Academi criced

Mae Academi Criced CAVC yn darparu’r platfform perffaith i gricedwyr talentog sy’n 16-19 oed, sydd â diddordeb mewn perfformiad a chriced ar lefel elitaidd.
Mewn partneriaeth â Chriced Morgannwg, mae Academi Criced CAVC yn darparu’r cyfleusterau, yr hyfforddiant, y cysylltiadau a’r cymorth cynhwysfawr diguro sy’n eich galluogi i gyflawni eich potensial.
Mae’r rhaglen wedi datblygu enw a hanes am feithrin a datblygu talent ym Morgannwg a Chymru, yn ogystal ag aelodau sy’n cyflawni o safbwynt academaidd.

Beth allwn ni ei gynnig i chi?

Y cydbwysedd iawn

 • Mae eich athrawon a’ch hyfforddwyr yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau nad yw eich astudiaethau a’ch ymrwymiadau o ran chwaraeon yn gwrthdaro. Rydym yn creu’r cydbwysedd iawn i’ch galluogi i gyflawni eich potensial yn y naill agwedd a’r llall.

Hanes o lwyddiant 

 • Cafodd nifer o chwaraewyr cyfredol a blaenorol eu dewis ar gyfer chwarae criced ar raddfa oedran ar lefel Cymru ynghyd â Cholegau Cymru. Mae gan yr Academi Criced hefyd hanes ardderchog o aelodau’n mynd ymlaen i’r brifysgol i barhau â’u hastudiaethau a’u chwaraeon.
 • Cawsom 6 myfyriwr o’r coleg yn cael eu dewis ar gyfer tîm Colegau Cymru.

Cyfleusterau rhagorol

 • Mae Gerddi Sophia, sef un o feysydd gemau prawf mwyaf nodedig y DU, yn gartref i Griced Morgannwg, a dyma leoliad ein Hacademi.                          
 • Campfa Perfformiad Uchel Gethin Jenkins yn ein Campws yng Nghanol y Ddinas yw un o’r cyfleusterau gorau o’i fath ar gyfer datblygu cryfder a chyflyru.
 • Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISC) a Pharc y Gamlas yng Nghampws Canol y Ddinas: cyfleusterau o’r safon orau, sy’n cynnwys campfa i gefnogi hyfforddiant trwy gydol y flwyddyn.        
 • Mae llety ar gael i fyfyrwyr o bell sy’n dymuno ymuno â CAVC ac un o’n hacademïau.

Hyfforddiant arbenigol proffesiynol

 • Hyfforddiant criced proffesiynol bob wythnos.
 • Hyfforddwr arbenigol gan gynnwys Pennaeth Criced Lefel 3 a chanddo dros 10 mlynedd o brofid mewn amgylchedd criced proffesiynol.

Cryfder a chyflyru proffesiynol a chymorth cynhwysfawr

 • Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru sy’n sicrhau rhaglen ddatblygu bersonol ar gyfer bob chwaraewr.
 • Cyngor ynghylch maetheg a seicoleg.
 • Dadansoddi perfformiad ar lefel tîm ac unigol.

Gornestau Ffantastig

 • Gornestau cystadleuol, yn chwarae yn erbyn timau o golegau ac ysgolion ledled Cymru a Lloegr.
 • Cymryd rhan mewn twrnameintiau a chynghreiriau dan do, gan gynnwys Cynghrair o dan Do Colegau Cymru.

Partneriaethau proffesiynol

 • Yr unig academi o’i math, yn gweithio mewn partneriaeth â Chriced Morgannwg, sydd o fudd i chwaraewyr o ran eu proffil, cyfleoedd a’u cynnydd.
 • Llwybrau cynnydd sefydledig, gan gynnwys mynd i brifysgolion chwaraeon blaenllaw, cynrychioli timau prifysgol â phroffil uchel ar lefel genedlaethol.
 • Amgylchedd cefnogol sy’n caniatáu i chi barhau i chwarae criced domestig gydag eich clwb dewisedig.

Adam Harrison

Mae'r Academi yn cael ei harwain gan Adam Harrison sydd yn gyn-gricedwr proffesiynol i glwb Criced Sirol Morgannwg. Roedd ei yrfa'n ymestyn o 2003-2008, ond dim ond tair gêm Dosbarth Cyntaf, tair gêm Rhestr A a thair gêm 20/20 y chwaraeodd yn ystod yr amser hwnnw, cyn i anaf ffêr parhaus ei orfodi i ymddeol yn 22 oed. Yn ystod y cyfnod hwn, cynrychiolodd Harrison dimau dan 13 i dan 19 Lloegr. Roedd y cyfnod yn cynnwys dau gwpan byd, tair cyfres brawf cartref a thaith dramor yn India. Cafodd Harrison ei ddewis hefyd fel myfyriwr rhan amser ar raglen Academi elît Lloegr yn eu lleoliad hyfforddi yn Loughborough yn ystod gaeaf 2004/5.

Ers iddo ymddeol, mae Adam wedi ennill gradd Dosbarth Cyntaf a TAR ac wedi gweithio yn y byd Addysg ers saith mlynedd. Am dair o'r blynyddoedd hynny mae wedi bod yn darparu a rheoli rhaglen lwyddiannus BTEC Lefel 3 Chwaraeon yng Nghlwb Criced Sirol Morgannwg. Mae Adam hefyd yn aseswr profiadol ar gyfer addysg Perason's fel un o'r Prif Ddilyswyr Safonau Chwaraeon.

Yn ychwanegol i'w brofiad yn chwarae ac yn y byd addysg, mae Adam hefyd yn hyfforddwr Perfformiad Lefel 3 profiadol ac wedi gweithio gyda sawl sgwad clwb, rhanbarthol a chenedlaethol.

Am ragor o wybodaeth am ein Hacademi Criced llenwch y ffurflen isod: