Academi Criced

Mae Academi Criced newydd CAVC a Morgannwg yn rhan o ystod gynyddol y Coleg o Academïau Chwaraeon. Mae'r academi wedi ei dylunio i ddarparu amgylchedd cefnogol ac arbenigol sy'n cyfuno hyfforddiant a chyfleusterau chwaraeon o'r radd flaenaf ag ystod gynyddol CAVC o gyrsiau. Mae ein Hacademi Criced yn cynnig amgylchedd sy'n rhoi pob cyfle i chwaraewyr ifanc gyflawni eu potensial llawn, drwy gynnig rhaglen hyfforddi gynhwysfawr a diwylliant o welliant personol.

Gall chwaraewyr astudio cyrsiau Safon Uwch neu alwedigaethol wrth hyfforddi i fod yn sêr nesaf y byd chwaraeon. Gyda'r Academi Addysg a Chriced, bydd myfyrwyr yn astudio BTEC Lefel 3 Chwaraeon, wedi ei leoli yng Nghlwb Criced Sirol Morgannwg.

Byddwch yn elwa o:

  • Hyfforddwyr Perfformiad Lefel 3 Safon Uchel
  • Dros 10 awr o ddarpariaeth criced yr wythnos
  • Cyfleusterau ysbrydoledig o'r radd flaenaf mewn lleoliad gêm brawf
  • Dadansoddiadau perfformiad unigol
  • Ffocws ar gryfder a chyflyru penodol i griced
  • Ethos academi sy'n hyrwyddo gwerthoedd craidd gostyngeiddrwydd, gonestrwydd, disgyblaeth, moeseg gwaith a mwynhad.

Adam Harrison

Mae'r Academi yn cael ei harwain gan Adam Harrison sydd yn gyn-gricedwr proffesiynol i glwb Criced Sirol Morgannwg. Roedd ei yrfa'n ymestyn o 2003-2008, ond dim ond tair gêm Dosbarth Cyntaf, tair gêm Rhestr A a thair gêm 20/20 y chwaraeodd yn ystod yr amser hwnnw, cyn i anaf ffêr parhaus ei orfodi i ymddeol yn 22 oed. Yn ystod y cyfnod hwn, cynrychiolodd Harrison dimau dan 13 i dan 19 Lloegr. Roedd y cyfnod yn cynnwys dau gwpan byd, tair cyfres brawf cartref a thaith dramor yn India. Cafodd Harrison ei ddewis hefyd fel myfyriwr rhan amser ar raglen Academi elît Lloegr yn eu lleoliad hyfforddi yn Loughborough yn ystod gaeaf 2004/5.

Ers iddo ymddeol, mae Adam wedi ennill gradd Dosbarth Cyntaf a TAR ac wedi gweithio yn y byd Addysg ers saith mlynedd. Am dair o'r blynyddoedd hynny mae wedi bod yn darparu a rheoli rhaglen lwyddiannus BTEC Lefel 3 Chwaraeon yng Nghlwb Criced Sirol Morgannwg. Mae Adam hefyd yn aseswr profiadol ar gyfer addysg Perason's fel un o'r Prif Ddilyswyr Safonau Chwaraeon.

Yn ychwanegol i'w brofiad yn chwarae ac yn y byd addysg, mae Adam hefyd yn hyfforddwr Perfformiad Lefel 3 profiadol ac wedi gweithio gyda sawl sgwad clwb, rhanbarthol a chenedlaethol. 

Am ragor o wybodaeth am ein Hacademi Criced llenwch y ffurflen isod: