Dathlu llwyddiant y myfyrwyr yng Ngwobrau Blynyddol Coleg Caerdydd a’r Fro 2018

12 Tach 2018

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi dathlu gwaith caled, llwyddiant a chynnydd ei ddysgwyr mewn seremoni wobrwyo ddisglair – gyda mwy o enillwyr nag erioed o’r blaen.

Roedd cannoedd yn bresennol, o sbectrwm eang o fusnesau lleol, darparwyr addysg a’r gymuned, i fwynhau’r digwyddiad mawreddog. Roeddent yn ymuno â ffrindiau a theuluoedd 35 o fyfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr, a hefyd sefydliadau partner y Coleg, oedd yn cael eu cydnabod am eu hymdrechion a’u cyfraniad at fywyd y Coleg. 

Cynhaliwyd y seremoni ei hun yn amgylchedd trawiadol Atriwm Campws Canol y Ddinas ac arweinydd y noson oedd y cyflwynydd gyda’r BBC, BT Sport a Premier Sport, Ross Harries. Yn dathlu uchafbwyntiau blwyddyn academaidd 2017-18 [gweler y rhestr lawn o enillwyr isod], roedd y gwobrau hefyd yn dangos y profiadau unigryw a’r cyfleoedd am gynnydd sydd ar gael yn CAVC.   

Mae pob un o’r myfyrwyr gafodd eu cydnabod ar y noson wedi naill ai ennill gwobrau mewn cystadlaethau cenedlaethol neu ranbarthol yn y disgyblaethau o’u dewis; wedi cystadlu ac ennill yn rhyngwladol; wedi symud ymlaen i brentisiaethau a chyflogaeth gyda chwmnïau lleol nodedig; wedi cael llefydd mewn prifysgolion neu wedi ennill capiau chwaraeon rhyngwladol ochr yn ochr â’u hastudiaethau. 


Roedd hefyd ddysgwyr sydd wedi teithio miloedd o filltiroedd i astudio yn CAVC, gan ddechrau gyda dim ond ychydig iawn o sgiliau Saesneg neu wedi cael salwch neu wynebu heriau personol wrth astudio. Roeddent i gyd wedi llwyddo a gwneud cynnydd.

Dywedodd Pennaeth CAVC, Kay Martin: “Bob blwyddyn yng Ngwobrau Blynyddol y Coleg rydw i’n synnu at waith caled, penderfyniad a dewrder ein dysgwyr ni.

“Doedd eleni ddim yn eithriad. Yn wir, y gwobrau eleni oedd y digwyddiad gorau i ni ei gael hyd yma. Mae rhai o’r straeon rydyn ni wedi’u clywed wedi bod yn ysbrydoledig, cyffrous a llawn cymhelliant – mae cyflawniadau rhyfeddol y bobl ifanc yma’n dangos y gwahaniaeth mae colegau fel CAVC yn gallu ei wneud.”

Roedd safon yr enillwyr mor uchel fel bod rhaid rhoi Gwobr y Pennaeth i ddau fyfyriwr: Bethan Hearne a Tom Lewis.

Astudiodd Bethan Lefel A yn y Coleg a hefyd mae wedi ennill y Wobr Addysg Gyffredinol. Roedd Bethan yn un o’r rhai wnaeth orau yn ei Lefel A yn y Coleg yn ystod 2017-18, gan ennill graddau A* mewn Seicoleg a Bioleg, ac A mewn Mathemateg a Bagloriaeth Cymru.    

Yn batrwm o fyfyriwr, mae Bethan erbyn hyn yn astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Rhydychen.

“Doeddwn i ddim yn disgwyl hyn o gwbl,” dywedodd Bethan, sy’n dod o Benarth. “Roedd yn sioc ond yn neis iawn.

“Roeddwn i’n berson eithaf swil oedd yn aros yng nghefn y dosbarth felly roedd yn neis cael mynd allan yna a mynd drwy’r broses ymgeisio. Felly roedd dod i’r Coleg yn fuddiol i mi yn sicr. Mae’r Coleg yn eich helpu chi i fod yn llawer mwy annibynnol ac mae wedi fy helpu i i gredu ynof i fy hun. Felly os mai dyna mae pobl ei angen, fe ddylen nhw ddod i’r Coleg yn sicr.”

Mae’r enillydd arall, Tom Lewis o Faesteg, yn Brentis Gosodiadau Trydanol gyda Blues Electrical ac fe enillodd y Wobr Peirianneg hefyd.

