Sgiliau Gweithio a Byw

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cyrsiau hyn yn cynnig llwybr penodol i ddysgwyr ar lefel Cyn-mynediad a lefel Mynediad naill ai mewn Sgiliau Bywyd neu Sgiliau Gwaith. Fel arfer, mae gan bob dysgwr Ddatganiad o Anghenion Addysgol neu IDP neu EHCP.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd Asesiad Cychwynnol o ystod lawn o anghenion y dysgwr yn cael ei gyflawni yn ystod y broses ymsefydlu er mwyn nodi targedau addas a nodi llwybr ar gyfer dilyniant.

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal ar Gampws Canol y Ddinas.  Mae'r cyrsiau hyn yn cynnig cyflwyniad i waith â chymorth, lleoliadau gwaith mewnol a gwaith annibynnol, yn dibynnu ar yr Asesiad Cychwynnol. Anogir yr holl ddysgwyr i ddatblygu sgiliau gwaith; bydd hyn yn cynnwys lleoliad grŵp, lleoliad â chymorth neu leoliad annibynnol, yn dibynnu ar anghenion y dysgwr a’r Asesiad Cychwynnol.

Bydd dysgwyr yn cynnwys teithio annibynnol a byddant yn parhau i ddatblygu eu dysgu mewn amrywiaeth o dasgau Sgiliau Byw Annibynnol gan gynnwys, sgiliau byw yn y cartref a Chyflwyniad Personol.  Mae'r cyrsiau hefyd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr brofi amrywiaeth o opsiynau galwedigaethol o'u dewis, gan gynnwys cerddoriaeth, chwaraeon, y cyfryngau, TG ac iechyd a gofal cymdeithasol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Bydd angen i chi fynychu cyfweliad anffurfiol ac ymgymryd ag asesiad gan y coleg er mwyn dangos eich bod yn gweithio ar o leiaf Lefel Mynediad 2 mewn Cyfathrebu (Saesneg) a Chymhwyso Rhif (Mathemateg). Mae’n rhaid i chi arddangos yr awydd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o leoliadau profiad gwaith. Gofynnwn fod myfyrwyr Mynediad Galwedigaethol yn gallu teithio yn annibynnol er mwyn cael y budd mwyaf o’n cwricwlwm amrywiol ac i baratoi dysgwr at astudio ar lefel uwch. Os hoffech drafod amgylchiadau unigolyn ymhellach, cysylltwch ag un o’n Swyddogion Trawsnewid ac Adolygu neu holwch diwtor am hyn yn y cyfweliad.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed
  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen lla
  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau ers i mi ddechrau yn y Coleg, ac rwyf hefyd wedi cael cyfle i eistedd i lawr i astudio yn annibynnol. I fyfyriwr mewn sefyllfa debyg i’r un oeddwn i ynddi pan ddechreuais yn y coleg buaswn yn dweud ei bod hi’n iawn i fod yn ofnus, peidiwch â thanbrisio’ch hun, daliwch ati a chewch eich synnu gan yr hyn a allwch ei wneud; cyd-dynnwch a mwynhewch.

Sean Ball
Wedi Astudio Mynediad Galwedigaethol

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Y camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Neuadd Llanrhymni
Neuadd Llanrhymni

Ball Rd, 
Llanrumney, 
Caerdydd, 
CF3 4JJ