Coleg Caerdydd a’r Fro’n cymryd rhan mewn dathliad cenedlaethol o addysgu’r iaith Saesneg

30 Hyd 2018

Gwnaeth Coleg Caerdydd a’r Fro yng Nghaerdydd gyswllt â 50 o golegau ac ysgolion iaith ledled y DU ac Iwerddon y mis yma wrth gymryd rhan mewn cyfres genedlaethol o bartïon pen blwydd i ddathlu pen blwydd y cymhwyster CELTA yn 30 oed.

Wedi’i sefydlu ym mis Medi 1988 gan Cambridge Assessment English, mae CELTA yn gymhwyster ar gyfer athrawon Saesneg fel iaith dramor. Yn seiliedig ar gwrs pedair wythnos dwys, neu astudio rhan amser mwy estynedig, mae’n cyfuno astudiaethau theori ac ymarferol gydag o leiaf 120 awr o arfer addysgu wyneb yn wyneb. Mae cyrsiau CELTA ar gael mewn mwy na 300 o ganolfannau cymeradwy mewn mwy na 70 o wledydd ac, i ddweud diolch wrth y canolfannau i gyd, a’r tiwtoriaid a’r hyfforddeion sydd wedi hyrwyddo CELTA dros y blynyddoedd, gwahoddodd Cambridge Assessment English Goleg Caerdydd a’r Fro i gymryd rhan mewn parti pen blwydd cenedlaethol.

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi bod yn cynnig y cwrs CELTA am 14 blynedd, gyda’r cyrsiau’n rhedeg deirgwaith y flwyddyn. Mae mwy na 400 o athrawon Saesneg wedi dysgu eu crefft gyda Choleg Caerdydd a’r Fro.

Dywedodd Lisa Manogg a Simon Smith, Arweinwyr y Cwrs CELTA yn y coleg: “Rydyn ni’n gyffrous iawn am ddathlu 30 mlynedd o CELTA. Yn ddiweddar rydyn ni wedi ymgorffori CELTA fel rhan o’n hadran ESOL, sy’n darparu i’n hymgeiswyr CELTA brofiad dysgu rhagorol a chipolwg ar sut beth yw bod yn rhan o goleg Addysg Bellach mawr.

"Fe wnaethon ni benderfynu ymuno yn y dathliadau oherwydd rydyn ni’n credu bod CELTA wedi cael effaith enfawr ar addysgu iaith yn fyd-eang ac yn ein coleg ni lle mae gan lawer o’n cydweithwyr ni gymhwyster CELTA. Rydyn ni’n teimlo’n falch iawn o fod yn rhan o CELTA ac yn gobeithio y bydd yn parhau i dyfu a datblygu fel cymhwyster addysgu Saesneg pwysicaf y byd.”

Mae CELTA yn uchel ei barch ym mhob cwr o’r byd ac, yn ôl ein hymchwil diweddar ni’n edrych ar y gofynion ar gyfer swyddi addysgu’r iaith Saesneg (ELT) ym mhob cwr o’r byd, CELTA yw’r cymhwyster y gofynnir amdano amlaf gan gyflogwyr. Datgelodd yr astudiaeth bod 71.5 y cant o gyflogwyr ELT yn Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica yn gofyn am CELTA, o gymharu â dim ond 23.6 y cant sy’n gofyn am y cymhwyster tebycaf i CELTA, Trinity CertTESOL.* Datgelodd data’r astudiaeth ymhellach bod 88 y cant o’r swyddi sydd angen cymhwyster ELT yn y DU yn gofyn yn benodol am gymhwyster CELTA .

Am fwy o wybodaeth am astudio CELTA yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, cysylltwch â lmanogg@cavc.ac.uk.