Yn un o’r tri phrentis trydanol gorau yn y wlad, daeth Tom yn drydydd yng nghystadleuaeth Prentis Trydan Sparks UK yn 2017. Gyda chefnogaeth ei gyflogwr, Blues Electrical, a’i Ddarlithydd yn CAVC, Geoff Shaw, cafodd Tom ei ddewis hefyd ar gyfer Tîm y DU yn EuroSkills yn Budapest, gan gystadlu yn erbyn rhai o brentisiaid a hyfforddeion gorau Ewrop.          

Dywedodd Tom: “Rydw i ar ben fy nigon – doeddwn i ddim yn disgwyl ennill y ddwy wobr yma a dweud y gwir felly rydw i’n hapus iawn.”

Enillwyd y Wobr Adeiladu gan Nia Jones. Dangosodd Nia, myfyrwraig Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig, flaengaredd a ffocws anhygoel ar ei gyrfa yn y dyfodol. Mynychodd ddosbarthiadau meistr Parod am Yrfa CAVC a chyfarfod yn rheolaidd â’i mentor, a chafodd ei henwi yn Fyfyriwr y Flwyddyn Parod am Yrfa 2018 ym maes Adeiladu.

Mae Nia wedi symud ymlaen yn awr i Brentisiaeth Lefel 4 gydag Arup ac mae wedi ymrwymo i hybu rôl merched mewn adeiladu.                       

“Rydw i’n ddiolchgar iawn ac yn teimlo ei bod yn fraint ac yn anrhydedd ennill y wobr yma,” dywedodd Nia, sy’n dod o Ben-y-bont ar Ogwr. “Dydi merched ddim yn cael eu cydnabod mewn adeiladu yn aml.

“Rydw i wastad wedi bod eisiau bod yn y byd adeiladu; mae’n eithaf naturiol ’mod i wedi mynd i’r diwydiant yma. Rydw i ynddo nawr ac rydw i’n hapus iawn lle rydw i. Dydw i ddim yn meddwl bod pobl yn sylweddoli pa mor amrywiol ydi e. 

“Mae adeiladu’n cael ei adnabod fel diwydiant llawn dynion ond dydi hynny ddim yn wir – mae llawer mwy o ferched. Rydw i wedi dysgu llawer o sgiliau trosglwyddadwy a dydw i ddim yn meddwl y byddwn i wedi cael fy swydd oni bai ’mod i wedi bod yn y Coleg.

“Mae Parod am Yrfa yn rhaglen yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro – mae’n rhoi sgiliau i ni fel ein bod ni’n barod am gyflogaeth wrth adael y coleg. Fe wnaethon ni ddysgu sgiliau bywyd a sgiliau cyflogaeth gyda gweithdai. Roedd yn ffordd dda iawn o rwydweithio a dysgu sut i gyfathrebu gyda chydfyfyrwyr a chyflogwyr yn y dyfodol – fe wnaethon ni gyfarfod llawer o gyflogwyr ac felly roedd yn dda ac yn fuddiol iawn.”

Aeth y Wobr Astudiaethau Sylfaen i Anthony Cox. Dechreuodd Anthony ar gwrs Mynediad Galwedigaethol ond roedd yn benderfynol o symud ymlaen i Lefel 2 mewn Chwaraeon, gan weithio’n eithriadol galed i wneud hynny.

Roedd ei nod yn golygu bod ganddo ffocws drwy gyfnodau anodd ac anawsterau. Roedd Anthony’n chwarae i dîm rygbi’r Coleg y tu allan i’w wersi a thrwy ddyfalbarhad a pharodrwydd i ddysgu, mae Anthony wedi symud ymlaen i’r cwrs yma nawr, gan chwarae i Leision Caerdydd, ac mae wedi ennill aur yng nghystadleuaeth Hyfforddwr Personol Sgiliau Cynhwysol y DU. 

“Rydw i eisiau dweud diolch wrth y staff i gyd sydd wedi fy helpu i i gyrraedd fy nod a hefyd yr holl hyfforddwyr sy’n rhoi’r cyfleoedd rydw i’n eu cael heddiw i mi,” dywedodd Anthony, sy’n dod o Gaerdydd. “Yr hyn rydw i eisiau ei wneud pan rydw i’n hŷn ydi bod yn chwaraewr rygbi proffesiynol neu fod yn hyfforddwr personol a helpu pobl i wella eu cyrff fel rydw i wedi gwneud.

“Mae’r Coleg wedi fy helpu i’n anhygoel. Does gen i ddim geiriau i ddisgrifio faint mae wedi fy helpu i ac rydw i mor falch o gael y cyfle yma.”

