a phrofi cronfa ddata berthynol i fanyleb
 • Cynhyrchu dogfennaeth defnyddiwr
 • Datblygu arfer da yn eu defnydd o TGCh
 • Gallu gwerthuso eu dyluniad

Mae yna un arholiad sy'n 2.25 awr ym Mehefin, yn ogystal ag un darn o waith sy'n cael ei asesu'n fewnol a’i gymedroli'n allanol.

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Addysgu ac Asesu

 • Un arholiad a gwaith cwrs

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2024

Dyddiad gorffen

7 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F08
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn TGCh

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

“Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn lle anhygoel i astudio Safon Uwch – yr athrawon, y gefnogaeth, y cyfleusterau a’r profiad cymdeithasol, maent oll wedi bod mor dda – rwyf yn hynod falch o fod wedi ennill fy ngraddau A yn fy arholiadau UG. Mae’r cymorth parthed gwneud cais ar gyfer y brifysgol a pharatoi ar gyfer prifysgol yn wych, ac rwy’n edrych ymlaen yn arw at ddatblygu wedi’r coleg.

Kuba Lewandowski
Myfyriwr Safon Uwch

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Cyfrifiadureg
 • Seiberddiogelwch
 • Economeg
 • TGCh
 • Mathemateg
 • Ffiseg

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE