Coginio Proffesiynol

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Os ydych yn awyddus i gynyddu eich gwybodaeth yn y busnes coginio, dyma’r cwrs ar eich cyfer chi. Bydd y cwrs yma’n gweddu ar gyfer rhywun sydd â sgiliau sylfaenol yn y gegin a phrofiad fel cogydd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith y pynciau y byddwch yn eu hastudio y mae:

 • Diogelwch Bwyd
 • Iechyd a diogelwch mewn arlwyo
 • Bwydydd iachach
 • Costau a chynllunio bwydlen
 • Paratoi a choginio bwydydd gwahanol

Mae’r cymwysterau hyn fel arfer yn cael eu hasesu yn defnyddio aseiniadau, tasgau ymarferol, arholiadau neu / a phrofion ar-lein.

Ar gyfer y cymwysterau hyn, byddwch yn cwblhau arddangosiadau ymarferol, arholiadau synoptig, aseiniadau ac yn sefyll arholiad amlddewis.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £30.00

Gofynion mynediad

Bydd gennych rywfaint o sgiliau sylfaenol a phrofiad fel pen-cogydd, mwy na thebyg o swydd lle roeddech yn gweithio dan oruchwyliaeth. Byddwch eisiau ennill cymhwyster ffurfiol a chynyddu eich sgiliau fel eich bod yn gallu ymgymryd â swydd uwch.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Ar ôl gadael CAVC, efallai y gwnaf i barhau â'm Sgiliau Pobi a gwneud Lefel 4 yn y brifysgol, neu efallai y gwnaf i ystyried gwneud gradd addysgu, felly mae'n bosib y gallwn fod yn addysgu yn y dyfodol. Fe fyddwn i'n dweud wrth fyfyrwyr posib fod hwn yn gwrs da a bod y gefnogaeth gan y tiwtoriaid yn wych.

Ellie Woodfield
Wedi astudio cwrs Pobyddiaeth Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE