Porth Mynediad Galwedigaethol

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynghylch y cwrs hwn

A ydych chi'n ansicr ar hyn o bryd ynghylch sut i symud ymlaen gyda'ch addysg? A oes angen cymorth ac amser arnoch i ddatblygu'r sgiliau a'r hyder i wneud y dewisiadau cywir ar gyfer y dyfodol?

Mae cyrsiau'r Porth Galwedigaethol wedi'u cynllunio i'ch galluogi i feithrin sgiliau a'ch helpu i wneud penderfyniadau am eich camau nesaf. Mae cyrsiau'r Porth Galwedigaethol yn cynnig cyflwyniad i'r coleg mewn amgylchedd cefnogol. Byddwch yn profi ystod o weithgareddau a fydd yn eich helpu i adnabod eich cryfderau a'ch diddordebau. Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn rhoi cyfle i chi symud ymlaen i gwrs Mynediad Galwedigaethol lefel uwch, neu yn syth i'ch maes astudio dewisol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cwrs Mynediad Galwedigaethol yn cynnwys ystod o weithgareddau ymarferol a gweithgareddau yn y dosbarth sydd wedi'u cynllunio i roi'r sgiliau, y rhinweddau a'r profiadau sydd eu hangen i gwrdd â'ch nodau dilyniant.  Mae amserlen pob myfyriwr Sgiliau Gwaith Galwedigaethol yn cynnwys yr elfennau canlynol:

Sesiynau Llwybrau Galwedigaethol
Byddwch yn gallu dewis llwybr galwedigaethol fel y gallwch gael blas ar sut beth fydd astudio ar gwrs lefel uwch. Mae'r opsiynau hyn nid yn unig yn helpu i feithrin sgiliau a'ch helpu i wneud penderfyniadau ar gyfer y dyfodol ond hefyd yn helpu i feithrin cysylltiadau gwerthfawr â staff mewn meysydd cwricwlwm eraill.

Mae'r Llwybrau Galwedigaethol yn cynnwys: 
Arlwyo, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Chwaraeon, Gwasanaethau Cyhoeddus, y Cyfryngau, Celf, TG, Mecaneg, Crefftau Adeiladu, Gwallt a Barbro, Harddwch, Gwasanaeth Cwsmeriaid, Busnes, Plymio a Thrydanol, y Celfyddydau Perfformio, a Cherddoriaeth. 

Datblygu Sgiliau Hanfodol 
Bydd eich sesiynau Sgiliau Hanfodol wythnosol yn datblygu eich sgiliau Saesneg, Mathemateg a TGCh. Yn ogystal, bydd y sesiynau yn eich helpu i fyw ac astudio yn annibynnol ac yn gwella eich gallu academaidd. Bydd yr opsiynau hyn yn cael eu cyflwyno ar Lefel Mynediad 2, Lefel Mynediad 3 a Lefel 1. Byddwch yn gweithio tuag at ennill cymwysterau i'ch helpu i symud ymlaen i'ch cwrs dewisol, gyda'r opsiwn i ail-sefyll eich TGAU Mathemateg a Saesneg lle bo modd. Bydd hyfforddiant mewn grwpiau bach mewn amgylchedd cefnogol yn meithrin eich hyder ac i'r rhai sydd angen cymorth ychwanegol, bydd eich tiwtoriaid hefyd yn eich cyfeirio at adnoddau mewnol ychwanegol.

Prosiectau Craidd 
Yn ystod eich amser ar y cwrs Mynediad Galwedigaethol, byddwch yn cwblhau dau brosiect cyffrous i ddatblygu eich gallu i weithio ac astudio yn annibynnol. Bydd y prosiectau hyn yn datblygu eich hyder, sgiliau gwaith tîm, sgiliau astudio, sgiliau cyflogadwyedd a'r sgiliau angenrheidiol i astudio ar lefel uwch. Bydd y briffiau ar gyfer y prosiectau hyn yn cael eu gosod gan gyflogwyr ac elusennau allanol a byddant yn rhoi profiadau bywyd go iawn i chi gyfeirio atynt ar eich CV ac mewn cyfweliadau. Bydd y rhain yn cael eu cyflwyno ar Lefel Mynediad 3.

Datblygiad Personol a Thiwtorial 

Byddwch yn gweithio gyda'ch tiwtor i adnabod eich cryfderau a'ch meysydd i'w datblygu, gan eich galluogi i greu cynllun datblygu unigryw ac adnabod adnoddau addas i'ch helpu i gyflawni eich nodau. Yn ogystal â sesiynau grŵp byddwch yn cael amser un i un gyda'ch tiwtor i drafod materion a gosod targedau pwrpasol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Mae’n ofynnol eich bod chi’n gallu teithio i’r Coleg yn annibynnol ac eich bod wedi astudio ar lefel TGAU neu gyfwerth yn flaenorol. Bydd angen i chi fynychu cyfweliad anffurfiol, ymgymryd ag asesiad gan y Coleg a 

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mynediad Galwedigaethol yn y Barri oedd fy mlwyddyn gyntaf yn y coleg. Fe wnes i’r cwrs hwn am ddwy flynedd, yna es i ymlaen i wneud Celf a Dylunio Lefel 2 am flwyddyn, a bellach rwyf yn fy ail flwyddyn o Gelf a Dylunio Lefel 3, felly dyma fy 5ed flwyddyn yn y coleg, rwy’n gobeithio mynd ymlaen i’r Brifysgol flwyddyn nesaf. Yr hyn yr oeddwn yn ei hoffi ynghylch y cwrs mynediad galwedigaethol oedd ei fod yn rhoi’r cyfle i mi arfer â’r coleg cyn cychwyn ar y cyrsiau celf. Eleni, rwyf wedi dewis addasu bag ar gyfer fy mhrosiect. Pwnc y prosiect oedd teithio, ond darlunio yw fy niddordeb mawr. Yn fy mlwyddyn gyntaf fe wnes i ffrindiau da, ac roedd cyfnodau anodd ond llwyddais i ddod trwyddynt. Erbyn y diwedd, roeddwn i’n teimlo fy mod wedi llwyddo.

Josh Barnett
Wedi astudio Mynediad Galwedigaethol yn flaenorol. Bellach yn astudio Celf, Crefft a Dylunio Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