Sgiliau Gweithio a Byw

EL2 Lefel Mynediad 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 25 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cyrsiau hyn yn cynnig llwybr penodol i ddysgwyr ar lefel Cyn-mynediad a lefel Mynediad naill ai mewn Sgiliau Bywyd neu Sgiliau Gwaith. Fel arfer, mae gan bob dysgwr Ddatganiad o Anghenion Addysgol neu IDP neu EHCP.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd Asesiad Cychwynnol o ystod lawn o anghenion y dysgwr yn cael ei gyflawni yn ystod y broses ymsefydlu er mwyn nodi targedau addas a nodi llwybr ar gyfer dilyniant.

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal ar Gampws Canol y Ddinas.  Mae'r cyrsiau hyn yn cynnig cyflwyniad i waith â chymorth, lleoliadau gwaith mewnol a gwaith annibynnol, yn dibynnu ar yr Asesiad Cychwynnol. Anogir yr holl ddysgwyr i ddatblygu sgiliau gwaith; bydd hyn yn cynnwys lleoliad grŵp, lleoliad â chymorth neu leoliad annibynnol, yn dibynnu ar anghenion y dysgwr a’r Asesiad Cychwynnol.

Bydd dysgwyr yn cynnwys teithio annibynnol a byddant yn parhau i ddatblygu eu dysgu mewn amrywiaeth o dasgau Sgiliau Byw Annibynnol gan gynnwys, sgiliau byw yn y cartref a Chyflwyniad Personol.  Mae'r cyrsiau hefyd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr brofi amrywiaeth o opsiynau galwedigaethol o'u dewis, gan gynnwys cerddoriaeth, chwaraeon, y cyfryngau, TG ac iechyd a gofal cymdeithasol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Bydd angen i chi fynychu cyfweliad anffurfiol ac ymgymryd ag asesiad gan y coleg er mwyn dangos eich bod yn gweithio ar o leiaf Lefel Mynediad 2 mewn Cyfathrebu (Saesneg) a Chymhwyso Rhif (Mathemateg). Mae’n rhaid i chi arddangos yr awydd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o leoliadau profiad gwaith. Gofynnwn fod myfyrwyr Mynediad Galwedigaethol yn gallu teithio yn annibynnol er mwyn cael y budd mwyaf o’n cwricwlwm amrywiol ac i baratoi dysgwr at astudio ar lefel uwch. Os hoffech drafod amgylchiadau unigolyn ymhellach, cysylltwch ag un o’n Swyddogion Trawsnewid ac Adolygu neu holwch diwtor am hyn yn y cyfweliad.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed
  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen lla
  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

19.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PRCCWS02
EL2

Cymhwyster

Work and Life Skills

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau ers i mi ddechrau yn y Coleg, ac rwyf hefyd wedi cael cyfle i eistedd i lawr i astudio yn annibynnol. I fyfyriwr mewn sefyllfa debyg i’r un oeddwn i ynddi pan ddechreuais yn y coleg buaswn yn dweud ei bod hi’n iawn i fod yn ofnus, peidiwch â thanbrisio’ch hun, daliwch ati a chewch eich synnu gan yr hyn a allwch ei wneud; cyd-dynnwch a mwynhewch.

Sean Ball
Wedi Astudio Mynediad Galwedigaethol

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Y camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE