Cymorth Cyntaf Rhithwir ar gyfer Iechyd Meddwl eMHFA (CDP)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein

Ynghylch y cwrs hwn

Mae cwrs eMHFA Cymru yn addysgu oedolion am sut i ddarparu Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i ffrindiau, teuluoedd a chydweithwyr a gellir ei gwblhau yn eich cartref neu eich swyddfa, heb fod angen teithio, ac yn eich amser eich hun drwy fodiwlau a gweminarau rhyngweithiol ar-lein. 
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yw'r help sy’n cael ei ddarparu i unrhyw berson sy'n datblygu problem iechyd meddwl, sy’n sylwi bod problem iechyd meddwl sy'n bodoli eisoes yn gwaethygu, neu unrhyw un sy’n profi argyfwng iechyd meddwl. Mae’r cymorth cyntaf yn cael ei roi nes bod y cymorth proffesiynol priodol yn cael ei dderbyn neu nes bod yr argyfwng yn cael ei ddatrys. 

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

 • Modiwl 1: Cyflwyniad i Iechyd Meddwl
 • Modiwl 2: Iselder
 • Modiwl 3: Gorbryder
 • Gweminar 1 – dan arweiniad y tiwtor
 • Ni fyddwch yn gallu symud ymlaen i Fodiwlau 4 a 5 nes y byddwch wedi cwblhau Gweminar 1 gyda'ch Hyfforddwr.
 • Modiwl 4: Seicosis
 • Modiwl 5: Defnyddio Sylweddau
 • Gweminar 2 – dan arweiniad y tiwtor

Fel rhan o'r cwrs hwn, byddwch yn cael defnyddio fersiwn ar-lein o Lawlyfr MHFA Cymru. Byddwch yn gallu cael mynediad i’r llawlyfr ar eich porwr, eich ffôn neu eich tabled o fewn 1 diwrnod gwaith i chi ymuno â'r cwrs. Os hoffech gael copi papur o'r llawlyfr, bydd cyfle i chi brynu un.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSVMHFA
L3

Cymhwyster

Virtual Mental Health First Aid (eMHFA)

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Y camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Ar-lein
Ar-lein