Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau AU

Mae CAVC yn cynnig y bwrsariaethau ac ysgoloriaethau canlynol, a gall myfyrwyr israddedig a rhaglenni addysg uwch ymgeisio amdanynt i gefnogi eu hastudiaethau.

Bwrsariaeth Dilyniant
Mae'r fwrsariaeth hon wedi'i dylunio i gynorthwyo gyda chostau offer sy'n gysylltiedig ag astudio o hyd at £500. Mae'n bosibl y byddwch yn gymwys os ydych yn ddinesydd y DU neu'r UE a'ch bod yn astudio'n llawn amser neu ran amser, cwrs israddedig, addysg uwch ac wedi datblygu'n uniongyrchol o gwrs lefel 3 yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Mae'r fwrsariaeth yn ddyfarniad unigol yn ystod y flwyddyn astudio gyntaf.  Ni fydd myfyrwyr y dyfarnir hwy â Bwrsariaeth Dilyniant yn gymwys am fwrsariaeth arall yn ystod y blynyddoedd astudio sy'n weddill yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro.

Bwrsariaeth i Ymadawyr Gofal / Gofalwyr Ifanc
Mae'r fwrsariaeth yn darparu cymorth o hyd at £500 i fyfyrwyr llawn amser, neu pro-rata ar gyfer astudiaeth ran amser. Mae ar gael i ddinasyddion y DU sy'n dechrau arni yn 2020, yn astudio ar gwrs israddedig, addysg uwch, sy'n bodloni'r meini prawf isod: 

 Cymhwysedd Ymadawyr Gofal* Cymhwysedd Gofalwyr Ifanc** 
 dan 25 oed ar ddechrau'r cwrs  dan 25 oed ar ddechrau'r cwrs
 wedi bod yng ngofal yr awdurdod lleol (ALl), neu wedi cael llety ganddo, am o leiaf 13 wythnos ar ôl 14 oed.  yn gyfrifol am ddarparu gofal di-dâl i aelod o'r teulu nad yw'n gallu ymdopi heb ei gymorth.
 Heb gymodi gyda'i rieni rhwng gadael gofal a dechrau ei gwrs

*Bydd rhaid i ymgeiswyr ddarparu llythyr gan yr Awdurdod Lleol (ALl) neu'r Awdurdod Gofal, yn cadarnhau eu bod dan ofal yr ALl am o leiaf 13 wythnos o 14 oed, eu bod bellach wedi gadael gofal yr ALl, a'u bod yn ymadawyr gofal fel y diffinnir yn y Ddeddf Plant (Ymadael â Gofal).

**Bydd angen i ymgeiswyr ddarparu cadarnhad o'u statws fel Gofalwyr Oedolion Ifanc ar ffurf copi o ddatganiad/llythyr Lwfans Gofalwyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, cadarnhad o'ch statws drwy gorff Cyllid Myfyrwyr perthnasol, neu lythyr gan eich Awdurdod Lleol/Gwasanaethau Cymdeithasol neu Grŵp Cefnogi Gofalwyr.

Bwrsariaeth CAVC
Mae'r fwrsariaeth CAVC wedi'i dylunio i gynorthwyo gyda'r costau bob dydd sydd ynghlwm ag astudio yn y coleg. Mae'n darparu cymorth ariannol o hyd at uchafswm o £300, pro-rata ar gyfer astudiaeth ran amser (heb gynnwys blynyddoedd ar leoliad neu wedi'u hail-adrodd). Mae'n bosibl y byddwch yn gymwys os ydych yn ddinesydd y DU a'ch bod yn astudio'n llawn amser neu ran amser, cwrs israddedig, addysg uwch. Yn ogystal, rhaid i'ch preswylfa barhaus fod mewn ardal sy'n uchel o ran amddifadedd* yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (Cymru) neu fynegai cyfwerth y DU. 

*Ardaloedd wedi'u rhestru yn negradd 1 a 2 o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019 

Gall myfyrwyr wneud un cais am fwrsariaeth mewn blwyddyn academaidd. Ni all myfyrwyr sy'n cael Bwrsariaeth Dilyniant yn y flwyddyn gyntaf wneud cais am fwrsariaeth wahanol ym mlynyddoedd astudio dilynol. Bydd yr holl fwrsariaethau yn cael eu talu fis Rhagfyr 2020, yn dibynnu ar gadarnhad bod benthyciad ffioedd dysgu neu daliad ffioedd dysgu myfyriwr wedi'i dderbyn yn llawn. Nid yw myfyrwyr sydd wedi'u hymrestru ar brentisiaeth uwch yn gymwys am fwrsariaeth, gan fod eu prentisiaeth wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r cyfnod ymgeisio am Fwrsariaethau yn agor ar 9 Tachwedd 2020 a bydd y manylion yn cael eu rhannu gyda myfyrwyr bryd hynny.

Ysgoloriaeth Chwaraeon
Mae'r Ysgoloriaeth Chwaraeon ar gael i athletwyr lefel uchel mewn unrhyw chwaraeon sy'n cynrychioli eu rhanbarth neu wlad mewn cystadlaethau neu sydd â'r potensial i wneud hynny wrth astudio cwrs AU yn y coleg. Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gefnogi athletwyr lefel uchel sydd â'u bryd ar ddilyn dau lwybr, yn cyfuno astudiaethau academaidd gyda chystadlu ar y llwyfan Cenedlaethol a Rhyngwladol yn eu chwaraeon dewisol. Dyfarniadau unigol hyd at £500 yw'r rhain.