Dychwelyd i gael eich asesu

Darganfyddwch yr hyn sydd angen i chi ei wybod am ddod i'r Coleg i gael asesiad yr haf hwn.

Rwyf wedi cael fy ngwahodd i safle coleg gan fy nhiwtor er mwyn cael fy asesu fel y gallaf orffen fy nghymhwyster. Beth sydd angen i mi ei wybod?

O 15 Mehefin, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, bydd nifer fechan o fyfyrwyr yn dychwelyd i'r campws yn ddiogel, drwy wahoddiad yn unig, er mwyn cael eu hasesu a chwblhau eu cymhwyster os nad oes modd gwneud hyn o bell. 

Os yw hyn yn eich cynnwys chi, bydd eich tiwtor yn cysylltu â chi. Yn gyntaf, byddant yn trafod eich sefyllfa bresennol, gan gynnwys a ydych chi neu aelod o'r teulu yn amddiffyn neu'n agored i niwed ac a ydych yn gallu mynychu, ac yn dymuno gwneud hynny ai peidio. Eich dewis chi yw penderfynu dod i mewn i gael eich asesu a chwblhau eich cymhwyster yr haf hwn. Os na allwch, neu os nad ydych yn dymuno gwneud hynny, byddwn yn trefnu i chi wneud hyn yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.

Iechyd a Diogelwch - Ein Hymrwymiad

Gallwn eich sicrhau, yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro (CAVC) iechyd, diogelwch a lles ein staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yw ein prif flaenoriaeth. Mae asesiadau risg trylwyr wedi eu cynnal; mae safleoedd wedi'u haddasu i alluogi ymbellhau cymdeithasol; mae mesurau glanhau a hylendid trwyadl wedi'u rhoi ar waith; a chynlluniau manwl ar gyfer gweithio'n ddiogel ar bob campws sy'n cynnal asesiadau i leihau unrhyw risg i staff a myfyrwyr.

Canllawiau Pwysig ar eich cyfer chi

Os byddwch yn dewis mynychu asesiad ar gampws ym mis Mehefin neu fis Gorffennaf, byddwn yn gofyn i chi ddilyn canllawiau pwysig fel a ganlyn:

 • Os oes gennych chi neu aelod o'ch cartref unrhyw symptomau COVID-19, neu os ydych yn ynysu am gyfnod oherwydd hyn ar y diwrnod y disgwylir i chi ddod i mewn i gael eich asesu, peidiwch â dod i'r coleg. Cysylltwch â'ch tiwtor i roi gwybod iddynt na fyddwch yn mynychu. Cliciwch yma ar gyfer cyngor diweddaraf y GIG: www.nhs.uk/coronavirus 
 • Cyrhaeddwch y campws wedi gwisgo'n briodol ar gyfer eich asesiad. Ni fydd cawod nag ystafelloedd newid ar gael.
 • Cyrhaeddwch y campws ar yr amser yr ydych wedi eich gwahodd. Ni fyddwch yn cael mynediad i'r adeilad cyn hyn.
 • Os ydych yn gyrru, parciwch ym maes parcio y coleg ar gyfer y safle rydych chi'n mynychu. Os ydych yn cyrraedd yn gynnar, arhoswch yn eich cerbyd. 
 • Ni fydd unrhyw fannau gwerthu bwyd a diod ar agor ar y campws. Ni fydd ffynhonnau dŵr na chyfleusterau coginio yn cael eu defnyddio ychwaith. Dewch â digon o ddŵr/ diodydd/ byrbrydau i chi eich hun yn ystod yr amser rydych ar y campws. 
 • Dewch ag eiddo personol hanfodol gyda chi i'r campws yn unig. Ceisiwch gadw eich holl eiddo, gan gynnwys diodydd a byrbrydau, mewn un bag.
 • Cadwch at y rheol ymbellhau cymdeithasol o 2m trwy'r amser - ar eich ffordd i'r campws, yn ystod eich amser yn yr adeilad, ac wrth adael. Bydd marciau ac arwyddion llawr clir yn yr adeilad a'r ystafell y byddwch yn cael eich asesu ynddi i gefnogi hyn.
 • Ar ôl cyrraedd y campws, rhaid mynd yn syth i'r ystafell sydd wedi'i neilltuo ar gyfer eich asesiad. Dilynwch yr arwyddion ar gyfer hyn. Ni fyddwch yn medru cerdded o gwmpas y campws na defnyddio ystafelloedd eraill yn ystod eich ymweliad.
 • Bydd hylif diheintio ar gael wrth fynediad yr adeilad. Defnyddiwch wrth ichi ddod i mewn ac os ydych yn cael eich cyfeirio i wneud hynny yn ystod eich ymweliad.
 • Dilynwch hylendid personol da – Golchwch eich dwylo'n rheolaidd ac yn drylwyr/peidiwch â chyffwrdd â'ch wyneb/gwnewch yn siŵr eich bod yn tisian neu beswch yn eich penelin.  
 • Os ydych yn dymuno gwisgo eich Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) eich hun, fel masgiau a menig, caniateir hyn. Efallai y gofynnir ichi dynnu'r cyfarpar oddi arnoch os yw'r tiwtor yn teimlo bod risg i chi o ran iechyd a diogelwch yn seiliedig ar dasg neu ddarn o offer ymarferol penodol y byddech yn ei ddefnyddio. 

Unwaith y byddwch yn yr ystafell sydd wedi'i neilltuo ar gyfer eich asesiad, bydd aelod o staff yn egluro ichi sut i weithio'n ddiogel yn ystod eich amser ar y campws. Bydd hyn yn cynnwys sut i weithio yn yr ystafell yr ydych ynddi, y lle sydd wedi ei neilltuo ichi, sut i fynd i mewn i'r toiled ac unrhyw drefniadau ar gyfer seibiannau y tu allan i'r ystafell hon.

Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon cyn neu ar y diwrnod, cofiwch gysylltu â'ch tiwtor.