Dathlwyd sefydliadau partner y Coleg hefyd - Santander UK, Tim Schmidt ac eCube Solutions, BBC Cymru Wales, Cymdeithas Chwaraewyr Rygbi Cymru, Media Academy Caerdydd a GoCompare - am eu dulliau arloesol o weithredu dysgu seiliedig ar waith ar ran y Coleg.

Cefnogodd amrywiaeth eang o noddwyr y digwyddiad hefyd, gan sicrhau bod y Coleg yn gallu cydnabod cyflawniad y dysgwyr mewn steil. Hoffai CAVC ddiolch i Capital FM, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Circle IT a Phrifysgol De Cymru am helpu gyda sicrhau bod y gwobrau’n llwyddiant.


Categori’r Wobr

Enillydd

Cwrs

Mynediad

Adam Ware

Mynediad i Nyrsio a Bydwreigiaeth

Awyrofod

Millie Jones

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrofod

Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Hannah Needs

Diploma Lefel 3 mewn Ffasiwn a Dillad

Moduro

Henry Deane

Prentisiaeth Lefel 2 mewn Ailorffen Cerbydau

Harddwch a Therapïau Ategol

Lucy Farrant

Therapi Harddwch Lefel 3

Gwasanaethau Adeiladu

Johnny D’Avino

Prentisiaeth Lefel 3 mewn Gosodiadau Trydanol

Busnes

Lahja Shimii

Lefel 3 Gweinyddu Busnes

Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar

Emma Nowell

Lefel 2 Gofal Plant

Cydnabyddiaeth Arbennig

Whitney Phillips

Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Iechyd a Gofal

Adeiladu

Nia Jones

Lefel 3 Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Addysg a Hyfforddiant

Sunette Bryan

TAR

Peirianneg

Tom Lewis

Prentisiaeth Lefel 3 mewn Gosodiadau Trydanol

ESOL

Azam Sadat Hashemi

Lefel 3 ESOL

Astudiaethau Sylfaen

Anthony Cox

Mynediad Galwedigaethol

Addysg Gyffredinol

Bethan Hearne

Lefel A

Trin Gwallt

Alisha Gooderham

Lefel 2 Trin Gwallt

Iechyd a Gofal

Sean Mathison

Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lletygarwch ac Arlwyo

Bethan Greenslade

Lefel 3 Pobi

TG

Mateusz Kolacki

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn TG

Celfyddydau Perfformio

Rachel Price

Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformio

Celfyddydau Perfformio

Connor Charles

Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformio

Chwaraeon, Gwasanaethau Cyhoeddus a Thwristiaeth

Lewys John

Diploma Lefel 3 mewn Chwaraeon

Ehangu Cyfranogiad

Thomas Ferriday

Lefel 2 a 3 Gosod Brics

Gwobr Oedolion a Chymunedau

Sue Coombs

Lefel 3 Harddwch a Therapïau Ategol

Gwobr Prentisiaeth

Leanne Burnell

Prentisiaeth Lefel 3 Deloitte

Gwobr Prentis Iau

Cordelia Payne

Prentisiaeth Iau

Dysgwr y Flwyddyn Cyswllt Ysgol

Thomas Bethell


Gwobr Entrepreneuriaeth

Elinor Thomas

Gradd Sylfaen mewn Cyfryngau Creadigol (Ffotograffiaeth)

Gwobr Entrepreneuriaeth

Finty Osborne

Gradd Sylfaen mewn Cyfryngau Creadigol (Ffotograffiaeth)

Gwobr Addysg Uwch

Helen Jones

Gradd Sylfaen mewn Arbenigedd Chwarae Gofal Iechyd

Gwobr Ryngwladol

Jia Lee

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Technoleg Cerdd

Gwobrau Busnes a Phartner

Santander UKTim Schmidt ac eCube SolutionsBBC Cymru WalesCymdeithas Chwaraewyr Rygbi CymruMedia Academy CaerdyddGoCompare


Cyfraniad at Fywyd y Coleg

Adam Greenslade

Diploma Estynedig mewn Celfyddydau Perfformio

Cyfraniad at Fywyd y Coleg

Rachel Phelps

Diploma Estynedig mewn Celfyddydau Perfformio

Gwobr Cyn-fyfyriwr

Kayleigh Arrowsmith


Gwobr Cyn-fyfyriwr

Paul Haley


Gwobr y Pennaeth

Bethan Hearne

Lefel A

Gwobr y Pennaeth

Tom Lewis

Prentis Gosodiadau Trydanol Lefel 3