Teilsio Waliau a Lloriau - Dechreuwr

L1 Lefel 1
Rhan Amser
11 Ionawr 2021 — 26 Chwefror 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i baratoi ardal weithio ddiogel i deilsio wyneb yn ogystal â dysgu technegau sylfaenol teilsio. Byddwch yn astudio'r pedwar deilliant canlynol:

 1. Gallu paratoi ardal weithio ddiogel.
 2. Gallu paratoi arwyneb.
 3. Gallu cymysgu a defnyddio glud a growt.
 4. Gallu atgyweirio teils.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd y meysydd rydych yn eu hastudio yn eich galluogi i ddiwallu'r meini prawf asesu canlynol:

 • 1.1 Paratoi ardal weithio ddiogel. 
 • 1.2 Adnabod gwahanol beryglon iechyd.
 • 1.3 Nodi beth fyddai angen ei wneud i adfer gwahanol beryglon iechyd.
 • 2.1 Dewis a defnyddio offer priodol ar gyfer paratoi a theilsio.
 • 2.2 Paratoi arwyneb yn barod i'w deilsio.
 • 3.1 Cymysgu glud a growt i gysondeb priodol.
 • 3.2 Gosod glud a growt yn gywir.
 • 3.3 Glanhau a chaboli'r teils ar ôl growtio.
 • 4.1 Torri teils gan ddefnyddio'r technegau cywir.
 • 4.2 Atgyweirio amrywiaeth o deils yn defnyddio technegau safonol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £30.00

Gofynion mynediad

Brwdfrydig gydag awydd i gyflawni, cyfweliad llwyddiannus.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

11 Ionawr 2021

Dyddiad gorffen

26 Chwefror 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

2.75 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

TICC1P01
L1

Cymhwyster

TG41WN001 Wall Tiling

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Llwyddais i gael prentisiaeth gyda theilsiwr domestig ac rwyf wedi ehangu fy ngwybodaeth drwy hynny. Doedd ysgol ddim i mi; roedd yn well gen i ddysgu mewn ffordd mwy ymarferol. Gan fy mod yn gallu ymarfer fy nghrefft yn y coleg a datblygu fy sgiliau, rwy’n gallu rhoi’r hyn rwyf wedi’i ddysgu ar waith mewn sefyllfa go iawn pan fydda i’n mynd i’r gwaith ar gyfer fy mhrentisiaeth. Rwy’n teimlo bod y coleg yn llawer mwy anffurfiol na’r ysgol. Felly, os ydych chi’n meddwl dod i’r coleg, byddwn i’n dweud bod y staff yn wych a’i bod yn hawdd cyd-dynnu â nhw, a dewch i weld os dyma yw’r peth iawn i chi.

Scott Jones
Prentis Lefel 2 Teilsio

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE