Ail-orffennu Cerbydau

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r Cwrs Ail-orffennu Cerbydau Llawn Amser hwn yn ymdrin â phrif agweddau Ail-orffennu Cerbydau (Peintio) ar Lefel Ganolradd (Lefel 2). Mae'r cwrs hwn wedi'i leoli yn ein Canolfan Fodurol o safon diwydiant ar Heol Dumballs. Ar ein safle rydym yn defnyddio cerbydau a phanelau go iawn, ac yn defnyddio offer sy'n debyg i'r rheiny a ddefnyddir mewn gweithdai cyrff cerbydau. Bydd ymgeiswyr hefyd yn defnyddio'r bwth chwistrellu ar gerbydau o'r radd flaenaf sydd wedi'i osod yn ddiweddar.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cwrs yn cynnwys y Sgiliau a'r Wybodaeth ganlynol:

 • Iechyd, diogelwch a chynnal trefn yn yr amgylchedd modurol
 • Cymorth ar gyfer swyddi yn yr amgylchedd gwaith modurol
 • Cyfarpar ac offer a ddefnyddir wrth ail-orffennu cerbydau
 • Cymhwyso llanwyddion a deunyddiau sylfaen
 • Paratoi wynebau metel ac wynebau sydd wedi'u rhag-beintio
 • Atgyweirio mân ddiffygion peintio
 • Gweithio gyda deunyddiau a chydrannau plastig

Mae'r prif gymhwyster yn ymdrin â nifer o'r elfennau a ddefnyddir yn y Brentisiaeth Ail-orffennu Cerbydau, a gellir ei ddefnyddio i gyflawni rhan o'r Fframwaith Prentisiaeth.

Mae'r cwrs yn cael ei rannu 50-50 rhwng y gweithdy a'r ystafell ddosbarth, ac yn rhoi sylfaen gadarn i'r myfyrwyr yn y modd y mae gweithdy cyrff cerbydau yn rhedeg, gan eu paratoi at gyflogaeth. Cynhelir y cwrs dros ddau ddiwrnod a hanner, gan ganiatáu amser i fyfyrwyr weithio weddill yr wythnos.

Mae'r cwrs hwn yn dilyn Rhaglen Maes Dysgu Modurol (LAP) ac fel y cyfryw, yn cynnwys Unedau Sgiliau Hanfodol a'r posibilrwydd o wythnos o brofiad gwaith gyda gweithdy cyrff cerbydau lleol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Cyflawni Lefel 1. 3 TGAU Gradd A* - D gan gynnwys Mathemateg (neu gyfwerth).

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC2F03
L2

Cymhwyster

IMI L2 Diploma in Vehicle Accident Repai

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwy'n gwybod o astudio yn y Coleg a rhoi'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar waith yn fy swydd, fy mod i'n gwella bob dydd. Rwyf hyd yn oed yn mynd i gystadlu yng nghystadleuaeth paentio cyrff cerbydau modur World Skills.

Cory Maher
Prentis Ail-orffen Cerbydau Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE